نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. فلسفه انجمن های علمی

دوره 14، شماره 32، بهار 1383

حمید رضا آراسته


3. کارآفرینی و آموزش عالی: اصول و موانع

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

حمید رضا آراسته