نویسنده = ناهید شیخان
تعداد مقالات: 6
2. مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی

دوره 25، شماره 58، بهار 1394

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد


3. تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی

دوره 24، شماره 56، بهار 1393

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد


5. دسترسی کارآفرینان به نتایج تحقیق و نوآوری در کشورهای متخب

دوره 15، شماره 35، بهار 1384

ناهید شیخان؛ حجت الله رضا زاده


6. کارآفرینی در کشورهای اروپایی

دوره 13، شماره 29، بهار 1382

ناهید شیخان