نویسنده = �������� ������ �������� ������
تعداد مقالات: 4
1. اهمیت رعایت اصول نمایه سازی در مستندات علمی

دوره 17، شماره 39، بهار 1386

محمد علی زلفی گل؛ مرتضی شیری؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


2. ساختارهای دانش مدار در عصر دانایی

دوره 16، شماره 37، بهار 1385

محمد علی زلفی گل؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


3. مهاجرت ژنها

دوره 14، شماره 34، زمستان 1383

محمد علی زلفی گل


4. از ترویج علم تا تولید ثروت از دانش

دوره 14، شماره 33، تابستان 1383

محمد علی زلفی گل