نویسنده = بهمن فکور
تعداد مقالات: 4
4. تجاری سازی نتایج تحقیقات

دوره 14، شماره 34، زمستان 1383

بهمن فکور