نویسنده = علی عبدالهی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه شیوه علمی برای سازماندهی مطالعه آینده نگاری فناوری

دوره 18، شماره 43، پاییز 1387

کلثوم عباسی شاه کوه؛ محمد سلطانی دلگشا؛ افسانه واحدیان؛ علی عبدالهی