نویسنده = حسن ساریخانی
تعداد مقالات: 1
1. انجمن پیشبرد علم ژاپن

دوره 19، شماره 44، زمستان 1388

حسن ساریخانی؛ سعید عزیزیان