نویسنده = نادر قلی قورچیان
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی نو به تدوین نظام مدیریت پژوهشی در آموزش عالی کشور

دوره 19، شماره 44، زمستان 1388

نادر قلی قورچیان؛ سعادت شریعتی