نویسنده = حمیدرضا طهوری
تعداد مقالات: 3
2. پیشنهاد ساختاری برای ارزیابی و اجرای طرح های کلان ملی توسعه فناوری

دوره 22، شماره 51، تابستان 1391

حمیدرضا طهوری؛ مینا نوری؛ پرستو جلیلی