نویسنده = حسین حیرانی
تعداد مقالات: 2
2. نگاشت فرآیندهای نظام پژوهش؛ مطالعه موردی: پدافند غیرعامل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 22، شماره 51، تابستان 1391

حمید امیدوار؛ حسین حیرانی؛ سیدرضا رضوی پور؛ ناصر باقری مقدم