کلیدواژه‌ها = ارزیابی عملکرد
تعداد مقالات: 3
2. مدل ارزیابی کارکرد اعضای هیأت علمی واحدهای پژوهشی

دوره 25، شماره 58، بهار 1394

ناهید شیخان؛ فیروز بختیاری نژاد