فهرست مقالات , سال 1390,دوره21 شماره 49 XML
نویسندگان: پريسا رياحي(*) , شعبان الهي
کلیدواژه ها: سنجش نوآوري, نماگرهاي علم و فناوري و نوآوري, كشورهاي در حال توسعه, ايران
دوره:  21 | شماره:  49 | تاریخ:  1390/6/16
: 160
:
: 5

نماگرهای علم، فناوری و نوآوری مهم ترین منابع اطلاعاتی برای تصمیمگیریهای کاربران مختلف از جمله سیاستگذاران هستند. طراحی مسیر حرکت به سمت هدف مطلوب بدون شناخت کافی از وضعیت موجود و ارزیابی اقدام های قبلی امکان پذیر نیست و نماگرها علائم راهنما و ابزار ارزیابی هستند. این مقاله با هدف بررسی تناسب نماگر های مورد استفاده توسط سیاستگذاران علم، فناوری و نوآوری در ایران، ابتدا به بررسی مسیر ایجاد و تکامل نماگرها و دستنامه های استاندارد علم، فناوری و نوآوری پرداخته و سپس با تکیه بر مباحث نظری و بررسی اسناد سیاست گذاری، تناسب نماگرهای مورد استفاده در ایران را مورد بحث قرار داده است . توجه طراحان نماگرها و پیمایشها در ایران بیشتر معطوف بر نماگرهای علم و فناوری است و با وجود اهمیت بالای نوآوری در توسعه اقتصادی و رسیدن به جامعه دانشی، فعالیت های نوآوری مورد غفلت قرار گرفته اند. دوری مراکز سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران از بنگاهها که محور رویکرد سیستمی به نوآوری هستند و همچنین سابقه طولانی رویکرد خطی و عرضه محور به نوآوری در این غفلت مؤثر است.

نویسندگان: محمدامين قانعي راد, عليرضا محمدي(*) , نسرين بيگدلو
کلیدواژه ها: سياست علم و فناوري, نظام علم و فناوري, سياستگذاري بخش عمومي, الگوهاي تعاملي, پشتيباني پژوهشي, پشتيباني اجرايي.
دوره:  21 | شماره:  49 | تاریخ:  1390/6/16
: 144
:
: 5

فرایندهای سیاستگذاری علم و فناوری علاوه بر شوراها، کمیسیون ها و کمیته های تصمیم گیری که اغلب از مسئولا ن رده های بالا در بخش های مرتبط با فعالیت های علم و فناوری و نیز از دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوز ه های گوناگون علم و فناوری تشکیل می شود، به دو پیکرة پژوهشی و اجرایی نیز نیاز دارند. تعامل مؤثر و مناس ب بین شوراهای عالی سیاستگذار علم و فناوری با نهادهای پشتیبان پژوهشی و پشتیبان اجرایی می تواند به تدوین سیاست های مؤثر و کارا منجر شود. این مقاله به بررسی الگوهای نظام سیاستگذاری و پس از آن بررسی الگوهای تعامل نهادهای اصلی نظام سیاستگذاری علم و فناوری در شش کشور آمریکا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و پاکستان می پردازد. یافته های این مطالعه، امکان سنخ شناسی الگوهای تعاملی و مقایسة آن با وضعیت موجود در ایران را فراهم می کند . در بخش پایانی مقاله نیز دلالت های سیاستی برای بهبود الگوی تعاملی در ایران پیشنهاد می شود.

نویسندگان: علي پايا(*) , محسن بهرامي, حميدرضا شركا, سيدمحمد طباطبائي
کلیدواژه ها: دانش - فناوري شزان, توان علّي و گرايش و استعداد براي عمل, آينده پژوهي, ملاحظات اخلاقي
دوره:  21 | شماره:  49 | تاریخ:  1390/6/16
: 154
:
: 9

علوم و فناوری های همگرا که به طور عمده در چهار قلمرو علوم و فناوری های شناختی، زیستی، اطلاعات و نانو (شزان ) تحقق یافته اند و در حال رشد هستند، به واسطه برخورداری از توان بسیار بالای تاثیرگذاری علّی در قیاس با علوم و فناوری های متعارف، پیامدهای بسیار گسترده ای برای همه عرصه های حیات بشری به همراه می آورند . توجه به این پیامدها و نتایج برای هرنوع برنامه ریزی آینده پژوهانه ضرورت تام دارد. این مقاله اجمالی از گزارش مفصلِ بخشی از پروژه فراگیری است که به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و با همکاری شماری از پژوهشگران از اواخر سال 1387 ، آغاز شد و در اوایل سال جاری کار داوری بخش های مختلف آن به پایان رسید. تحقیق حاضر همچنان که از عنوان آن بر م یآید، ناظر به ارزیابی تأثیرات دانش- فناوری های شزان بر حوزه های اخلاق، اجتماع و سیاست در ایران تا سال 1404 بوده است.

نویسندگان: حميدرضا جمالي مهموئي(*)
کلیدواژه ها: پژوهش, ارزيابي پژوهش, سنجش
دوره:  21 | شماره:  49 | تاریخ:  1390/6/16
: 175
: 1
: 8

این مقاله به معرفی روش ها و رویکردهای مختلف ارزیابی پژوهش می پردازد. ارزیابی پژوهش می تواند قبل از انجام آن (پیشین) یا پس از انجام آن (پسین ) صورت پذیرد . ارزیابی پسین می تواند معطوف به ارزیابی برونداد، بر ایند و اثر، و یا فرایند پژوهش باشد. روش های متعددی برای ارزیابی برونداد، اثر و دستاورد پژوهش وجود داردکه می توان آنها را در قالب سه رویکرد کمی، کیفی و یا کمی-کیفی دسته بندی کرد.