فهرست مقالات , سال 1390,دوره21 شماره 2 XML
نویسندگان: سجاد برخورداری(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

تست

نویسندگان:
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

تست

نویسندگان:
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

تست

نویسندگان:
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

تست

نویسندگان:
کلیدواژه ها: اطلاعات
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

تست

نویسندگان:
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

تست

نویسندگان: نادر احمدی, ناصر احمدی(*)
کلیدواژه ها: ترس
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

تست

نویسندگان: حمید کاظمی
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
:
:
: 0

سزهثزسظ

نویسندگان: مریم شفیع خانی
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

عنوان فارسی

نویسندگان: اکرم شاهوندیان, leila_mohammadeii فریبا اسلامیان(*)
کلیدواژه ها: تسن
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

خلاصه فارسی

نویسندگان:
کلیدواژه ها: تعاعخ, سینه
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

خلاصه فارسی

نویسندگان:
کلیدواژه ها: igiu
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0
نویسندگان:
کلیدواژه ها: کانسر
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

خلاصه فارسی

: 2
:
: 0

رشد بالای دانش در حوزه‌های گوناگون به ایجاد تغییرات فزاینده در محیط سازمان‌ها منجر شده که فرصت‌ها و تهدیدهایی را به دنبال داشته است. از جمله علل اصلی این تغییرات رو به رشد، بهره‌گیری از خلاقیت‌ها و نوآوری ناشی از دانش و تجربیات کسب شده توسط سازمان، تلفیق، تقویت و به‌کارگیری مستمر آن‌ها است. هدف این پژوهش بررسی، اولویت‌بندی و مقایسه ابعاد اصلی چرخه مدیریت دانش در وضعیت موجود و مطلوب یک سازمان پروژه‌محور، و به‌تبع آن شناسایی ابعاد مهم‌تر و مؤثرتر بر مدیریت دانش و ارائه راهکارهایی کارامد به‌منظور ارتقا و توسعه سطح مدیریت دانش سازمانی است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. نمونه آماری پژوهش 103 نفر از کارکنان مرتبط با پروژه‌های شرکت مهندسین مشاور نوی است که به روش نمونه‌برداری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری از روش مطالعات کتابخانه‌ای و برای جمع‌آوری داده در مورد فرضیات پژوهش از توزیع پرسش‌نامه بسته استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش حاکی از وجود تفاوت در اولویت‌بندی و در نتیجه اهمیت ابعاد مختلف چرخه مدیریت دانش و شاخص‌های هر یک در شرایط موجود و مطلوب جامعه آماری موردنظر بوده و نمایانگر لزوم اصلاح برنامه‌ریزی فرایندهای اصلی چرخه مدیریت دانش و شاخص‌های مهم‌تر و اثرگذارتر بر هر یک است. بالاترین اولویت در وضعیت موجود جامعه آماری موردنظر به فعالیت اکتساب و خلق دانش و در شرایط مطلوب به فعالیت به‌کارگیری و کاربرد دانش مربوط است.

نویسندگان: بهمن چیره
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

هدشضزمبس

نویسندگان:
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 1
:
: 0

شسیب

نویسندگان:
کلیدواژه ها:
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 23
:
: 0

اندازه‌گیری پیشرفت، امری حیاتی برای سیاست‌گذاران و جامعه است. کشورهایی که از آمار‌های قابل اطمینان در مورد میزان پیشرفت خود سود می‌برند، می‌دانند که کجا ایستاده‌اند، قابلیت‌ها و محدودیت‌هایشان چیست و مهم‌تر از همه، می‌دانند که کجا می‌روند و چگونه می‌خواهند به آنجا برسند.

هدف از این مقاله اطلاع از وضعیت علم و فناوری سایر کشورها و چگونگی رشد آن‌ها، به منظور راهنمایی سیاست‌گذاران عرصه علم و فناوری است. داشتن درک درستی از توانمندی‌های فناوری خود و سایر کشورهای دنیا مانند بستری می‌ماند که در تمامی مراحل سیاست‌گذاری و توسعه فناوری باید همراه سیاست‌گذاران و مجریان توسعه علم و فناوری کشورها باشد. برای این منظور جهت ارزیابی توانمندی‌های صنعتی و فناوری یک کشور، ارزیابی مقایسه‌ای ضروری است. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی آمار‌های جهانی به ارزیابی سه دسته از شاخص‌های تأثیرگذار بر روند پیشرفت علم و فناوری از جمله شاخص‌های عمومی، زیرساختی و تخصصی در ایران و کشورهای در حال توسعه آسیای شرقی و آسیای مرکزی پرداخته شود.

نویسندگان: گلنسا گلینی مقدم(*) , عصمت مومنی, اصغر ستارزاده
کلیدواژه ها: همکاری علمی، هم تألیفی، هم نویسندگی، روش تحقیق، تیپ‌شناسی
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 23
:
: 2

در این مقاله شناسایی و معرفی پژوهش‌های انجام شده در زمینه همکاری علمی در ایران به لحاظ تیپ‌شناسی نویسندگان و روش تحقیق به کار رفته است.

روش انجام تحقیق و گردآوری داده‌ها: پژوهش حاضر با رویکرد فرا تحلیل انجام گرفته و داده‌ها نیز از مرور پژوهش‌های گذشته و جستجو در پنج پایگاه اطلاعاتی گردآوری شده است. نگاهی به 40 مقاله منتشر شده نشان می‌دهد که عمده‌ترین روش تحقیق (80 درصد) در مطالعات همکاری علمی در ایران از نوع علم سنجی و سپس تحقیقات پیمایشی است. به لحاظ تیپ‌شناسی، 60 درصد مقاله‌های منتشر شده تا کنون زیر نظر یک استاد  با همراهی یک دانشجو یا کارشناس صورت گرفته است. روند تولیدات مقاله‌ها از سال 79 تا 93 نیز سیر صعودی را نشان می‌دهد. از میان پایگاه‌های اطلاعاتی بررسی شده، پایگاه مگیران (بانک اطلاعات نشریات کشور) 100 درصد مقاله‌ها این موضوع را پوشش می‌داد و بیشترین جامعیت را نسبت به چهار پایگاه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)، پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی، پایگاه نورمگز وکتابخانه ملی ایران داشت.

نویسندگان: مهدی گودرزی, مهشید جهانی(*) , ام البنین آقا خانی
کلیدواژه ها: نوآوری, ظرفیت جذب, سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری, شرکت‌های کوچک و متوسط
دوره:  21 | شماره:  2 | تاریخ:  1390/6/16
: 218
:
: 1

در بسیاری از کشورها، بخش مهمی از سیاست‌های توسعه فناوری و نوآوری در سطح ملی، به سیاست‌های تقویت‌کننده ظرفیت جذب در شرکت‌های داخلی معطوف شده است، اما در این میان، در اغلب کشورها شرکت‌های کوچک و متوسط سهم بزرگی از اقتصاد جهانی را در اختیار دارند. به همین دلیل، سیاست‌گذاران برای حمایت و تقویت این بخش حیاتی از صنعت و اقتصاد، برنامه‌ها و سیاست‌های ویژه‌ای را تدوین می‌کنند. پرسش اصلی این مقاله این است که دولت‌ها با اتخاذ چه سیاست‌هایی می‌توانند ظرفیت جذب نوآوری را در شرکت‌های کوچک و متوسط افزایش دهند؟ به‌منظور پاسخ به این پرسش با انجام یک مطالعه تطبیقی، ضمن بررسی و مقایسه سیاست‌های چند کشور اروپایی در زمینه افزایش ظرفیت جذب، چند راهکار برای افزایش ظرفیت جذب شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی پیشنهاد شده است.