فهرست مقالات , سال 1393,دوره24 شماره 2 XML
نویسندگان: گلنسا گلینی مقدم(*) , عصمت مؤمنی, اصغر ستار زاده
کلیدواژه ها: همکاری علمی، هم تألیفی، هم نویسندگی، روش تحقیق، تیپ‌شناسی
دوره:  24 | شماره:  2 | تاریخ:  1393/8/10
: 763
: 3
: 1

در این مقاله شناسایی و معرفی پژوهش‌های انجام شده در زمینه همکاری علمی در ایران به لحاظ تیپ‌شناسی نویسندگان و روش تحقیق به کار رفته است.

روش انجام تحقیق و گردآوری داده‌ها: پژوهش حاضر با رویکرد فرا تحلیل انجام گرفته و داده‌ها نیز از مرور پژوهش‌های گذشته و جستجو در پنج پایگاه اطلاعاتی گردآوری شده است. نگاهی به 40 مقاله منتشر شده نشان می‌دهد که عمده‌ترین روش تحقیق (80 درصد) در مطالعات همکاری علمی در ایران از نوع علم سنجی و سپس تحقیقات پیمایشی است. به لحاظ تیپ‌شناسی، 60 درصد مقاله‌های منتشر شده تا کنون زیر نظر یک استاد  با همراهی یک دانشجو یا کارشناس صورت گرفته است. روند تولیدات مقاله‌ها از سال 79 تا 93 نیز سیر صعودی را نشان می‌دهد. از میان پایگاه‌های اطلاعاتی بررسی شده، پایگاه مگیران (بانک اطلاعات نشریات کشور) 100 درصد مقاله‌ها این موضوع را پوشش می‌داد و بیشترین جامعیت را نسبت به چهار پایگاه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک)، پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی، پایگاه نورمگز وکتابخانه ملی ایران داشت.