فهرست مقالات آذر, سال 1395,دوره26 شماره 63 XML
نویسندگان: مهدی دادخواه(*)
کلیدواژه ها:
دوره:  26 | شماره:  63 | تاریخ:  1395/9/29
: 151
: 1
: 2

---

نویسندگان: الناز حبیب زاده , رضا انصاری(*)
کلیدواژه ها: یادگیری فناورانه, عوامل درون سازمانی, عوامل برون سازمانی
دوره:  26 | شماره:  63 | تاریخ:  1395/9/29
: 156
: 1
: 15

طی دهه های اخیر، یادگیری فناورانه به مبحثی اساسی در صنایع مختلف و بهویژه برای کشورهای در حال توسعه
بدل گشته که میتواند نقش قابل توجهی در پیشرفت های فناوری ایفا کند. در واقع این یادگیری فناورانه است که
تعیین می کند کشورها در رویارویی با فناوری های جدید، تا چه اندازه میتوانند خوب عمل کنند. برای تسریع یادگیری فناورانه شرکتها، درک عوامل تأثیرگذار بر آن ضروری است و به شرکتها و صنایع کمک میکند. بنا بر ادبیات یادگیری فناورانه، متغیرهایی وجود دارند که میتوانند ترویج دهنده، راهنما و تقویت کننده آن باشند. به طور کلی این عوامل را می توان به دو دسته عوامل درونسازمانی و برونسازمانی طبقه بندی کرد که در این پژوهش، پنج عامل برون سازمانی و نه عامل درون سازمانی همراه با زیرعاملهای هریک از ادبیات استخراج شده است

نویسندگان: سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی(*)
کلیدواژه ها: راهبرد, تجاري سازي, ورود به بازار, فراتركيب
دوره:  26 | شماره:  63 | تاریخ:  1395/9/29
: 125
: 1
: 6

تجاری سازی از کلیدی ترین مراحل در فرایند توسعه نوآوری است و باعث میشود تا پژوهش ها و اختراعات به
تولیدات دارای بازار تبدیل شوند. از سوی دیگر، عوامل و شاخص های متعددی بر فرایند توسعه تجاری سازی تأثیرگذار هستند که باید مطالعه و شناسایی شوند. با در نظر گرفتن اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، نگرش جامع و دیدگاه راهبردی برای شناسایی شاخصهای تجاری سازی در بازار ایران است. برای این منظور با بهکارگیری رویکرد فراترکیب در این پژوهش، به تحلیل نتایج و یافته های پژوهشگران قبلی پرداخته و با بررسی های جامع صورتگرفته پیرامون عوامل مؤثر بر تجاریسازی در پایگاه های علمی معتبر، در نهایت تعداد 38 مقاله در این خصوص شناسایی شده است . نتایج کار در سه بعد اصلی؛ راهبرد سازمانی، محیط نزدیک و محیط دور طبقه بندی شده که این ابعاد نیز دارای بعد فرعی و 34 بعد جزیی هستند. نتایج نشان می دهد در بعد سازمانی، عوامل تأثیرگذار به ترتیب عبارتند از: مدیریتی، منابع انسانی، راهکار سازمانی، مالی، روابط سازمان و ویژگیهای محصول. همچنین در بعد محیط نزدیک نیز توجه معطوف به ذینفعان مختلف، مشتریان و رقبا است و در نهایت در بعد محیط دور، بهترتیب عوامل قانونی، اجتماعی، حاکمیتی، ساختاری، سیاسی، اقتصادی و فناوری قرار دارند.

نویسندگان: نرجس ورع(*)
کلیدواژه ها: استاندارد ایزو 214, چکیده نویسی, نشریات معتبر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری, چکیده مقاله
دوره:  26 | شماره:  63 | تاریخ:  1395/9/29
: 189
: 1
: 5

در پژوهش حاضر به بررسی 300 چکیده مقاله از نشریات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با روش پیمایشی-
توصیفی و با استفاده از نمونهگیری کوکران در حوزههای پنجگانه علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، هنر و
معماری، منابع طبیعی- کشاورزی و دامپزشکی بر اساس استاندارد چکیدهنویسی ایزو 214 پرداخته شده است. ابتدا
پژوهشگر با مطالعه استاندارد چکیدهنویسی ایزو 214 ، نُه معیار را در حوزه محتوا و سبک چکیدهها مشخص کرده و
سپس با تهیه سیاهه وارسی به بررسی هر مقاله پرداخته است. امتیاز هر معیار در مقاله با عدد صفر برای عدم انطباق
و با عدد 1 در صورت انطباق کامل تعیین شده است. پس از بررسی، امتیاز کل نشریه از نظر انطباق با معیارهای
استاندارد جهانی ایزو 214 محاسبه شده که یافتهها حاکی از آن است که پیروی نشریات مورد بررسی از استاندارد ایزو
214 در مجموع 66 / 88 است. همچنین معیار جایگاه چکیده، استفاده از افعال معلوم و پرهیز از اختصارات به میزان
100 درصد در کلیه چکیده مقالات مورد بررسی لحاظ شده است. پس از آن، بیان هدف پژوهش با 95 درصد و استفاده
از ضمایر سوم شخص با 94 درصد، بیان نتایج با 79 درصد و ذکر روش پژوهش با 55 درصد در مراتب بعدی قرار دارند.

نویسندگان: نیره حسینی(*)
کلیدواژه ها: روابط استاد-دانشجوی دکترا, صلاحیتهای حرفه ای استاد, صلاحیت های حرفه ای دانشجوی دکترا, دانشگاه, آموزش عالی
دوره:  26 | شماره:  63 | تاریخ:  1395/9/29
: 124
:
: 10

پژوهش حاضر با روش مروری  تحلیلی و با هدف ارائه چارچوبی برای توسعه روابط استاد  دانشجوی دکترا در
تولید دانش در آموزش عالی کشور انجام شده است. به این منظور، ابتدا با مطالعه نسبتاً جامع پژوهشها و مقالات و
متون مرتبط با موضوع، دلایل بالقوه ضعف در ارتباط و تعامل اثربخش استاد  دانشجوی دکترا در آموزش عالی کشور
استخراج و توصیف و تبیین گردید و سپس بر پایه آن، چارچوبی برای توسعه روابط استاد  دانشجوی دکترا ارائه شد.
ابعاد این چارچوب عبارتاند از: 1 ( صلاحیتهای حرفهای و عوامل بین فردیِ مربوط به استاد، 2 ( صلاحیتهای حرفهای
و عوامل بین فردیِ مربوط به دانشجو و 3( عوامل مدیریتی و سازمانی. در پایان، بر مبنای چارچوب ارائه شده، راهکارهایی برای بهبود و توسعه روابط استاد  دانشجوی دکترا در آموزش عالی کشور ارائه شد.

نویسندگان: محمدباقر نگهبان, محمد روا(*)
کلیدواژه ها: جامعه اطلاعاتی, وب 2, کاربرد, خدمات, کاربران, جامعه
دوره:  26 | شماره:  63 | تاریخ:  1395/9/29
: 136
: 1
: 8

این مطالعه بر کاربرد و استفاده فناوریهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی تأکید دارد. سرویس جدید وب که همواره افراد
را به اطلاعات موردنیازشان متصل میکند، بهتازگی متصدیان مراکز اطلاعاتی را در فهم جایگاه خود دچار مشکل ساخته است. این سرویسها که وب 2 نام دارند، بر جامعه نیز تأثیرگذار هستند و مدلها، روشهای جدیدی را ارائه میدهند که میتواند به پیشرفت مراکز اطلاعاتی کمک کند. همچنین، استفاده گسترده از این سرویسها باعث بهوجود آمدن تفاوتهای فرهنگی در کاربران میشود؛ تفاوت در رفتار گردآوری اطلاعات، سبکهای ارتباطی و انتظارات. تعدادی سرویس و کاربرد شبکهمحور وجود دارد که اساس مفهوم وب 2 را به تصویر میکشند. این سرویسها شامل ویکی، وبلاگها، منابع آر.اس.اس، پادکست، مشاپها، فلیکر، شبکههای اجتماعی، جستوجوی اجتماعی، هوش جمعی و غیره است. شبکه 2 ، حیطه جامعه را تحتتأثیر خود قرار داده و تغییری نوین را در آیندهای نزدیک در جوامع نوید میدهد. پیدایش این مفهوم محیط جامعه اطلاعاتی را تغییر خواهد داد و فرمهای جدیدی را به منابع الکترونیکی خواهد بخشید.
چنین چیزی نیازمند آن است که جامعه با چنین فعالیتهایی سازگاری نشان دهد و تصمیمگیرندگان باید تدابیری
جدی در بهکارگیری اجزای سازنده شبکه نوع 2 اتخاذ کنند. وب 2 موضوعی حاکم در جوامع است. وب 2 در نهایت
پدیدهای است اجتماعی که تجربههای کاربران در استفاده از شبکه را در بر میگیرد و ماهیت آن با ارتباطی آزاد، از بین رفتن قدرتمحوری و همچنین آزادی در به اشتراکگذاری و استفاده دوباره از محتوای شبکه، مشخص میشود.

نویسندگان: محسن نظرزاده زارع(*) , جواد پورکریمی, خدایار ابیلی, غلامرضا ذاکرصالحی
کلیدواژه ها: شایستگی, تعاملات بين المللي, اعضاي هيئت علمي, دانشگاه
دوره:  26 | شماره:  63 | تاریخ:  1395/9/29
: 181
: 1
: 15

یکی از مهمترین مؤلفه های کارامدی در تعاملات بین المللی دانشگاهها، وجود سرمایه انسانی است که از آگاهی، شایستگی و مهارت لازم برخوردار باشد. از سوی دیگر، یک دانشگاه زمانی می تواند در رقابت و تعامل با سایر دانشگاه ها نقش شایسته و بایستهای را ایفا کند که از سرمایه های انسانی شایسته در راستای تحقق این امر برخوردار باشد. در این میان، اعضای هیأت علمی بهعنوان یکی از منابع انسانی مهم هر دانشگاه، میتوانند نقش مهمی برای نیل به این مقصود ایفا کنند. هدف مقاله حاضر، شناسایی شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بینالمللی است. برای دستیابی به این هدف، پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل اسنادی و تحلیل محتوای کیفی به بررسی مدلها و پژوهشهای موجود در خصوص شایستگی اعضای هیأت علمی بین المللی و شایستگی اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی، پرداختند. براین مبنا، الگوی شایستگی اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی، تدوین شد. نتایج پژوهش نشان داد که شایستگی های اعضای هیأت علمی در تعاملات بین المللی، شامل شایستگی میانفرهنگی، شایستگی ارتباط بین المللی و شایستگی کارگروهی است.

نویسندگان: مهسا بهره مند(*)
کلیدواژه ها: فصلنامه رهيافت, تحليل كتاب سنجي
دوره:  26 | شماره:  63 | تاریخ:  1395/9/29
: 312
: 4
: 16

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کمی مقالات 58 شماره از فصلنامه علمی – ترویجی رهیافت است. پژوهش حاضر
از نوع توصیفی و رویکرد آن کتابسنجی است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه مدارک فصلنامه رهیافت از
ابتدای انتشار (سال 1370 )تا بهار و تابستان 1394 است. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزار آماری اکسل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان از پایین بودن میزان مشارکت زنان (18 درصد)و بالا بودن مشارکت مردان ( 81 درصد) در تهیه مقالات دارد. دانشگاه تهران بیشترین همکاری علمی را با فصلنامه رهیافت داشته و میانگین تعداد مقالات منتشر شده در هر شماره از فصلنامه 13/1 بوده است. استناد به مقالات و منابع لاتین بیش از سایر انواع منابع ارزیابی شده است. تعداد 760 مدرک به چاپ رسیده که دارای 5168 منبع فارسی و 2515 منبع لاتین است. از 760 مدرک موجود 566 مدرک تألیف و 114 مدرک ترجمه و 55 مدرک گزارش و 25 معرفی و نقد کتاب توسط 1028 پدیدآور به چاپ رسیده است. فاضل لاریجانی، با چاپ 13 مقاله تألیفی فعالترین مؤلف و با چاپ هشت مقاله ترجمهای فعالترین مترجم است. نویسندگان عضو هیأت علمی بیشترین فعالیت را در تولید مدارک این فصلنامه داشته اند.