فهرست مقالات , سال 1389,دوره20 شماره 46 XML
نویسندگان: عباس اسلامي(*) , مهدي رمضانزاده سبوئي
کلیدواژه ها: مجله علمي - پژوهشي, ارزيابي, فصلنامه روستا و توسعه
دوره:  20 | شماره:  46 | تاریخ:  1389/4/1
: 136
:
: 1

از آنجا که یکی از عوامل مؤثر در بهبود عملکرد و ادامه حیات و اثربخشی هر مرکز تولید و نشر علم از جمله مجله های علمی، ارزیابی عملکرد آنها است، مقاله حاضر تلاش دارد تا مبتنی بر ویژگی ها و کارکردهای اینگونه مجله ها، عملکرد یکی از مجله های فعال در حوزه نشر مقاله های تخصصی روستایی در ایران را از دیدگاه خوانندگان تخصصی خود مورد نقد و ارزیابی قرار داده و با به کارگیری برخی شاخص ها، به این پرسش پاسخ دهد که آیا تغییری در مجله از نظر شکل ظاهری و عدالت در چاپ آثار علمی، تنوع موضوعی و نقش در توسعه علمی توسعه روستایی در قبل و بعد از علمی- پژوهشی شدن صورت گرفته است؟ بر پایه روش اسنادی و با بهر ه گیری از پرسشنامه ای حاوی سؤال های مرتبط با شاخص های ارزیابی مجله های علمی، در مجموع تعداد 70 پرسشنامه از جامعه نمونه تکمیل و در نهایت اطلاعات جم عآوری و کاربرد SPSS شده با استفاده از بسته آماری Z آماره های تحلیلی (مانند آزمون کای اسکوئر، آزمون و یومان ویتنی) از جنبه های مختلف تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین این شاخص ها در دو وضعیت وجود دارد یعنی در بسیاری از شاخص ها وضعیت فصلنامه در بعد از علمی - پژوهشی برتری معناداری دارد.

نویسندگان: محمد حسيني مقدم(*)
کلیدواژه ها: آينده پژوهي, پيچيدگي, رصد, روند, بافتار اقتصادي- سياسي, رقابت پذيري, ارزيابي نهادي
دوره:  20 | شماره:  46 | تاریخ:  1389/4/1
: 189
: 2
: 4

از منظر آینده پژوهی  آموزش عالی به عنوان یک پیشران  مهم و تعیین کننده در شکل دهی به آیندة علم
و فناوری مورد توجه آینده اندیشان و سیاست پژوهان علم و فناوری بوده است. از مهم ترین دلایل این اهمیت،
نقش کانونی آموزش عالی در تولید، آموزش، ترویج و توسعة قلمروهای متفاوت دانش و معرفت بشری است . علاوه بر این جهانی شدن آموزش عالی، تحرک گستردة دانشجویان و پژوهشگران برای کسب مهار ت های آموزشی و پژوهشی به کشورهای پیشتاز در این حوزه، کیفیت بروندادهای مراکز آموزشی و پژوهشی که از
شهرت جهانی برخوردارند و برخی ویژگی های دیگر باعث اهمیت یافتن رقاب تپذیری در این حوزه شده است. از این رو ارزیابی و تضمین کیفیت عملکرد واحدهای آموزش عالی به عنوان گام مهمی به منظور دستیابی به رقاب ت پذیری، همواره در دستور کار سیاست پژوهان علم و فناوری بوده است. رصد تحولات جهانی ارزیابی آموزش عالی به منظور شناسایی روندها و رویدادهای این حوزه، گامی مؤثر در ارزیابی آموزش عالی ایران محسوب می شود. در این مقاله تلاش شده است تجربة کشورهای امریکا، دانمارک، ژاپن و پاکستان مورد بررسی قرار گیرد. در پایان با تکیه بر وجوه اشتراک مدل های ارزیابی این کشورها، مدلی به منظور ارزیابی آموزش عالی پیشنهاد شده اس ت . این مدل می تواند برای ارزیابی آموزش عالی ایران مورد توجه قرار گیرد.

نویسندگان: محمد حسن زاده(*) , سيد مهدي حسيني
کلیدواژه ها: دسترس پذيري وب, دولت الكترونيك, وب سايت هاي اينترنتي, كاربران
دوره:  20 | شماره:  46 | تاریخ:  1389/4/1
: 155
:
: 4

وب، اکنون به یکی از محمل های اطلاعاتی مهم تبدیل شده و ابزاری برای اطلاع رسانی و اشاعة اطلاعات به
کاربران و انجام خدمات الکترونیک از جمله دولت الکترونیک به شمار می رود. کاربران وب نیز شامل همة اقشار افراد اجتماع می شود؛ اما گرو ه های مخاطب کاربری وب، در سطح دسترسی و نحوه تعاملشان با وب سایت های اینترنتی، با یکدیگر تفاوت دارن د . این تفاوت ها که بر علل و مبنای خاص خود استوار هستند، در فرایند دسترس پذیری کاربران به محتوای موجود در وب سایت ها، تأثیر می گذارد. این نوشتار، مروری نظری بر مفاهیم، قلمرو، ماهیت و کاربردهای "دسترس پذیری وب"، به عنوان یکی از چالش های تعامل بین کاربران و وب سایت های اینترنتی، با تأکید بر و بسایت های دولتی، است. این مقاله می تواند زمینه ای برای انجام تحقیقات عمیق در حوزة دسترس پذیری وب سایت ها (به ویژه وب سایت های دولتی) فراهم آورد.

نویسندگان: غلامعلي منتظر(*) , وحيد خطيبي
کلیدواژه ها: اسكاپوس, پايگاه اطلاعاتي, سايروس, انتشارات الزوير
دوره:  20 | شماره:  46 | تاریخ:  1389/4/1
: 170
:
: 4

هرچند کمتر از شش سال از عمر پایگاه اطلاعاتی اسکاپوس می گذرد اما ظرف همین مدت کوتاه به پایگاهی بی بدیل در عرصة نمایه سازی اطلاعات تبدیل شده است. حضور بیش از 18000 عنوان نشریات علمی از 5000ناشر بین المللی، 41 میلیون مدرک علمی، 23 میلیون پروانة اختراع و 435 میلیون صفحة وبِ علمی و همراهی آن از طریق موتور کاوش سایروس در محیط وب، امکانات منحصر بهفردی را برای این پایگاه به وجود آورده است. شناخت مبنای تاریخی پدید آمدن این پایگاه با تأکید بر اینکه اسکاپوس نام تپه ای مقدس در بیت المقدس و در محل فعلی دانشگاه هبرو از یک سو و شناسایی امکانات مختلف این پایگاه و نیز شرایط ورود نشریه های جدید در این پایگاه از مهم ترین نکاتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

نویسندگان: محمد ابويي اردكان, حسن عابدي جعفري, فتاح آقازاده ده ده(*)
کلیدواژه ها: علم سنجي, نقشه علم, مصورسازي مفاهيم, واحدهاي تشكيل دهنده علوم
دوره:  20 | شماره:  46 | تاریخ:  1389/4/1
: 139
:
: 5

هدف از نگارش این مقاله، آشنایی با فرایند منطقیترسیم نقشه های علم است. در این مقاله ابتدا با روشن کردن جایگاه نقش ه های علم در حو زة علم سنجی و با تشریح کاربرد ترسیم نقش ههای علم، به بررسی پیشینة ترسیم نقشه های علم و نقشه های موضوعی علوم در ایران و جهان پرداخته شده است. سپس به تشریح فرایند و گامهای ترسیم نقشه های علوم شامل: 1- استخراج داده 2- تعریف واحدهای آنالیز 3- انتخاب شاخص 4- محاسبة شباهت های
بین واحدها 5- دسته بندی 6- استفاده از نتیجه برای آنالیز کردن و تفسیر داده ها پرداخته شده است.

نویسندگان: مهدي پاكزاد(*) , مصطفي تقوي, علي اعتماد ي فرد
کلیدواژه ها: آينده نگاري فناوري, اولويت گذاري, پروژ ه هاي ملي بسيار پيشرفته, پروژه 21 فناوري آينده
دوره:  20 | شماره:  46 | تاریخ:  1389/4/1
: 113
: 1
: 4

هزینة بالای تحقیق و توسعه و روند روزافزون تحولات علمی و فناورانه از یک سو و محدودیت منابع اعم از منابع انسانی و غیر انسانیِ قابل تخصیص به فعالیتهای پژوهشی از سوی دیگر، سبب شده است تا کشورها اقدام به انتخاب و اولویت گذاری بین حوزه های علم و فناوری نمایند. با توجه به تأثیر اولویت گذاری بر مسیر حرکت علم و فناوری کشور ، چگونگی و روش تعیین اولویت ها یکی از موارد چالش برانگیز بین سیاست گذاران و پژوهشگران قلمداد می شود . امروزه آینده نگاری به عنوان ابزاری استرتژیک برای شناسایی حوزه های اولوی ت دار علم و فناوری توسط سیاست گذاران مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله سعی شده است تا ضمن بررسی اجمالی آینده نگاری و تأثیر آن در فرایند اولویت گذاری، فرایند و چگونگی اولویت گذاری علم و فناوری در کره جنوبی مورد بحث و بررسی قرار گیرد

نویسندگان: فريبا فهيم يحيايي(*)
کلیدواژه ها: پژوهش, فنّاوري, منابع, سرمايه گذاري, بخش دولتي, بخش غيردولتي
دوره:  20 | شماره:  46 | تاریخ:  1389/4/1
: 147
:
: 2

دستیابی ایران به جایگاه اول علمی و فنّاوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی از هدف گذاری های مهم سند
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی است [ 1] . تحقق منابع مالی فعالیت های پژوهش
و فنّاوری از عوامل مهم تأثیرگذار در تحقق هدف فوق است . نظر به اهمیت این امر در این مقاله تلاش گردیده
روند تأمین اعتبار فعالیت های پژوهش و فنّاوری از محل بودجة کل کشور از سال 1377 تا سال 1388 مورد
بررسی قرارگیرد. 31 درصد از / اعتبارات مزبور با متوسط نرخ رشد  1745 میلیارد ریال در سال 1377 به 34531 میلیارد ریال در سال 1388 رسیده است . در طی سا لهای فوق77 درصد این اعتبارات از محل / به طور متوسط 22 درصد آن از محل بودجة / بودجة عمومی دولت و شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته
به دولت تأمین شده است [ 2]. متوسط نرخ رشد سالانة اعتبارات پژوهشی طی سا لهای برنامة چهارم معادل 4/6 درصد کمتر از متوسط شاخص مزبور طی سال های برنامة سوم توسعه بوده است. یافته های این مقاله نشان میدهد که اصل یترین منبع تأمین منابع مالی فعالیت های پژوهش و فنّاوری در شرایط حاضر دولت است و تا زمان ی که زمینه های اجرایی سرمای هگذاری بخش غیر دولتی در این فعالیتها فراهم نشده است دولت م یبایست به ایفای نقش اصلی در این زمینه ادامه دهد