فهرست مقالات , سال 1389,دوره20 شماره 47 XML
نویسندگان: غلامعلي منتظر(*) , وحيد خطيبي
کلیدواژه ها: نشريه با دسترسي آزاد, مدل پرداخت حق نشر, نشريه هايبريد, پايگاه راهنماي نشريه ها با دسترسي آزاد
دوره:  20 | شماره:  47 | تاریخ:  1389/10/1
: 99
:
: 2

به تازگی مدل جدیدی برای انتشار مقاله ها تحت عنوان دسترسی آزاد به مقاله های نشریه ابداع شده است . در
این مدل که هزینه نشر مقاله توسط نویسنده یا مؤسسات پشتیبان تأمین میشود، خوانندگان میتوانند بدون پرداخت هزینه به مقالهها دسترسی یابند و به این ترتیب ضمن ایجاد نظام جدیدی برای نشر دانش، نشریاتی با دسترسی آزاد شکل میگیرند. نشریه هایی با دسترسی آزاد، نشریه هایی علمی روی شبکة اینترنت هستند که خوانندگان میتوانند با دسترسی به اینترنت و بدون هیچ مانعی همچون پرداخت هزینه به محتوای آنها دسترسی یابند. این نشریه ها ضمن ایجاد دسترسی ارزان و آسان پژوهشگران به مقالهها، میزان کاربرد و بالطبع استناد به مقاله های پژوهشگران را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند . پایگاه اطلاعات علمی نمایه ای برای « راهنمای نشریه ها با دسترسی آزا د » فهرستبندی چنین نشریه هایی است که برای شمول آنها، ویژگ یهای خاصی را مورد بررسی قرار میدهد. این مقاله ضمن معرفی نشریه هایی با دسترسی آزاد و مدل پرداخت حق نشر توسط نویسنده یا مؤسسات پشتیبان، راهنمای نشریه ها با » به تشریح پایگاه اطلاعات علمی چگونگی شکل گیری و مدیریت فعلی ،« دسترسی آزاد آن، شرایط پیوستن یک نشریه و چگونگی ارسال فراداده های آن به این پایگاه و امکانات کاوش نشریه ها و مقاله ها در آن پرداخته است

نویسندگان: اكرم قديمي(*) , غزاله نظيف كار
کلیدواژه ها: علم, ترويج علم, فناوري, نهادهاي علمي
دوره:  20 | شماره:  47 | تاریخ:  1389/10/1
: 139
: 1
: 4

ترویج علم مقوله ای است که مدت زمانی طولانی از مطرح شدن آن نمی گذرد. به عبارت ساده، ترویج علم
پلی است میان ادبیات علمی و گفتمان مردم عادی. این مفهوم بسیار جوان است، اما پویایی آن باعث گردیده که با وجود جوان بودن به سرعت در جوامع مورد توجه قرار گیرد. اواخر دهة 1970 را می توان سرآغاز ترویج علم به مفهوم امروزی آن دانست. از آن تاریخ تاکنون، دولتمردان کشورهای مختلف به رو ش های گوناگون ترویج علم را به عنوان یکی از راهبردهای مطرح برای پیشرفت و توسعة کشورشان مدنظر قرار داده اند. ایران به عنوان یکی از کشورهایی که در سند چشم انداز بیست سا لة خود، جایگاه منطقه ای و بین المللی قدرتمندی را پیش بینی کرده است، نمی تواند از این قاعده مستثنی باشد. به منظور تبیین وضعیت ترویج علم در کشور، در این مقاله به بررسی مفهوم و چیستی ترویج علم، پیشینة تاریخی ترویج علم در جهان و ایران، نهادهای ترویج علم و چالش های ترویج علم در ایران می پردازیم.

نویسندگان: هاجر ستوده(*)
کلیدواژه ها: ارزيابي پژوهش, ضريب تأثير, ناكارمدي, راهكارها
دوره:  20 | شماره:  47 | تاریخ:  1389/10/1
: 101
: 1
: 2

دانشمندان با استناد به پژوهشگران پیشین، نقش آنان در پیشبرد علم یا دست کم در تحقق پژوهش خود را بازمی شناسند و ارج می نهند. از این رو، شبکة استنادی می تواند اثرگذارترین آثار در یک حوزه را بازنمایاند. این
اندیشه به ایجاد پایگا ه ها، شاخ ص ها و روش های استنادی انجامید که از اساس به هدف تسهیل بازیابی و گزینش منابع علمی پدید آمدند، اما به تدریج، با وجود کاستی های فراوان، کاربردی گسترده در ارزیابی
پژوهش یافتند. با توجه به رویکرد فزایندة جوامع علمی ایران به کاربرد این شاخص ها در ارزیابی پژوهش به
منظور استخدام، ارتقا یا تخصیص اعتبار پژوهشی، مقالة حاضر می کوشد ضمن برشمردن کاستی های شاخص های استنادی به ویژه ضریب تأثیر، دلایل ناکارامدی آن در ارزیابی پژوهش و نظام پاداش و ارتقا به ویژه در میان رشته ها و حوزه های موضوعی گوناگون را شرح دهد و راهکارهای موجود برای جبران این کاستی ها را معرفی نماید .

نویسندگان: عليرضا علي احمدي, لطف ا... فروزنده, حسين عباسي اسفنجاني(*)
کلیدواژه ها: تجاري سازي تحقيقات, ابزارها و ابتكارات حمايتي دولت, انتقال فناوري
دوره:  20 | شماره:  47 | تاریخ:  1389/10/1
: 125
:
: 2

اصلاحات در نظام ملی تحقیقات با هدف افزایش انتقال فناوری و تجار ی سازی تحقیقات به یک روند جهانی تبدیل شده است و تلاش های زیاد ی برای حمایت و ترویج آن انجام می گیرد. مطالعات زیادی با هدف بررسی زمینه های حمایت و تسهیل تجار یسازی تحقیقات انجام شده است؛ اما، مطالعات کمتری به بررسی نقش دولت و ابزارهای حمایتی دولت پرداخته است. این مقاله با مطالعة ساختار حمایتی دولت کانادا، برنامه های اصلاح ساختاری در بخش دانشگاهی برای تسهیل تجاری سازی تحقیقاتی که با منابع عمومی به انجام می رسد و نیز برنامه های حمایتی از پروژ ه های تجاری سازی خاص را بررسی و ابتکارات جدیدی جهت استفاده در سیاستگذاری ها، برنامه ها و پروژه های تجاری سازی معرفی می نماید.

نویسندگان: سيد جعفر حسيني(*) , علي طاهري فرد
کلیدواژه ها: سرمايه انساني, رويكرد قابليتي, رويكرد بهره وري, نظام تقسيم كار
دوره:  20 | شماره:  47 | تاریخ:  1389/10/1
: 134
: 1
: 4

آموزش از طریق ارتقاء مهارت ها، توانایی ها و شایستگی های فردی منجر به انباشت سرمایه انسانی در فرد و جامعه می شود و دامنه آزادی فرد را به وسیله افزایش توانمندی های او توسعه می دهد . برای تبیین تأثیر آموزش بر سرمایه انسانی دو رویکرد عمده وجود دارد: رویکرد بهره وری و رویکرد قابلیتی . در رویکرد بهره وری هدف از آموزش تنها افزایش بهره وری نیروی کار است اما در رویکرد قابلیتی به آموزش، ارتقاء بهره وری نیروی انسانی از نتایج میانی است و آنچه بیشتر حائز اهمیت است، ارتقاء فرهنگی و اجتماعی ناشی از آموزش است. از سوی دیگر در نظام بین المللی نوین تقسیم کار، آموزش نقش محوری را در تقسیم کشورهای جهان دارا است و کشورهایی که از نظام آموزشی مطلوبتری برخوردارند توانسته اند با استفاده از تولیدات با فناوری بالا و دانش بنیان از رشد اقتصادی پایداری برخوردار گردند. بر این اساس تجربه دو کشور ژاپن و چین در خصوص آموزش و نظام آموزشی مرور می شود. میتوان نتیجه گرفت که طراحی نظام آموزشی مناسب پیش شرط اصلی توسعه یافتگی هر کشور و حرکت کشور در مسیر کشورهای جهان اول خواهد بود.

نویسندگان: رضا مهدي(*)
کلیدواژه ها: پژوهش, توليد علم, گروه فني- مهندسي, عوامل دروني و بيروني, نظام پژوهش, فناوري
دوره:  20 | شماره:  47 | تاریخ:  1389/10/1
: 146
: 1
: 1

در راستای زمینه سازی برای برنامه ریزی و مدیریت راهبردی و ارتقای عملکرد، کارایی و اثربخشی نظام علمی کشور ضروری است که عوامل کلیدی مؤثر بر آن شناسایی، ارزیابی و تحلیل شود. ارزیابی عوامل مؤثر بر پژوهش کمک می کند تا آثار عوامل درونی، مدیریت و کنترل شوند و شرایط و ابزارهای فراسیستمی مواجهه با اثرات و پیامدهای عوامل بیرونی فراهم شود . در این مقاله، با روش شناسی ترکیبی مطالعات اسنادی و پیمایشی، عوامل مؤثر بر پژوهش در گروه فنی - مهندسی کشور در 46 عنوان اصلی و معتبر، شناسایی و ارزیابی شده است. براساس آزمون تی با ضریب اطمینان %95 ، میانگین دیدگاه های نمونه های آماری نسبت به وضعیت عوامل درونی و بیرونی با اختلاف معنی دار، پایین تر از حد متوسط برآورد شده است . نمونه های آماری از شرایط و وضعیت عوامل مؤثر بر پژوهش رضایت ندارند. آنها توقع دارند که از یک سو، وضعیت درونی نظام پژوهش بیشتر توسعه پیدا کند و از سوی دیگر، شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور در راستای تقویت پژوهش و تولید علم در گروه فنی- مهندسی، بیش از گذشته ارتقاء یابد.