فهرست مقالات پاییز, سال 1396,دوره27 شماره 67 XML
نویسندگان: اصغر زمانی(*)
کلیدواژه ها: مستندسازی تجربیات, آموزش عالی, رؤسا و معاونان, پژوهشکده‌ها, مؤسسات پژوهشی
دوره:  27 | شماره:  67 | تاریخ:  1396/10/2
: 156
: 2
: 49
مفهوم مستندسازی در مدیریت و بهویژه مدیریت پروژه با مفهوم این اصطلاح در دیدگاه مدیریت دانش متفاوت است آنچه در این پژوهش مورد نظر است دیدگاه مدیریت دانش و حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهمنظور استفاده از زیست آزموده رسا و معاونان پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی است در مستندسازی از دیدگاه مدیریت دانش هر تصمیم رویداد و فعالیت مثر بر سازمان که دربرگیرنده دانش آشکار و ضمنی سازمان است ارزش مستندسازی دارد لذا ارزیابی تصمیمات و اقدامات انجامشده را دربر خواهد گرفت و از طریق دانش و اطلاعات گردآوریشده بستری مناسب بر ارزیابی این اقدامات فراهم خواهد آورد همچنین اگر به پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهعنوان مرکزی متشکل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانی شامل اساتید کارکنان و دانشجویان نگاه کنیم که در آن به تبادل دانش و اشاعه آن پرداخته میشود دو موضوع بااهمیت جلب توجه میکند اول نقش سرمایهای پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی که به خوبی مشخص است و مورد توجه جامعه و دولت میباشد زیرا پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهعنوان نهادی برای تولید بهبود و توسعه دانش در حوزههای گوناگون در نظر گرفته شده است و در کشور ما هم بهدلیل وجود مراکز پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی متعدد این رسالت مورد توجه و انتظار بوده است و همهساله هزینه هنگفتی صرف آزمایش و خطا در خصوص تصمیمگیری رسا و مدیران پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی میگردد دوم فرایند مدیریت دانش مشتمل بر تولید یا گردآوری و شناسایی دانش طبقهبندی ذخیره و مستندسازی دانش توزیع و نشر دانش و کاربرد دانش که از رسالتهای اصلی یک دانشگاه و پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی به شمار میآید نتایج بررسی و مطالعه پژوهش حاضر نشان میدهد که فرایند نظام مستندسازی تجربیات مدیران از فرایند سه مرحلهای برنامهریزی مستندسازی اجرای مستندسازی پایش کنترل تسهیم تبعیت میکند
نویسندگان: زهره مقیسه, محمدامین عرفان منش(*)
کلیدواژه ها: شبکه هم‌تألیفی, شبکه استنادی, جوایز علمی, مدال پرایس, اطلاع‌سنجی
دوره:  27 | شماره:  67 | تاریخ:  1396/10/2
: 174
: 4
: 23
هدف از انجام این پژوهش تحلیل شبکههای همتلیفی و استنادی مستقیم برندگان مدال پرایس در حوزه اطلاعسنجی است پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی بوده و با استفاده از شاخصهای علمسنجی و تحلیل شبکههای اجتماعی انجام شده است جامعه پژوهش شامل برونداد پژوهشی تلیف شده توسط نفر از برندگان جایزه پرایس است که تا زمان گردآوری دادههای پژوهش در انتهای سال میلادی در پایگاه وب علوم نمایه شدهاند نرمافزار تحلیل شبکه یوسیآینت نیز جهت ترسیم شبکههای اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت یافتههای مربوط به شبکه همتلیفی برندگان مدال پرایس حاکی از این است که شوبرت گلنزل و براون مشارکتپذیرترین و فعالترین گرههای شبکه محسوب شده و از بالاترین شاخص مرکزیت درجه برخوردار بودهاند از سوی دیگر بیشترین میزان شاخص بینیت متعلق به گارفیلد گلنزل و لیدسدورف بوده که این افراد نقش مهمی در اتصال گرههای مختلف و افزایش انسجام و اتصال شبکه ایفا نمودهاند همچنین یافتههای مربوط به شبکه استنادی مستقیم برندگان مدال یرایس نشان داد که لیدسدورف ثلوال گلنزل روسو و شوبرت در شبکه نقش مهم و مرکزیتری داشتهاند این افراد از قدرت اجتماعی زیادی جهت تثیرگذاری در شبکه برخوردار بوده و حذف هر یک از آنها باعث کاهش انسجام و چندپارگی شبکه میشود پژوهش حاضر تصویر روشنی از همکاریهای پژوهشی و تعاملات استنادی میان نخبگان حوزه اطلاعسنجی را در اختیار سایر پژوهشگران این حوزه قرار میدهد
نویسندگان: بهروز شاهمرادی(*) , پیام چینی فروشان
کلیدواژه ها: شاخص پیچیدگی اقتصادی, شاخص پیچیدگی محصول, سنجش دانش و مهارت, تنوع و فراگیری
دوره:  27 | شماره:  67 | تاریخ:  1396/10/2
: 159
:
: 15
رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این ایدئولوژی است که محصولات تولید شده در اقتصاد میتوانند معرف میزان دانش و مهارت مورد نیاز جهت تولید آنها باشند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمیکنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند سعی در محاسبه میزان انباشت دانش و مهارت نهفته در اقتصاد را خواهد داشت به همین منظور در مقاله پیش رو به پیچیدگی اقتصادی از منظر چگونگی سنجش دانش و مهارت پرداخته شده است در همین راستا ضمن بیان مفهومی شاخص پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی محصول نحوه محاسبه این دو شاخص را از منظر تنوع و فراگیری بهکار گرفتهشده در آنها بررسی نمودهایم تا نهایتا بتوان محصولات و اقتصادها را بر اساس میزان دانش و مهارت موجود در آنها رتبهبندی و سنجش نماییم
نویسندگان: ساناز پوروشسب(*)
کلیدواژه ها: پیچه سه‏ گانه, طرح‏های پژوهشی کاربردی, روابط دانشگاه و صنعت و دولت, ایران
دوره:  27 | شماره:  67 | تاریخ:  1396/10/2
: 195
: 1
: 26
هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نهادهای سهگانه دانشگاه صنعت دولت و طرحهای پژوهشی کاربردی صورت گرفته است و با اثبات وجود رابط بین این دو متغیر میتوان با حمایت از همکاریهای بین نهادی به ارتقای سطح علمی و فنی طرحهای پژوهشی کاربردی کمک نمود روش این پژوهش از نوع مطالعات علمسنجی و کاربردی است و با بهرهگیری از شاخص شناسایی پیچه سهگانه دانشگاه صنعت دولت به بررسی اطلاعات متقابل در بین نهادهای سهگانه صنعت دولت دانشگاه و طرحهای پژوهشی کاربردی نمایه شده در سامانه سمات که به دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری وابسته است میپردازدیافتهها پژوهش حاضر نشان میدهد که بین دو متغیر پیچه سهگانه و طرحهای پژوهشی کاربردی رابطه وجود دارد در صورتی که نهادهای وابسته در پیچ سهگانه تقویت شوند طرحهای پژوهشی کاربردی موفقتر عمل میکنند همچنین در میان سه نهاد درگیر در این پژوهش نهاد صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار است و حمایت مادی و معنوی از این نهاد میتواند باعث ارتقای سطح طرحهای پژوهشی کاربردی و تولید بیشتر این دسته از طرحهای پژوهشی شود همچنین مدل مورد تیید در این پژوهش مدل صنعت دولت دانشگاه است
نویسندگان: بهروز یل(*)
کلیدواژه ها: وب 2،, ابزارهای به اشتراک‌گذاری ویدئو و عکس, شبکه اجتماعی, بلاگ ها, پادکست‌ها, نشانه‌گذاری‌های اجتماعی, ویدئو کنفرانس, ویکی‌ها, میکروبلاگ‌ها
دوره:  27 | شماره:  67 | تاریخ:  1396/10/2
: 372
: 1
: 48

در دهه اخیر، به‌دلیل خدمات گوناگون و متنوع وب 2 از جمله دستیابی به اطلاعات روزآمد و ارتباط مؤثر و سریع دانشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علوم، گروه‌های مختلف به استفاده از این خدمات روی آورده‌اند که دانشجویان دانشگاه نیز از این پدیده استثناء نیستند. علی‌رغم استفاده روزافزون دانشجویان از خدمات وب 2 در کشورهای پیشرفته، تحقیقات کمی در مورد رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان و میزان استفاده و کاربرد آنان از این شبکه و مشکلات کاربران و تأثیر وب 2 بر فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته است. ابزارهای وب 2 در انجام پژوهش خیلی مؤثرند و باعث بهبود کار دانشجویان در انجام پژوهش می‌شوند، این مقاله به‌طور خلاصه به مسائلی چون وب 2، ویژگی‌های وب 2، کاربرد وب 2 در انجام تحقیق می‌پردازد و ادامه 8 مورد از ابزارهای وب 2 که در انجام پژوهش به دانشجویان کمک می‌رسانند را معرفی و بعد نحوه کار هر کدام از آن‌ها و قابلیت‌هایی که در ارائه خدمت به دانشجویان دارند را معرفی می‌کند.

نویسندگان: قانعی راد(*)
کلیدواژه ها: متن ترجمه است
دوره:  27 | شماره:  67 | تاریخ:  1396/10/2
: 275
: 1
: 45

متن ترجمه است