فهرست مقالات اسفند, سال 1396,دوره27 شماره 68 XML
نویسندگان: علیرضا نوروزی, محمد فلاح (*) , مرضیه ابراهیمی پور
کلیدواژه ها: كنفرانس‏ها, علم سنجی, همکاریها ی علمی, تولید علم
دوره:  27 | شماره:  68 | تاریخ:  1396/10/11
: 208
: 2
: 64
این پژوهش با هدف تعیین میزان حضور ایران در همایشهای بین المللی در فاصله سالهای صورت گرفته است در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی با استفاده از ابزارهای علم سنجی استفاده شده است نتایج نشان داد که مقاله های همایش در بازه زمانی پژوهش بیانگر سیری صعودی تا سال است و در فاصله سالهای تا روند نامنظمی را شاهد هستیم به طوری که در سالهای و بیشترین تعداد مقاله ها بعد از سال نمایه شده است دانشگاههای آزاد اسلامی تهران و صنعتی شریف از میان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور به ترتیب بیشترین سهم را در همایشهای بینالمللی دارند پرکارترین پژوهشگران محمدباقر منهاج کارو لوکاس و کریم فائز از دانشگاههای امیرکبیر و تهران و امیرکبیر هستند بیشترین همکاریهای ایران در تولید مقالههای همایش با کشورهای آمریکا کانادا و انگلستان است یشترین مقالهها در حوزههای مهندسی علوم کامپیوتر و ارتباطات راه دور است در مجموع گروه فنی و مهندسی دارای بیشترین تعداد مقاله در همایشها هستند
نویسندگان: شیما مرادی(*) , المیرا جنوی
کلیدواژه ها: پديده زيباي خفته, ارتباط علمي, رفتار استنناددهي, ضريب تأثير آني, سياست‌پژوهي
دوره:  27 | شماره:  68 | تاریخ:  1396/10/11
: 219
: 2
: 37
زمینه چهرههای ماندگار در ایران در حوزههای گوناگون از جمله تثیرگذارترین پژوهشگران در سطح ایران محسوب میشوند و انتظار میرود تولیدات علمی مکتوب ایشان به ویژه مقالاتشان مورد استفاده مخاطبان بسیاری در جامعه علمی ملی و بینالمللی باشد در راستای بررسی ارتباط علمی ایشان و میزان استفاده از تولیدات علمیشان دو پدیده استناد زودهنگام ضریب تثیر آنی و دیرهنگام پدیده زیبای خفته در ارتباط علمی مطرح است که اولی به سرعت ریتپذیری یک پژوهش و دومی به دیرکرد در استناددهی و برقراری ارتباط علمی برمیگرددهدف هدف از پژوهش حاضر بررسی تثیر تولیدات علمی مشاهیر علمی ایران در علوم انسانی فنی و مهندسی در جامعه علمی بینالمللی ارتباطات علمی ایشان مطالعه تطبیقی دو پدیده استناد زودهنگام و دیرهنگام در تولیدات علمی این چهرههای ماندگار و نیز بررسی وضعیت استنادی بهمنظور تعیین رفتار استنادی متخصصان این حوزهها استروش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد نوعی مطالعه توصیفی بود که با استفاده از شاخصهای علمسنجی صورت گرفت جامعه پژوهش شامل کلیه برونداد مکتوب تلیفشده توسط برگزیده چهرههای ماندگار از ابتدا تا کنون بود که تا پایان سال در دو پایگاه استنادی وب آفساینس و اسکوپوس نمایه شده بودند دادههای پژوهش از این دو پایگاه گردآوری و با نرمافزار اکسل تحلیل شدندیافتهها طول خواب در حوزههای علمی متفاوت است و میزان خفتگی در وب آفساینس کمتر از اسکوپوس است همچنین وضعیت استناددهی در علوم انسانی پایینتر از سایر حوزهها است علوم انسانی با درصد و فنی و مهندسی با درصد برونداد پژوهشی استناد نشده در خواب هستند و هنوز بیدار نشدهاند و نیز وضعیت زوداستنادی به نسبت کل تولیدات علمی در فنی و مهندسی تقریبا برابر علوم انسانی است
نویسندگان: وحید خطیبی(*) , عباس کرامتی, غلامعلی منتظر
کلیدواژه ها: هوش تجاری, انباره داده, شاخص‌های علم و فنّاوری, نظام علم و فناوری, نقشه جامع علمی کشور
دوره:  27 | شماره:  68 | تاریخ:  1396/10/11
: 159
: 2
: 31
پیشرفتهای علم و فناوری به عامل بسیار تثیرگذاری بر رشد اقتصادی و قدرت رقابتپذیری کشورها تبدیل شده است و بر این اساس دولتها میکوشند با تدوین سیاستهای مناسب توسع علم و فناوری در عرص کشور را ترقی بخشند برای توسع موفق نظام علم و فناوری کشور بایستی دیدی یکپارچه و جامع بر ابعاد مختلف این نظام ایجاد گردد تا بر اساس آن بتوان با پایش تحولات این عرصه از سیاستگذاری صحیح و بههنگام برای نظام علم و فناوری کشور پشتیبانی نمود بهدلیل پراکندگی دادههای مرتبط با شاخصهای علم و فناوری و نیز پویایی مستمر نظام علم و فناوری کشور ایجاد چنین دید جامع و یکپارچهای مسلهای چالشبرانگیز است این مقاله به تحقیق درباره چگونگی پشتیبانی هوش تجاری از یکپارچهسازی دادههای شاخصهای علم و فناوری از پایگاههای داده متعدد و پراکنده با هدف پایش تحولات نظام علم و فناوری کشور میپردازد برای این منظور معماری پایش شاخصها در پنج لایه انبار داده شاخصهای علم و فناوری کشور با طرحوار ستارهای و فرایند پایش تحولات نظام علم و فناوری با رویکرد هوش تجاری طراحی گردیدهاند با توسعه سیستم نمونه اولیه بر اساس مدل پیشنهادی به پایش شاخصهای نقش جامع علمی کشور با نگاه به افق چشمانداز پرداخته شده است برای تعیین جایگاه کشور در عرص بینالمللی نیز عملکرد نظام علم و فناوری ایران در قیاس با کشورهای منتخب بررسی گردیده است در انتها با بهرهگیری از نتایج پایش شاخصهای علم و فناوری کشور با مدل پیشنهادی به تحلیل وضعیت نظام علم و فناوری ایران پرداخته شده است
نویسندگان: مهدی دادخواه(*) , محسن کاهانی
کلیدواژه ها: وب معنایی, هستان نگار, مدیریت دانش معنایی, مدیریت اطلاعات, وب معنایی در مدیریت اطلاعات
دوره:  27 | شماره:  68 | تاریخ:  1396/10/11
: 207
: 1
: 26
با رشد دنیای وب و تکنولوژیهای مختلف انتشار اطلاعات بیوقفه ادامه پیدا کرد و امروزه مجموعه عظیمی از اطلاعات فراهم آمده است که مدیریت آن به سادگی امکانپذیر نمیباشد همچنین بخش اعظم این اطلاعات تنها توسط انسانها قابل درک و پردازش است و قابل درک توسط ماشینها نیست تکنولوژی وب معنایی با بیان قابلیتهای جدید و قابل فهمکردن محتوا برای ماشین تا حد زیادی مشکلات ناشی از مدیریت دادهها را کاهش داده است استفاده از تکنولوژی وب معنایی به خصوص هستاننگارها این امکان را فراهم میآورند تا با تعریف صریح مفاهیم دامنه ساختار مشترکی جهت مدیریت اطلاعات در یک سازمان فراهم آید این مهم به خصوص در مدیریت دانش که از وب معنایی بهره گرفته است نمود مییابد در این مقاله ابتدا معرفی مختصری بر روی وب معنایی و کاربردهای آن صورت میپذیرد و در ادامه نمونهای از کاربردهای وب معنایی در مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش در زمینههای مختلف بیان میگردد سپس چارچوب کلی مدیریت اطلاعات با استفاده از وب معنایی از طریق بهکارگیری هستاننگارها و تعریف صریح مفاهیم دامنه با توجه به تحقیقات صورتگرفته در این حوزه ارائه میگردد در آخر نیز بهدلیل اینکه ذخیره اطلاعات سهگانه و رویکردهای موجود در این زمینه یکی از قسمتهای کلیدی در هر سیستم مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی محسوب میگردد انواع رویکردهای ذخیرهسازی اطلاعات سهگانه نیز بیان گردیده و با توجه به تحقیقات موجود با یکدیگر مقایسه میشوند
نویسندگان: یعقوب نوروزی(*) , سکینه جعفری
کلیدواژه ها: آمادگي الکترونيکي, مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری, پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
دوره:  27 | شماره:  68 | تاریخ:  1396/10/11
: 183
:
: 12
با رشد دنیای وب و تکنولوژیهای مختلف انتشار اطلاعات بیوقفه ادامه پیدا کرد و امروزه مجموعه عظیمی از اطلاعات فراهم آمده است که مدیریت آن به سادگی امکانپذیر نمیباشد همچنین بخش اعظم این اطلاعات تنها توسط انسانها قابل درک و پردازش است و قابل درک توسط ماشینها نیست تکنولوژی وب معنایی با بیان قابلیتهای جدید و قابل فهمکردن محتوا برای ماشین تا حد زیادی مشکلات ناشی از مدیریت دادهها را کاهش داده است استفاده از تکنولوژی وب معنایی به خصوص هستاننگارها این امکان را فراهم میآورند تا با تعریف صریح مفاهیم دامنه ساختار مشترکی جهت مدیریت اطلاعات در یک سازمان فراهم آید این مهم به خصوص در مدیریت دانش که از وب معنایی بهره گرفته است نمود مییابد در این مقاله ابتدا معرفی مختصری بر روی وب معنایی و کاربردهای آن صورت میپذیرد و در ادامه نمونهای از کاربردهای وب معنایی در مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش در زمینههای مختلف بیان میگردد سپس چارچوب کلی مدیریت اطلاعات با استفاده از وب معنایی از طریق بهکارگیری هستاننگارها و تعریف صریح مفاهیم دامنه با توجه به تحقیقات صورتگرفته در این حوزه ارائه میگردد در آخر نیز بهدلیل اینکه ذخیره اطلاعات سهگانه و رویکردهای موجود در این زمینه یکی از قسمتهای کلیدی در هر سیستم مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی محسوب میگردد انواع رویکردهای ذخیرهسازی اطلاعات سهگانه نیز بیان گردیده و با توجه به تحقیقات موجود با یکدیگر مقایسه میشوند
نویسندگان: مسلم ناظمی(*)
کلیدواژه ها: فن‌هراسی, فن شیفتگی, ساخت اجتماعی فن آوری, سیاستگذاری فناوری
دوره:  27 | شماره:  68 | تاریخ:  1396/10/11
: 156
:
: 30
این مقاله به پدیدهی فنهراسی سابقه ی تاریخی و ابعاد فرهنگی و اجتماعی آن در ایران و جهان میپردازد در ابتدا تاریخ این پدیده در اندیشه های هنری فلسفی و اجتماعی جهان معرفی شده است سپس سابقه و جایگاه آن در تفکر اندیشمندان ایرانی مورد مطالعه قرارگرفته و سیر تحول فنهراسی در طول دورانهای تاریخ معاصر بررسی شده است سپس دلالت های نگاه بدبینانه به تکنولوژی در میان سیاستگذاران ایرانی و تثیر آن به صورت تاریخی تحلیل و در انتها پیشنهادهایی برای سیاستگذاری اثربخش تر فناوری ارائه شده است