خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539403 تاریخ انتشار: ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶ تعداد مشاهدات: 164
DOI: 10.22034/Rahyaft.2017.27.67.539403

حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکده‌ها و مؤسسات پژوهشی

مفهوم مستندسازی در مدیریت و بهویژه مدیریت پروژه با مفهوم این اصطلاح در دیدگاه مدیریت دانش متفاوت است آنچه در این پژوهش مورد نظر است دیدگاه مدیریت دانش و حلقه مغفول در مدیریت دانش پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهمنظور استفاده از زیست آزموده رسا و معاونان پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی است در مستندسازی از دیدگاه مدیریت دانش هر تصمیم رویداد و فعالیت مثر بر سازمان که دربرگیرنده دانش آشکار و ضمنی سازمان است ارزش مستندسازی دارد لذا ارزیابی تصمیمات و اقدامات انجامشده را دربر خواهد گرفت و از طریق دانش و اطلاعات گردآوریشده بستری مناسب بر ارزیابی این اقدامات فراهم خواهد آورد همچنین اگر به پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهعنوان مرکزی متشکل از عوامل و منابع مادی و مالی و انسانی شامل اساتید کارکنان و دانشجویان نگاه کنیم که در آن به تبادل دانش و اشاعه آن پرداخته میشود دو موضوع بااهمیت جلب توجه میکند اول نقش سرمایهای پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی که به خوبی مشخص است و مورد توجه جامعه و دولت میباشد زیرا پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی بهعنوان نهادی برای تولید بهبود و توسعه دانش در حوزههای گوناگون در نظر گرفته شده است و در کشور ما هم بهدلیل وجود مراکز پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی متعدد این رسالت مورد توجه و انتظار بوده است و همهساله هزینه هنگفتی صرف آزمایش و خطا در خصوص تصمیمگیری رسا و مدیران پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی میگردد دوم فرایند مدیریت دانش مشتمل بر تولید یا گردآوری و شناسایی دانش طبقهبندی ذخیره و مستندسازی دانش توزیع و نشر دانش و کاربرد دانش که از رسالتهای اصلی یک دانشگاه و پژوهشکدهها و مسسات پژوهشی به شمار میآید نتایج بررسی و مطالعه پژوهش حاضر نشان میدهد که فرایند نظام مستندسازی تجربیات مدیران از فرایند سه مرحلهای برنامهریزی مستندسازی اجرای مستندسازی پایش کنترل تسهیم تبعیت میکند

آموزش عالی
پژوهشکده‌ها
رؤسا و معاونان
مؤسسات پژوهشی
مستندسازی تجربیات

اصغر زمانی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 164
  • نویسنده مسئول
  • پست الکترونیک: ofogh557@yahoo.com
    افیلیشن:
  • سایر نویسندگان
  • رفرنس