خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539405 تاریخ انتشار: ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶ تعداد مشاهدات: 170
DOI: 10.22034/Rahyaft.2017.27.67.539405

سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این ایدئولوژی است که محصولات تولید شده در اقتصاد میتوانند معرف میزان دانش و مهارت مورد نیاز جهت تولید آنها باشند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمیکنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند سعی در محاسبه میزان انباشت دانش و مهارت نهفته در اقتصاد را خواهد داشت به همین منظور در مقاله پیش رو به پیچیدگی اقتصادی از منظر چگونگی سنجش دانش و مهارت پرداخته شده است در همین راستا ضمن بیان مفهومی شاخص پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی محصول نحوه محاسبه این دو شاخص را از منظر تنوع و فراگیری بهکار گرفتهشده در آنها بررسی نمودهایم تا نهایتا بتوان محصولات و اقتصادها را بر اساس میزان دانش و مهارت موجود در آنها رتبهبندی و سنجش نماییم

تنوع و فراگیری
سنجش دانش و مهارت
شاخص پیچیدگی اقتصادی
شاخص پیچیدگی محصول

بهروز شاهمرادی
پیام چینی فروشان

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله :
تعداد دانلود مقاله : 170
  • سایر نویسندگان
  • رفرنس