خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539406 تاریخ انتشار: ۲ / ۱۲ / ۱۳۹۶ تعداد مشاهدات: 208
DOI: 10.22034/Rahyaft.2017.27.67.539406

بررسی روابط سه‏گانه دانشگاه – صنعت - دولت ‏در طرح‏های پژوهشی کاربردی در ایران

هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نهادهای سهگانه دانشگاه صنعت دولت و طرحهای پژوهشی کاربردی صورت گرفته است و با اثبات وجود رابط بین این دو متغیر میتوان با حمایت از همکاریهای بین نهادی به ارتقای سطح علمی و فنی طرحهای پژوهشی کاربردی کمک نمود روش این پژوهش از نوع مطالعات علمسنجی و کاربردی است و با بهرهگیری از شاخص شناسایی پیچه سهگانه دانشگاه صنعت دولت به بررسی اطلاعات متقابل در بین نهادهای سهگانه صنعت دولت دانشگاه و طرحهای پژوهشی کاربردی نمایه شده در سامانه سمات که به دبیرخانه شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری وابسته است میپردازدیافتهها پژوهش حاضر نشان میدهد که بین دو متغیر پیچه سهگانه و طرحهای پژوهشی کاربردی رابطه وجود دارد در صورتی که نهادهای وابسته در پیچ سهگانه تقویت شوند طرحهای پژوهشی کاربردی موفقتر عمل میکنند همچنین در میان سه نهاد درگیر در این پژوهش نهاد صنعت از اهمیت بیشتری برخوردار است و حمایت مادی و معنوی از این نهاد میتواند باعث ارتقای سطح طرحهای پژوهشی کاربردی و تولید بیشتر این دسته از طرحهای پژوهشی شود همچنین مدل مورد تیید در این پژوهش مدل صنعت دولت دانشگاه است

ایران
پیچه سه‏ گانه
روابط دانشگاه و صنعت و دولت
طرح‏های پژوهشی کاربردی

ساناز پوروشسب

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 208
  • سایر نویسندگان
  • رفرنس