خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539438 تاریخ انتشار: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 246
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.69.539438

شناخت عوامل موفقیت مدیریت پژوهشی (R&D) دستگاه‌های اجرایی کشور

توسعه علمی کشور مستلزم نهادینه شدن ساختارهای مدیریتی و برنامه ریزی مناسب برای این ساختارها است اگر مهمترین عنصر و وجه مشخصه مدیریت تصمیم گیری باشد مطمئنا الگوهای تصمیمگیری بدون استفاده از پژوهش نمیتوانند توسعه علمی کشور را به صورت پایدار و گسترده پشتیبانی کنند الگوی تصمیمگیری علمی و مبتنی بر گفتگو نیاز به مدیریتی ریسکپذیر و مشارکتجو دارد وضعیت موجود در ساختارهای مدیریتی و برنامهریزی کشور که چه بسا مدیریت و پژوهش دستگاههای اجرایی سمبل آنها باشند هنوز به دلایلی مانند عدم ضرورت توجه به علم در سیاستگذاری عدم جدی گرفتن پژوهش عدم وجود رهبری علمی و با چشمانداز مطلوب فاصله دارد سیستمهای مدیریت و برنامهریزی کشور به دلیل عدم تبادل اطلاعات با محیط سیستمهایی کموبیش بسته تلقی میگردند تمرکزگرایی بر تفویض اختیار سایه انداخته و دیوانسالاری پیچیده و پرهزینه و ناکارآمد بر نظام علمی و اجرایی کشور سنگینی میکند به جای آنکه وحدت سیاستگذاری و تصمیمگیری ملی بر مبنای پژوهشهای توسعه علمی بهوجود آید به هر سازمان سهمی از سیاستگذاری و برنامهریزی علمی دادهاند بدون آنکه خروجیهای آن منجر به توسعه علمی شده باشد اینها مسایلی هستند که در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفتهاند تا ضرورت یابد که سازمانهای مسئول برای پشتیبانی از تصمیمگیری و سیاستگذاری نظام علمی و اجرایی کشور بر اساس رویکرد علمی تعریف و طراحی شده و دستگاههای سیاستگذاری و برنامهریزی مهمترین جایی باشد که در آنها به دانشمندان به جای دیوانسالاران نقش اصلی سپرده میشود

توسعه پژوهش
توسعه پژوهش
سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی
واحدهای پژوهشی

ناصر علی عظیمی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 5
تعداد دانلود مقاله : 246
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: aref.bijan2018@gmail.com
  افیلیشن: عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • سایر نویسندگان
 • رفرنس
  1. علی، طایفی«موانع فرهنگی توسعه تحقیق در ایران» انتشارات آزاداندیشان، تهران، 1380.
  2. رضا، منصوری«عزم ملی برای توسعه علمی و فرهنگی ایران 1427» طرح نو، تهران، 1377.
  3. محمد، توکل«اقتراح: جامعه‌شناسی و فرهنگ» نشریه کلمه، شماره 12،1373.
  4. مرتضی،کتبی «نگرش‌های مزاحم و مناسب تحقیقات‌اجتماعی‌« مجموعه مقاله‌های سمینار جامعه‌شناسی و توسعه، سمت، تهران، 1372.
  5. عبدالعلی، لهسایی‌زاده «موانع پژوهش علوم اجتماعی در ایران» مجله رهیافت، شماره چهاردهم، 1375.
  1. Chitnis, M. “Higher Education in the 21st century: Global Challenges and national Response.” MD II Ebook, 1999.
  2. Eshiwani, G.S. “Higher education in Africa: Challenges and strategies for the 21st century.” Higher education in the 21st century: Global challenge and national response, 1999, 31-38.
  3. Frascati- Maunal. National Research Institute for Science Policy, OECD, 2002.
  4. Hofstede, G.“Culture and Organization.” USA; McGrawhill, 1996.
  5. Philip, R. andKamaln, S.“third Generation R&D.” Nolok, 1994.