خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539441 تاریخ انتشار: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 281
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.69.539441

توسعه کسب‌و‌کار الکترونیک با مدل نوآوری در داده، ‌داده باز دولتی و نوآوری باز

افزایش بازگشت مقیاس و حوزه در استفاده از داده مفهومی جدید به نام کلان داده ایجاد نموده که تحلیل آن از طریق نوآوری داده منش افزایش بهرهوری است از آنجا که در ادبیات کنونی نوآوری در داده فاقد مدل است هدف از این پژوهش ارائه مدلی منطقی از نوآوری در داده بوده تا فرایند تثیر آن بر توسعه کسبوکارها و به ویژه کسبوکارهای الکترونیک مشخص شود در این مدل دادههای تولید شده با استفاده از ابزارهای کسبوکار الکترونیک بهعنوان دادههای ورودی مدل لحاظ شده سپس در فرایند مدل انواع نوآوریها و فناوریهای کلان داده صورت پذیرفته و در نهایت منجر به توسعه و بهبود کسبوکار شده است همچنین در توصیف انواع نوآوری در داده از مفاهیم داده باز دولتی و نوآوری باز بهره گرفته شده است استفاده از کسبوکارهای الکترونیک و تولید دادههای جدید و تکرار این فرایند و جامعیت مدل در نوآوریهای داده از جمله نوآوریهای این پژوهش محسوب میشود

داده باز دولتی
مدل منطقی
نو آوری باز
نوآوری در داده
کسب و کار الکترونیک

سعید طاهری
نجمه ملایی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 281
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، گروه مدیریت تکنولوژی، تهران، ایران
 • رفرنس
  1. Patterson, T., 2015,” The Use of Information Technology in Risk Management”, Complex Solutions Executive IBM Corporation.
  2. Castro, D., Korte, T.,2013, “Data Innovation 101: An Introduction to the Technologies and Policies Supporting Data-Driven Innovation”, Center for Data Innovation.
  3. Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage model. Government Information Quarterly, 18(2), 122–136            [http://www.sciencedirect. com/science/article/pii/S0740624X01000661.].
  4. Jetzek, T., Avital,M., & Bjørn-Andersen, N. (2014). Generating sustainable value fromopen data in a sharing society. In B. Bergvall-Kåreborn, & P. Nielsen (Eds.), Creating Value for All Through IT, IFIP Advances in Information and Communication Technology. 429. (pp. 62–82). Berlin Heidelberg: Springer.
  5. Parycek, P., & Sachs, M. (2010). Open government-information flow inWeb 2.0. European Journal of ePractice, 9(1), 1–70.
  6. Gassmann, O. , E. Enkel. 2006. Towards a theory of open innovation: Three core process achetypes, R&D Management.
  7. Chesbrough, H., 2003. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Harvard Business Press.
  8. Keupp, M., and Gassmann, O. 2007. The competitive advantage of early and rapidly internationalizing SMEs in the biotechnology industry: a knowledge based view. Journal of World Business, Special Issue: The Early and Rapid Internationalisation of the Firm, 42, 3, 350–366.
  9. Combs, M., (2014, 11/19/2014). Study Shows Big Return on Big Data. Available:    http://www.veristorm.com/content/study-shows-big-return-big-data
  10. J. Rivera. (2014, 11/19/2014). Gartner Survey Reveals That 73 Percent of Organizations Have Invested or Plan to Invest in Big Data in the Next Two Years. Available:      http://www.gartner.com/newsroom/id/2848718
  11. McKinsey, ”Open data: Unlocking innovation and performance with liquid information”, McKinsey, 2013.
  12. Jeffrey Dean, S. G. M., "Simplified Data Processing on Large Clusters," [Online]. Available: http://static.usenix.org/event/osdi04/tech/dean .htmal [Accessed 30th Dec 2013]. http://www.accunetsolutions.com.
  13. OECD(2014), Data-driven Innovation for Growth and Well-being (INTERIM SYNTHESIS REPORT).
  14. VeljkoviC, N., Bogdanovic- Dinic, S., Stoimenov, L., (2014). “Benchmarking Open Government: An Open Data Perspective”, Journal Government Information Quarterly, pp 278-290
  15. Mckernan, - John R., 2014, “The future of data driven innovation”. P 32.
  16. Armbrust, M., Armando Fox, Rean Griffith, Anthony D. Joseph, Randy Katz, Andy Konwinski, Gunho Lee, David Patterson, Ariel Rabkin, Ion Stoica, Matei Zaharia, 2010. "A View of Cloud Computing," Commun. ACM, Vols. vol.53, no. 4, pp. 50-58.
  17. FLOK team, 2015, “policy proposals for an open knowledge commons society”.
  18. Heusser, F. I. (2013). Understanding OGD and Addressing Its Impact. Santiago, Chile: OD4D.
  19. Longo, J. (2011). OpenData: Digital-era governance thoroughbred or new public management Trojan horse? Public Policy and Governance Review, 2(2), 38–52.
  20. World Bank (2012). From Open Government Data to Social Accountability. Washington, DC: World Bank.
  21. Ding, L., Michaelis, J., McGuinness, D. L., & Hendler, J. (2010). Making sense of open government data. Paper presented atWeb Science Conference 2010, Raleigh, NC, 26–27 Apr.
  22. Kalampokis, E., Tambouris, E., & Tarabanis, K. (2011). Open government data: a stage model. Lecture Notes in Computer Science: Electronic Government, 6846, 235–246.
  23. Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2012). Impediments, challenges and recommendations for using open government data. Paper presented at Using Open Data, Brussels, Belgium,19–20 Jun.
  24. AIE/OKF (2011). Beyond Access: Open Government Data and the Right to (Re)use Public Information. Access Information Europe & Open Knowledge Foundation             
   (http://www.accessinfo.org/documents/Access_Docs/Advancing/Beyond_Access_7_January_2011_web.pdf).
  25. Yu, H., & Robinson, D. G. (2012). The new ambiguity of “open government”. UCLA Law Review Discourse, 52(11), 178–208.
  26. Janssen, K. (2012). Open government data and the right to information: opportunities and obstacles. Journal of Community Informatics, 8(2), 1–11.
  27. Kassen, M. (2013). A promising phenomenon of open data. Government Information Quarterly, 30(4), 508–513.
  28. Raman, B. (2012). The rhetoric and reality of transparency. Journal of Community Informatics, 8(2) (http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/866/909).
  29. Campaign for Vermont (2013). Achieving accountability: Transforming state government into a modern, transparent 21st century system. Retrieved from. http://www.campaignforvermont.org/pdfs/06.03.13_CFV_Achieving_Accountability.pdf
  30. Howard, A. (2012b). Data for the Public Good. Sebastopol, CA: O'Reilly Media.
  31. Attard, J., Orlandi, F., Scerri, S., Auer, S., (2015). “ A Systematic Review of Government Data Initiatives”, Journal Government Information Quarterly, pp 399-418.
  1. حسنیان اصفهانی، رویا. مظلوم واجاری، سهیل.93. «سرمایه‌گذاری در داده‌های عظیم با استفاده از مدل‌های مشارکت عمومی خصوی». همایش داده‌های عظیم. ص 78- 86.
  1. BIG DATA WORKING GROUP, “Big Data Taxonomy”,cloud security alliance,2014.
  2. Erl, E., Khattak, W., Paul B., Big Data Fundamentals; Concepts, Drivers & T echniques, 2015
  3. Zimmermann, H. , Pucihar, A., 2015, “Open Innovation, Open Data and new Business Models, ResearchGate conference”.
  4. Brozozowska, A., Bubel, D., “E-business as a new trend in the economy”, procedia computer science 65(2015) 1095-1104.
  1. باقری‌، سید کامران. 1391. نوآوری باز خدماتی، نشر رسا، ص 69
  1. EIRMA. Technology access for open innovation. EIRMA: Paris (Woking Group Report: no 63). 2004.
  2. Van Der Meer, H. 2007. Open Innovation – The Dutch Treat: Challenges in Thinking in Business Models. Creativity and Innovation Management, 16(2), pp. 192-202.
  3. Fey, C.F. and Birkinshaw, J. External Sources of Knowledge, Governance Mode, and R&D Performance. Journal of Management, 31(4), pp. 597-621. 2005.
  4. Dahlander, L., Gann, D.M. How open is innovation? Research Policy 39,699–709. 2010.
  5. Kim, S.K. Open Innovation: Theory, Practices, and Policy Implications. Seoul: STEPI. 2008.
  6. Oliver Gassmann, Ellen Enkel and Henry Chesbrough, The future of open innovation, R&D Management 40, 3. 2010.