خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539443 تاریخ انتشار: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 259
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.69.539443

مقایسه سهم بروندادهای پژوهشی حاصل از همکاری صنعت و دانشگاه در ایران، خاورمیانه و جهان

هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط صنعت و دانشگاه ایران در تمامی حوزههای دانشی حوزه و مقایسه آن با متوسط منطقه خاورمیانه و متوسط جهانی صورت گرفته استروششناسی این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویکرد مطالعهای کمی و توصیفی است که با استفاده از شاخصهای علمسنجی انجام شده است جامعه پژوهش شامل تمامی بروندادهای علمی نمایهشده ایران خاورمیانه و جهان در پایگاه استنادی اسکوپوس طی سالهای تا میلادی است که از طریق همکاری میان صنعت و دانشگاه منتشر شدهاند جهت گردآوری دادهها از پایگاههای اسکوپوس و سایول و جهت تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش از نرمافزار مایکروسافت اکسل و برای مصورسازی نقشه حرارتی عملکرد کشورهای جهان از افزونه مصورسازی جغرافیایی این نرمافزار استفاده شد یافتهها یافتههای پژوهش نشان داد سهم همتلیفی دانشگاه و صنعت ایران به طور کلی کمتر از متوسط خاورمیانه و جهانی بوده و علیرغم روند مطلوب تولید علم کشور طی سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران از حیث همتلیفی دانشگاه و صنعت با سهمی در حدود درصد در میان چهل کشور برتر جهان در رتبه آخر قرار دارد تولیدات علمی حوزه پزشکی کشور از نظر سهم همتلیفی دانشگاه با صنعت و اثرگذاری استنادی عملکرد بهتری از میانگین خاورمیانه و جهانی این حوزه داشته است همچنین پژوهشگران حوزههای مهندسی علوم رایانه و پزشکی بیشترین مقاله مشترک با صنعت را طی سالهای تا در پایگاه اسکوپوس منتشر نمودهاندنتیجهگیری بار اصلی تولید علم را دانشگاههای کشور به دوش میکشند و همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه تعامل بین پژوهشگران دانشگاهها و سازمانهای صنعتی ایران بسیار ضعیف و ناپایدار است دانشگاههای تهران صنعتی شریف آزاد اسلامی فعالترین مسسات کشور در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه بودند

تولید علم
علم سنجی
همکاری صنعت و دانشگاه

زهره مقیسه
محمدامین عرفان منش
مرجان فروزنده شهرکی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 6
تعداد دانلود مقاله : 259
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: amin.erfanmanesh@gmail.com
  افیلیشن: استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهیدبهشتی
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه علم و اطلاعات و دانش شناسی اصفهان
 • رفرنس
  1. نوروزی چاکلی، عبدالرضا و مددی، زهرا، 1394، «توصیف مقایسه‌ای رابطه تولید علم و پیشرفت فناوری کشورها: آیا افزایش تولید علم به منزله پیشرفت در فناوری بوده است؟»، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (1)، 204-129.
  2. محسنی، هدی و شفیع‌زاده، حمید، 1392، «بررسی وضعیت دانشگاه‌های دولتی تهران در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری»، راهبرد اجتماعی و فرهنگی، 2 (7)، 170-135.
  1. Leydesdorff, L., 2010, “Knowledge based innovation systems and model of a Triple Helix of university industry and government relations, Conference new economic windows: new paradigms for the new millennium”, Salerno, Italy, 67-78.
  2. Baldini, N.; Grimaldi, R. & Sobrero, M., 2006, “Institutional changes and the commercialization of academic knowledge: A study of Italian universities patenting activities between 1965&2002”, Journal of research policy, 35 (3), 518-532.
  1. موسوی، عبدالرضا، شفیعی، مسعود و نعمتی، محمدعلی، 1392، نتحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها، راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه»، فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 1 (5)، 20-5.
  2. ابراهیمی‌پور، حسین، اسماعیل‌زاده، حمید، دهنویه، رضا و جعفری سیریزی، مهدی، 1386، «ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران»، مدیریت سلامت، 10 (30)، 32-25.
  1. Scandura, A.,2016, “University-industry collaboration and firm”s R&D effort”, Research policy, (45), 1907-1922.
  2. Siegel, D.; Waldman, D. A.; Atwater, L. E. & Link; A., 2004, “Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technology”, Journal of engineering and technology management. 21 (1, 2), 115-142.
  3. Cao, Y; Zhao, L. & Chen, R., 2009, “Institutional structure and incentives of technology transfer: Some new evidence from Chines universities”, Journal of technology management, 4 (1), 67-84.
  4. Seppo, M. & Lilles, A.,2012, “Indicators measuring university-industry cooperations”, Economic policy, 20 (1), 204-225.
  1. آراسته، حمیدرضا، 1383، «ارتباط دانشگاه و صنعت»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (33)، 98-57.
  2. جوکار، طاهره و عصاره، فریده، 1392، «جریان انتشار مقالات علمی در کشور ایران طی سال‌های 2007 - 2011 بر اساس مدل مارپیچ سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت»، پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (2)، 505–523.
  3. حاتمی، مهدیه و نقشینه، نادر، 1394، «بررسی کمی و مصورسازی همکاری‌های بین سازمانی در مدارک نمایه‌شده جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس: از دیدگاه روابط دانشگاه- صنعت- دولت»، پژوهشنامه علم‌سنجی، 1 (1)، 69–92.
  4. نوروزی چاکلی، عبدالرضا و طاهری، بهجت، 1394، «تحلیل مقایسه‌ای رابطه دانشگاه و صنعت در ایران و ترکیه: مطالعه علم‌سنجی»، علم‌سنجی کاسپین، 2 (1)، 39–49.
  5. مروتی، مرضیه و جوکار، طاهره، 1395، «بررسی وضعیت روابط دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدات علمی بر اساس مدل مارپیچ سه‌گانه»، سیاست علم و فناوری، 8 (3)، 71–84.
  6. عصاره، فریده، فرج‌پهلو، عبدالحسین و صراطی شیرازی، منصوره، 1395، «بررسی تأثیر نزدیکی جغرافیای بر‌هم‌انتشاری دانشگاه و صنعت در ایران با استفاده از مدل گرانشی نیوتون»، تعامل انسان و اطلاعات، 3 (3)، 55–65.
  1. Lundberg, J., Tomson, G., Lundkvist, I., Skar, J., & Brommels, M., 2006, “Collaboration Uncovered: Exploring The Adequacy of Measuring University-Industry Collaboration Through Co-Authorship and Funding”, Scientometrics, 69 (3), 575–589.
  2. Han YJ., 2007, “Linking Science And Technology with Industry” J. Technol. Manag. Innov, 2 (2), 7-17.
  3. Xu H. , 2010, “A Regional University-Industry Cooperation Research Based on Patent Data Analysis:, Asian Social Science , 6 (11), 88-94
  4. Wong, P. K., & Singh, A., 2013, “Do Co-Publications with Industry Lead to Higher Levels of University Technology Commercialization Activity ?”, Scientometrics, 97 (2), 245–265.
  5. Tijssen, R. J. W., Yegros-Yegros, A., & Winnink, J. J., 2016, “University–Industry R&D Linkage Metrics: Validity And Applicability in World University Rankings”, Scientometrics, 109 (2), 677–696.
  6. Skute, I., Zalewska-Kurek, K., Hatak, I., & Weerd-nederhof, P. , 2017, “Mapping The Field: A Bibliometric Analysis of The Literature on University–Industry Collaborations”, The Journal of Technology Transfer, 1–32. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9637-1
  7. Fan, X., Yang, X., & Chen, L., 2015, “Diversified Resources and Academic Influence: Patterns of University–Industry Collaboration in Chinese Research-Oriented Universities”, Scientometrics, 104 (2), 489–509
  8. Giunta, A., Pericoli, F. M., & Pierucci, E., 2016, “University–Industry Collaboration in The Biopharmaceuticals: The Italian Case”, The Journal of Technology Transfer, 41 (4), 818–840.
  9. Garousi, V., Eskandar, M. M., Herkiloglu, K., & Herkiloğlu, K., 2017, “Industry–Academia Collaborations in Software Testing: Experience and Success Stories from Canada and Turkey”, Software Quality Journal, 25 (4), 1091–1143.
  10. Confraria, H., & Vargas, F., 2017, “Scientific Systems in Latin America: Performance, Networks, And Collaborations with Industry” The Journal of Technology Transfer, 1-42. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9631-7
  1. محسنی، رضاعلی، 1390، «همکاری دانشگاه و صنعت»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، (285)، 317-304.