خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539445 تاریخ انتشار: ۱۲ / ۶ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 183
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.69.539445

بررسی ریشه‌های نظری ظرفیت جذب

در محیط متغیر امروز به خصوص برای سازمانهای دانشمحور دانش و فناوری اساس رقابت هستند این سازمانها برای تحقق اهداف تجاری خود میبایستی دانش جدید را بهکار گیرند بخشی از این دانش از منابع خارجی بهدست میآید از این رو توانایی برای بهرهبرداری از دانش خارجی یک عامل حیاتی برای قابلیتهای نوآوران سازمانها محسوب میگردد این توانایی تحت عنوان ظرفیت جذب ارائه شده که در سطوح مختلف فردی تا ملی در ادبیات مطرح شده است با توجه به اهمیت موضوع ظرفیت جذب در تحقیق حاضر سعی در موشکافی تئوریک این مفهوم در ارتباط با نظریههای مرتبط با آن شده است از این رو برخی از نظریههای موجود مرتبط با مفهوم ظرفیت جذب همچون یادگیری توانمندیهای پویا نوآوری جهتگیریهای استراتژیک دیدگاه دانشبنیان شناخت مدیریتی همتکاملی در این مطالعه مورد بررسی قرار میگیرند وارتباط این نظریهها با این مفهوم مطرح میگردد

توانمندیهای پویا
جهت گیریهای استراتژیک
دیدگاه دانش بنیان
ریشه های نظری ظرفیت جذب
شناخت مدیریتی
ظرفیت جذب
نوآوری
هم تکاملی
یادگیری

حمید کاظمی
شهره نصري نصرآبادي

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 1
تعداد دانلود مقاله : 183
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: kazemi.hamid@nrisp.ac.ir
  افیلیشن: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
 • رفرنس
  1. Lichtenthaler, U. and U. Lichtenthaler, Determinants of absorptive capacity: the value of technology and market orientation for external knowledge acquisition. Journal of Business & Industrial Marketing, 2016. 31(5): p. 600-610.
  2. Volberda, H.W., N.J. Foss, and M.A. Lyles, Perspective—Absorbing the concept of absorptive capacity: How to realize its potential in the organization field. Organization science, 2010. 21(4): p. 931-951.
  3. Zahra, S.A. and G. George, Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension. Academy of management review, 2002. 27(2): p. 185-203.
  4. Camisón, C. and B. Forés, Knowledge absorptive capacity: New insights for its conceptualization and measurement. Journal of Business Research, 2010. 63(7): p. 707-715.
  5. Van Den Bosch, F.A., R. Van Wijk, and H.W. Volberda, Absorptive capacity: antecedents, models and outcomes. 2003.
  6. Cohen, W.M. and D.A. Levinthal, Innovation and learning: the two faces of R & D. The economic journal, 1989. 99(397): p. 569-596.
  7. Lane, P.J., J.E. Salk, and M.A. Lyles, Absorptive capacity, learning, and performance in international joint ventures. Strategic management journal, 2001. 22(12): p. 1139-1161.
  8. Reagans, R. and B. McEvily, Network structure and knowledge transfer: The effects of cohesion and range. Administrative science quarterly, 2003. 48(2): p. 240-267.
  9. Benson, D. and R.H. Ziedonis, Corporate venture capital as a window on new technologies: Implications for the performance of corporate investors when acquiring startups. Organization Science, 2009. 20(2): p. 329-351.
  10. Feinberg, S.E. and A.K. Gupta, Knowledge spillovers and the assignment of R&D responsibilities to foreign subsidiaries. Strategic Management Journal, 2004. 25(8‐9): p. 823-845.
  11. Rothaermel, F.T. and M.T. Alexandre, Ambidexterity in technology sourcing: The moderating role of absorptive capacity. Organization science, 2009. 20(4): p. 759-780.
  12. Cohen, W.M. and D.A. Levinthal, Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative science quarterly, 1990: p. 128-152.
  13. Jansen, J.J., F.A. Van Den Bosch, and H.W. Volberda, Managing potential and realized absorptive capacity: how do organizational antecedents matter? Academy of management journal, 2005. 48(6): p. 999-1015.
  14. Lichtenthaler, U. and E. Lichtenthaler, A capability‐based framework for open innovation: Complementing absorptive capacity. Journal of management studies, 2009. 46(8): p. 1315-1338.
  15. Grant, R.M., Toward a knowledge‐based theory of the firm. Strategic management journal, 1996. 17(S2): p. 109-122.
  16. Grant, R.M., Prospering in dynamically-competitive environments: Organizational capability as knowledge integration. Organization science, 1996. 7(4): p. 375-387.
  17. Kogut, B. and U. Zander, Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of technology. Organization science, 1992. 3(3): p. 383-397.
  18. Matusik, S.F. and M.B. Heeley, Absorptive capacity in the software industry: Identifying dimensions that affect knowledge and knowledge creation activities. Journal of Management, 2005. 31(4): p. 549-572.
  19. Bettis, R.A. and C.K. Prahalad, The dominant logic: Retrospective and extension. Strategic management journal, 1995. 16(1): p. 5-14.
  20. Lenox, M. and A. King, Prospects for developing absorptive capacity through internal information provision. Strategic Management Journal, 2004. 25(4): p. 331-345.
  21. Minbaeva, D., et al., MNC knowledge transfer, subsidiary absorptive capacity, and HRM. Journal of international business studies, 2003. 34(6): p. 586-599.
  22. Prahalad, C.K. and R.A. Bettis, The dominant logic: A new linkage between diversity and performance. Strategic management journal, 1986. 7(6): p. 485-501.
  23. Cohen, W.M. and D.A. Levinthal, Fortune favors the prepared firm. Management science, 1994. 40(2): p. 227-251.
  24. Lewin, A.Y. and H.W. Volberda, Prolegomena on coevolution: A framework for research on strategy and new organizational forms. Organization science, 1999. 10(5): p. 519-534.
  25. Matthyssens, P., P. Pauwels, and K. Vandenbempt, Strategic flexibility, rigidity and barriers to the development of absorptive capacity in business markets: Themes and research perspectives. Industrial Marketing Management, 2005. 34(6): p. 547-554.
  26. Flor, M.L. and M.J. Oltra, An exploratory analysis of the relationship between absorptive capacity and business strategy. Technology Analysis & Strategic Management, 2013. 25(9): p. 1103-1117.
  1. الهی, ش., رابطه میان زیرساخت‌های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی. مدیریت نوآوری، 1394. 4 (4): p .1-30.
  1. Islam, M.R., R&D intensity, technology transfer and absorptive capacity. Monash University, Department of Economics, 2009.
  2. Keller, W., Absorptive capacity: On the creation and acquisition of technology in development. Journal of development economics, 1996. 49(1): p. 199-227.
  3. Barney, J., Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 1991. 17(1): p. 99-120.
  4. Goldberg, I., Globalization and Technology Absorption in Europe and Central Asia: The Role of Trade, FDI, and Cross-border Knowledge Flows. 2008: World Bank Publications.
  5. Mustafa Kamal, E. and R. Flanagan, Understanding absorptive capacity in Malaysian small and medium sized (SME) construction companies. Journal of Engineering, Design and Technology, 2012. 10(2): p. 180-198.
  6. Dalgic, B., Absorptive Capacity and Technology Spillovers: A Case From Turkey. Journal of Business Economics and Finance, 2013. 2(2): p. 13-27.
  7. Gholizadeh, H., A.B. Naeini, and A. Moini, Proposing a model for absorption capacity of technology. International journal of engineering & technology, 2015. 4(1): p. 113-124.
  8. Sun, P. and M. Anderson, An Examination of the Relationship Between Absorptive Capacity and Organizational Learning, and a Proposed Integration. Vol. 12. 2010. 130-150.
  9. Vasylieva, O., Absorptive capacity in organizational theories: learning, innovation, managerial cognition. Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013(4): p. 190-198.
  10. Autio, E., H.J. Sapienza, and J.G. Almeida, Effects of age at entry, knowledge intensity, and imitability on international growth. Academy of management journal, 2000. 43(5): p. 909-924.
  1. تید، ج.آ.ب.ج.، مدیریت نوآوری: یکپارچه‌سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان (جلد 2). 1394: رسا.
  2. سیدامیرحسین، ح.م.ط.ا.، مدیریت تکنولوژی و نوآوری. 1394: رسا.
  3. صفدري رنجبر، م.، م. منطقي، و غ. توكلي، نوآوري باز؛ نگاهي جامع بر مفاهيم، رويكردها، روندها و عوامل كليدي موفقيت. 1393.
  1. Zerwas, D., Organizational Culture and Absorptive Capacity: The Meaning for SMEs. 2014: Springer Science & Business Media.
  1. مرادی، م.، بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان‌ها (مطالعه موردی: شرکت‌های داروسازی و شرکت‌های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران). چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 1392. 46 (11): p .79-102.
  1. Teece, D.J., G. Pisano, and A. Shuen, Dynamic capabilities and strategic management. Strategic management journal, 1997: p. 509-533.
  2. Cepeda-Carrion, I., et al., Critical processes of knowledge management: An approach toward the creation of customer value. European Research on Management and Business Economics, 2017. 23(1): p. 1-7.
  3. Curado, C., The knowledge based-view of the firm: from theoretical origins to future implications. 2006.
  4. Rowley, J., The wisdom hierarchy: representations of the DIKW hierarchy. Journal of information science, 2007. 33(2): p. 163-180.
  5. Walsh, J.P., Managerial and organizational cognition: Notes from a trip down memory lane. Organization science, 1995. 6(3): p. 280-321.
  6. Lyles, M.A. and C.R. Schwenk, Top management, strategy and organizational knowledge structures. Journal of management studies, 1992. 29(2): p. 155-174.
  7. Lewin, A.Y., C.P. Long, and T.N. Carroll, The coevolution of new organizational forms. Organization science, 1999. 10(5): p. 535-550.
  8. Van Den Bosch, F.A., H.W. Volberda, and M. De Boer, Coevolution of firm absorptive capacity and knowledge environment: Organizational forms and combinative capabilities. Organization science, 1999. 10(5): p. 551-568.