خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539525 تاریخ انتشار: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 128
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.70.539525

نقد یا نقض گذشته پژوهشی کشور

طی سه دهه پژوهشی تاکنون با وجود موفقیت در تولیدات کمی علمی، کیفیت آنها از نظر توسعه مرزهای دانش و اثربخشی نتایج پژوهشی در شاخص‌های توسعه کشور ارتقای مطلوبی نداشته است. چرا همزمان با افزایش تولید مقاله‌ها، به کیفیت آن توجه نشده است؟ چرا همزمان به اثربخشی علم تولید شده بر جامعه بهاء داده نشده است؟ این پرسش‌ها و پرسش‌های دیگر از این‌گونه مواردی است که نگارندگان به آن خواهند پرداخت. در این میان آیا گذشته پژوهشی کشور قابل نقد است یا می‌توان آن را نقض کرد و این‌که آیا در سه دهه پژوهشی کشور به اثربخشی تولیدات علمی در توسعه کشور و نظام مدیریت تحقیقات کشور پرداخته شده است یا خیر. هدف از پژوهش حاضر بررسی سه دهه پژوهش در کشور، بررسی دو دیدگاه متفاوت از گفتمان روز در حوزه پژوهش و آسیب‌شناسی حوزه پژوهش و در نهایت ارائه راهکارهای مختلفی است که می‌تواند مسیر را هموار کند. آنچه مسلم است بررسی کلی دو پارادایم کمی و کیفی نشان از آن دارد که پژوهش‌های ایران در گسترش مرزهای دانش، قابلیت اثرگذاری اندکی بر توسعه جامعه داشته‌اند. بنابراین، ظرفیت‌های موجود پژوهشی کشور این انتظار را ایجاد می‌کند که همزمان با افزایش حمایت مالی از پژوهش، ضمن حفظ روند رو به رشد کمی مقاله‌های علمی؛ نظام پژوهشی کشور به نحوی مدیریت شود که به رشد کیفی مقاله‌ها و نیز ارتقای شاخص‌های توسعه جامعه بپردازد که جوانه‌های آن در چند سال اخیر رشد‌و‌نمو کرده است. ایجاد ساختار‌های مورد نیاز در راستای فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات زمینه‌های مناسبی برای تغییر پارادایم و نظام مدیریت پژوهشی کشور فراهم کرده است. واکاوی عمیق‌تر این مسئله نیازمند پژوهش‌های کاربردی گسترده‌تر هم از دیدگاه و نگرش مدیران عالی نظام تحقیقاتی کشور و هم نگرش پژوهشگران خواهد بود.

اثر بخشی پژوهش ها
توسعه
تولیدات علمی
دانشگاه
صنعت
کمیت
کیفیت

سید کاظم ملکوتی
لیلا نعمتی انارکی
مسعود ناصری پور

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 128
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: Lnemati@yahoo.com
  افیلیشن: Assistant Professor, Department of Librarianship and Medical Information Science, School of Health Management and Information Science, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشیار دانشگاه علوم پژشکی ایران ،مرکز تحقیقات بهداشت روان ،دانشکده علوم رفتاری، تهران، ایران
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران،مرکز تحقیقات چشم،دانشکده پزشکی،تهران،ایران
 • رفرنس
 • 1[    زلفی‌گل، محمدعلی، 1386، مصاحبه با خبرگزاری ایسنا، https://www.isna.ir/news/8606-00191/.

  [2]  SCImago, 2012, “Forecasting exercise: how world scientific output will be in 2018”. http://www.scimagolab.com/blog/2012/forecasting-exercise-how-world-scientific-output-will-be-in-2018.

  [3]  http://wcs.webofknowledge.com/RA/analyze.do

  [4]  http://www.irna.ir/fa/News/82345322

  [5]  Dutta, S., Lanvin, B. and Wunsch-Vincent, S. “The global innovation index, innovation feeding the world”, 10th edition, Cornell SCJohnson College of Business, The Business School for the World. World Intellectual Property Organization. IRAN-Global Innovation Index,        https://countryeconomy.com/government/global-innovation-index/iran. 2017

  ]6[  احسانی، وحید. و اعظمی، موسی. و نجفی، سید محمدباقر. و سهیلی، فرامرز، «اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش»، فصل‌نامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (2). صص 140-124. 1396.

  ]7[  امیری، فاطمه. و یحیی‌آبادی، ابوالفضل. و صمدی، سعید، «تحلیل توسعه‌یافتگی ایران با استفاده از شاخص HDI»، اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصادی ایران، 28 آذر ماه 1392.

  ]8[  دقیقی ماسوله، زهرا. و الهیاری، محمد‌صادق، «تحلیل روابط بین شاخص‌های بهره‌وری علمی و شاخص‌های توسعه در آسیا (با استفاده از تکنیک همبستگی کانونی)»، پژوهش‌نامه علم‌سنجی، 3(1)، صص 115-93. 1396.

  ]9[  احسانی، وحید. و اعظمی، موسی. و نجفی، سید محمدباقر. و سهیلی، فرامرز، «اثربخشی رشد فزاینده پژوهش‌های کشاورزی ایران بر شاخص‌های توسعه کشاورزی کشور»، پژوهش‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی. 7(2)، صص 316-292. 1395.

  ]10[  سازمان مدیریت صنعتی، مرکز ارزیابی و تحلیل صنعت و اقتصاد، «سیمای اقتصاد ایران از منظر شاخص‌های جهانی 2013». 1392.

  [11]  http://www.worldbank.org/en/about/annual-report-2015

  ]12[  کاتوزیان، محمدعلی همایون، «ایران جامعه کوتاه‌مدت»، ترجمه عبدالله کوثری، نشر نی، تهران، صص 168-1. 1392.

  ]13[  احسانی، وحید. و اعظمی، موسی. و نجفی، سیدمحمدباقر. و سهیلی، فرامرز، «اثربخشی پژوهش‌های علمی داخلی بر شاخص‌های توسعه ایران»، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 32 (2)، صص 347-319. 1395.

  ]14[  محمدی دوستدار، حسین. و میرحسینی، سید عبدالحمید، «بررسی تطبیقی معیار‌های ارتقای اعضای هیئت علمی در آموزش عالی»، سیاست علم و فناوری. (3)، صص 106-91. 1387.

  ]15[  ندیرخانلو، سمیرا، «تجاری‌سازی علم در ایران. ملاحظات انتقادی»، رهیافت، 26 (64)، صص 44-33. 1395.

  ]16[  سوری، حمید. و بیگدلی، محمدعلی. و شهباز، محمد، «بررسی شاخص‌های مهم تحقیق و روند آن در ایران و جهان»، تحقیقات نظام سلامت حکیم. 17 (1)، 64-48. 1393.

  ]17[  عزیزی، فریدون، «شاخص‌های ارتقای علمی کشور. مجله غدد درون‌ریز. متابولیسم ایران»، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی شهید بهشتی، 12 (3)، صص 207-205. 1389.

  [18]  https://www.reuters.com/article/us-japan-ips-scandal/japan-chastises-nobel-laureate-led-research-team-after-data-fabrication-idUSKBN1FC10C

  [19]  https://drt.msrt.ir/fa/page/855/.

  [20]  https://www.mehrnews.com/news/

  ]21[  منصوریان، یزدان، «تسلیم ناخواسته: آسیب‌شناسی پژوهش‌های دانشگاهی»، کتاب ماه کلیات، 16 (5). صص 7-3. 1392.

  ]22[  داوری اردکانی، رضا، «درباره علم»، هرمس، تهران. 1390.

  ]23[  گلشنی، مهدی، «تب مقاله‌نویسی آفت است»، سرآمد، 9 (4) صص 77-72. 1393.

  [24]  Springer-Heinze, A., and Hartwich, F., and Henderson, J.S., and Horton, D., and Minde, I. “Impact pathway analysis: an approach to strengthening the impact orientation of agricultural research”, Agricultural Systems, 78 (2), pp 267-287. 2003.

  ]25[  نشاط، نرگس، «درخدمت و خیانت پژوهش ]یادداشت سردبیر[»، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 26 (4)، صص 12-7. 1394.

  [26]   Penfield, T., and Baker, M. J., and Scoble, R., and Wykes, M. C. “Assessment evaluations, and definitions of research impact: a review”, Research Evaluation, 23 (1), pp 21-32. 2014.

  [27]   Davies, H., and Nutley, S., and Walter, I. “Assessing the impact of social science research: conceptual methodological and practical issue, a bachground discussion paper for ESRC symposium on assessing Non-Academic impact of research”, Research Unit for Research Utilisation, School of Management, University of St Andrews. 2005.

  [28]   Gaunand, A., and Hocde, A., and Lemarie, S., and Matt, M., and Turckheim, E. “How does public agricultural research impact society? A characterizationof various patterns”, Research Policy, 44 (4), pp 849-861. 2015.

  [29]   Hughes, A., and Martin, B. “Enhancing Impact: The value of public sector R & D-Summary report”, UK Innovation Research Centre, Available online at: http://www.uk-irc.org/resources/reports/enhauncing-impact-the-value-of-public-rd-summary-report. 2012.