خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539526 تاریخ انتشار: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 101
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.70.539526

تبیین رابطه فلسفی انسان و فناوری، چالش‌های فناوری در آموزش کارکنان

ظهور فناوری زندگی بشر را دستخوش تغییرات ژرفی ساخته است. این پدیده در عین رفاهی که برای انسان دارد؛ عامل بحران‌ها و مشکلاتی نیز شده است. روش جدید‌، به امری سراپا متفاوت از گذشته بدل شده و آنچه در پیش گرفته تغییر ابعادی از جهان ماست‌ و این ما را وامی‌دارد تا سوال‌هایی درباره ارتباط آن با انسان و اجتماع بپرسیم؛ و این‌که آیا هنوز می‌توان بر این قائل بود که فناوری، پدیده‌ای پسینی است؛ و این نگاه و جهان‌بینی ماست که مسیر آن را تعیین می‌کند؟ و یا دارای مفهوم پیشینی بوده که فارغ از اهداف، جهان‌بینی و اراده انسان، ارتباط دیگری میان ما و جهان به‌وجود می‌آورد؟ به همین منظور در این مقاله در ابتدا به تشریح ذات و ماهیت فناوری و رابطه آن با انسان از نگاه فلاسفه و اندیشمندان این حوزه و واکاوی رابطه انسان و فناوری در قالب فلسفه فناوری کلاسیک و انتقادات وارده به آن پرداخته است که منجر به ظهور دیدگاه فلسفه فناوری معاصر شده است. در ادامه با پیدایش مباحث اخلاقیات در فناوری از این منظر رابطه بین انسان و فناوری را مورد کنکاش قرار خواهیم داد؛ و در نهایت به تشریح رابطه انسان و فناوری و نقش فناوری در توسعه منابع انسانی و مهارت‌آموزی کارکنان و بیان کشاکش‌های موجود میان آموزش‌های سنتی و سیستم آموزشی مبتنی بر فناوری و چالش‌های موجود در آموزش کارکنان بر پایه فناوری در سازمان‌ها خواهیم پرداخت.

آموزش کارکنان
انسان
فناوری
ماهیت و چالش فناوری

مهدی نصر اصفهانی
مهربان هادی پیکانی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 4
تعداد دانلود مقاله : 101
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک: paykani2323@gmail.com
  افیلیشن: استادیار رشته مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،اصفهان ،ایران
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: دانشجوی دکترای رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • رفرنس
 • [1]  مردمی، مریم و امیر، حسنی، «مقایسه تطبیقی دیدگاه اسلامی و دیگر مکاتب فکری در نسبت میان انسان و فناوری و کارکرد آن در جامعه و محیط کالبدی»، فصلنامه علمی‌پژوهشی نقش جهان، شماره 5-1، 1394.

  [2]  میچیام، کارل، «سه نحوۀ بودن با فناوری، ترجمه یاسر خوشنویس»، 1393، سایت ترجمان، 1389.

  [3]  هایدگر، مارتین، «پرسش از فناوری»، مترجم شاپور اعتماد، مجله ارغنون، شماره ۱، صص 30-1، 1386.

  [4]  مجرد، مریم، «فلسفه تکنولوژی با نگاهی به نظریات مارتین هایدگر»، سایت فرهنگ‌نامه تخصصی فلسفه، 1392.

  [5]  برنشتاین، ریچارد، «تکنولوژی و منش اخلاقی شرحی بر پرسش از فناوری»، مترجم یوسف اباذری، مجله ارغنون، شماره ۱، صص 68-31، 1386.

  [6]  بری، فیلیپ، «فلسفۀ تکنولوژی پس از چرخش تجربی»، ترجمه یاسر خوشنویس، سایت ترجمان، 2010.

  [7[  Brey, P. “Philosophy of Technology after the Empirical Turn Techné: Research in Philosophy and Technologyˮ, pp. 1: 14, 2010.

  [8[  Sismondo, S. “An Introduction to Science and Technology Studiesˮ, Wiley-Blackwell, 2003.

  [9[  Kroes, P. and Meijers, A. “Introduction: a Discipline in Search of its Identity, in The Empirical Turn in the Philosophy of Technologyˮ, eds. P. Kroes and A. Meijers, Amsterdam, 2000b.

  [10[  Ihde, D. “Technology and the lifeworld: from garden to earth. Loomington: Indiana University Pressˮ, 1999.

  [11[  Achterhuis, H. (ed.). “American Philosophy of Technology. The Empirical Turnˮ, Bloomington: Indiana University Press , 2001.

  [12[  Kroes, P. and Meijers, A. (eds.) “The Empirical Turn in the Philosophy of Technologyˮ, Amsterdam: JAI, 2000a.

  [13]  هایدگر، مارتین، «پرسش از فناوری، مترجم شاپور اعتماد»، مجله ارغنون، شماره ۱، صص 30-1، 1386.

  [14]  الجابری، محمدعابد، «مقاله سلطه تکنولوژی بر انسان»، برگرفته از سایت آفتاب، 1388.

  [15]  تایلز، ماری و هانس، اُبردیک، «دیدگاه‌هایی متعارض دربارۀ تکنولوژی»، ترجمۀ یاسر خوشنویس، سایت ترجمان، 2013.

  [16]  سلطانی، ایرج، «نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی»، ماهنامه تدبیر، سال چهاردهم، شماره 138، 1383.

  [17[ Siang, J. J. “Students Perspective of learning Management System: An Empirical Evidence of Technology Acceptance Model in Emerging Countriesˮ, Journal of Art, Science & Commerce, 2015.

  [18[ Scott, J. E. Walczak, S. “Cognitive engagement with a multimedia a EPR training tool: Assessing computer self-efficacy and technology acceptanceˮ, Journal of Information and Management, 46, 2009,  221-232.

  [19]  فتحی، رضا و محمد‌حسن، صیف، «مدل علّی پذیرش و به کارگیری یادگیری مجازی در کارکنان: نقش تناسب فناوری، شغل، خودکارآمدی و هنجار ذهنی»، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال چهارم، 1396.