خلاصه وضعیت: کد مقاله: 539531 تاریخ انتشار: ۷ / ۱۰ / ۱۳۹۷ تعداد مشاهدات: 166
DOI: 10.22034/Rahyaft.2018.28.70.539531

مطالعه تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش (مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی)

تحقیق حاضر، با‌ هدف مطالعه رابطه بین مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت دانش ‌انجام‌ گرفته‌ است. به‌منظور سنجش مدیریت کیفیت جامع از مدل مالکوم بالدریج، شامل شش مؤلفه رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، مشتری‌مداری، مدیریت فرایند، مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. مدیریت دانش نیز شامل پنج فرایند کسب دانش، ایجاد دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش و کاربرد دانش در نظر گرفته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی– پیمایشی قرار می‌گیرد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران، سرپرستان و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی بوده است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است، که با توجه به جامعه ۸۶۶ نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش ۲۶۶ نفر محاسبه شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش‌، پرسشنامه استاندارد بود که پایایی این پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ‌ 896/0 تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده از نرم‌افزار مدل‌سازی معادلات ساختاری Smart PLS استفاده شد. بر اساس یافته‌های پژوهش، فقط میان مؤلفه رهبری و مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارتباط مثبت و معناداری وجود داشت و ارتباط سایر مؤلفه‌های مدیریت کیفیت جامع با مدیریت دانش تأیید نشده‌اند.

برنامه ریزی استراتژیک
مدیریت دانش
مدیریت منابع انسانی
مدیریت کیفیت جامع

سید علی اصغر رضوی
فتانه ترکاشوند
میثم عاقلی

 
نام و نام خانوادگی : پست الکترونیک :  
نظر شما :  
Captcha..
لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید


نسخه متنی
تعداد نظرات: 0
ایندکس شده در:
تعداد ارجاعات: 0
تعداد جستجوهای این مقاله : 2
تعداد دانلود مقاله : 166
 • نویسنده مسئول
 • پست الکترونیک:
  افیلیشن: استادیار رشته علم و اطلاعات و دانش شناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،بابل ،ایران
 • پست الکترونیک: f.torkashvand94@gmail.com
  افیلیشن: دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، تهران، ایران
 • سایر نویسندگان
 • پست الکترونیک: meysam_agheli@yahoo.com
  افیلیشن: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی. دانشگاه پیام نور، تهران‌، ایران
 • رفرنس
 • [1]  Hung, Y. Yang, B. Lein, B, Maclean, G., Kuo, Y. “Dynamic Capability: Impact of Process Alignment and Organizational Learning Culture on Performance”, Journal of World Business, 45, pp. 285–294. 2010

  [2]  Mukherjee, A. S., Lapré, M. A. & Wassenhove, L.V. “Knowledge Driven Quality Improvement”, Management Science, 44 (11), pp. 35-49. 1998.

  [3]  Edward, S. “Total Quality Management in education”, Translated by A. Hadighi, Publication of Havaye Taze, Tehran, First Edition. 1970.

  [4]  Oakland, j. “Total quality management, department of trade & industry”, London. 1991.

  [5]  Munro-Faure, Lesley. Munroe Faure, Malcolm, “implementing total quality management, financial times”, pitman publishing, London. 1992.

  [6]  بحرینی، کیومرث؛ هوشنگی، مهدی، «بررسی و تحلیل نقش مدیریت کیفیت در ایجاد زنجیره ارزش مدیریت دانش در سازمان». مجله پژوهش‌های مدیریت، 83. 1388.

  [7]  بهرامی، سوسن و همکاران، «رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان». مدیریت اطلاعات سلامت 1391، 9 (4)، صص 566-558. 1391.

  [8]  Naser A., Aboyassin et al. “Achieving total quality management using knowledge management practices:  A field study at the Jordanian insurance sector”, International Journal of Commerce and Management, 21 (4), pp. 394-409. 2011.

  [9]  Salina, D., et al. “The Influence of Soft and Hard TQM Factors on Knowledge Management: Perspective from Malaysia”, International Conference on Management and Service Science IPEDR vol.8, ACSIT Press, Singapore. 2011.

  [10]  فرائیالو، کارل، «مدیریت دانش». ترجمه عیسی شیرگیر؛ نشر نقش سیمرغ، تهران. 1383.

  [11]  خاکي، غلامرضا، «مديريت بهره‌وري (تجزيه و تحليل آن در سازمان)»، تهران:  انتشارات کوهسار. 1371.

  [12]  نظری، مریم، «گسست دانشي در پژوهش‌هاي مولد چگونه رصد مي‌شود؟ پيشنهادِ ترسيمِ دو نقشه: نقشه دانش و نقشه پژوهش»، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47 (۱)، صص. 27-47. 1392.

  [13]  Campbell J. P. “Modeling the performance prediction problem inرindustrial and organizational psychology”, In M. D. Dunnette and L. M. Hough (Eds.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Consulting. 2003.

  [14]  رادینگ، آلن، «مدیریت دانش». ترجمه محمدحسین لطیفی، سمت، چاپ اول، ص 129. 1382.

  [15]  Greenberg, J. & Baron, R. A. “Behavior in organizations”, Prentice-hall, Inc.,7th ed. 2002.

  [16]  Keng-Boon Ooi “TQM: A facilitator to enhance knowledge management? A structural analysis”, Expert Systems with Applications 41, pp.5167–5179. 2014

  [17]  Keng-Boon Ooi et al. “Developing an integrated model of TQM and HRM on KM activities”, Management Research News, 32 (5), pp. 477-490. 2009

  [18]  Hulland, J. “Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies”, Strategic management journal, 20 (2): 195-204. 1999

  [19]  داوری، علی؛ رضازاده، آرش، «مدل‌سازی و معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS»، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران. بی‌تا.

  [20]  Wetzels, M. Odekerken-Schroder, G. Van Oppen, C. “Using Pls Path Modeling for Assessing Hierarchical Construct Models: Guidelines and Empirical Illustration”, Mis Quarterly, 33(1): 177. 2009.

  [21]  داوس، دی. ای، «پیمایش در تحقیقات اجتماعی»، ترجمه هوشنگ ثابتی، چاپ اول، نشر نی، تهران. 1376.