اعضا نشریه
مدیر مسئول نشریه
 • وحید احمدی
سردبیر نشریات
 • اکرم قدیمی
مدیر اجرایی
 • سمیه کریمی زاده اردکانی
مدیر فنی
هیئت تحریریه
 • آریا الستی
 • حمید رضا آراسته
 • مقصود فراستخواه
 • اکرم قدیمی
 • رضا مکنون
 • جعفر مهراد
 • فریده عصاره
 • ابراهیم صالحی عمران
 • محمد توکل
 • علی زلفی گل
 • علی پایا
آدرس
آدرس
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان شيراز جنوبي، خيابان سهيل، پلاك 9، مركز تحقيقات سياست علمي كشور، طبقه سوم