نسخه متنی مقاله

نظام نوآوری و مسئله عدالت اجتماعی، مورد مطالعه: رژیم صهیونیستی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمد جواد دهقانی اشکذری

 • طاهره  میر عمادی

اطلاعات تماس:
 • محمد جواد دهقانی اشکذری

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • طاهره  میر عمادی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

در ادبیات توسعه، رژیم اشغالگر قدس به‌عنوان جامعه نوآور و کارآفرین با نظام نوآوری پویا معرفی می‌شود. این مقاله قصد دارد با تحلیل نظام نوآوری این رژیم، نقطه ضعف آن را در رابطه با نرخ نوآوری و برابری روشن سازد. مدل مفهومی این مقاله نگرش نظام نوآوری با رویکرد نهادی است و تنها از آمار و اطلاعات سازمان‌های بین‌المللی استفاده شده است. در این مطالعه نشان داده می‌شود در حالی که این رژیم دارای یکی از بالاترین نرخ‌های نوآوری و شاخص‌های اصلی عملکرد نظام ملی نوآوری است، اما با توجه به سیاست‌های تبعیض‌آمیز اجتماعی و اقتصادی، ساکنین این قلمرو به‌طور عادلانه از مواهب رشد نوآوری برخوردار نیستند. در نتیجه، تحلیل می‌شود که روند نوآوری در این رژیم مرهون فاکتور اعتمادی است که سرمایه بین‌المللی دانش‌محور در سطح جهان نسبت به این رژیم دارد. برعکس، اعتماد عمومی به‌علت آپارتاید بین ساکنین اصلی و مهاجر و همچنین محرومیت و تبعیض اجتماعی پایین است و در نهایت اینکه افزایش نرخ نوآوری الزاماً با افزایش بهره‌مندی اقشار عمومی رابطه مستقیم ندارد.

رفرانس ها: