نسخه متنی مقاله

تبیین ارکان و فرآیند مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • رضا  بندریان

اطلاعات تماس:
 • رضا  بندریان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

در فضای اقتصاد نوین لزوم اتخاذ رویکرد راهبردی به مدیریت پژوهش و فناوری منجر به ظهور مدیریت راهبردی پژوهش فناوری شده است. تحقق ثمربخش مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری مستلزم پیروی از فرآیندی تعریف شده برای عملیاتی کردن آن در تمامی رفتارها و اقدامات سازمانی است.

هدف این مقاله تبیین فرآیند و ارکان یک مدل توسعه‌یافته برای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری است که با بهره‌گیری از رویکردهای مبتنی بر کارایی منابع و بر مبنای مدل‌های فرآیندی در ادبیات راهبردی توسعه یافته است. بدین منظور ابتدا مروری مختصر بر روند تکامل نسل‌های مدیریت پژوهش و فناوری شده و مفهوم راهبرد و مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری تعریف شده است. سپس ارکان و فرآیند اجرای مدل تشریح می‌شود که در برگیرنده‌ شش رکن اصلی «تعیین حیطه فعالیت و چشم‌انداز»، «تعیین اهداف دانشی فناورانه»، «متوازن‌سازی فعالیت‌‌های اکتشاف و بهره‌برداری»، «ره‌نگاشت ترکیبی مسیرهای فناورانه»، «فرآیندها، منابع و توانمندی‌‌ها» و «انتقال دستاوردها» است. در پایان نیز به جمع‌بندی و ارائه برخی ویژگی‌های مدل پرداخته می‌شود.

رفرانس ها: