نسخه متنی مقاله

سنجش تأثیر شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • فیروز بختیاری نژاد

 • ناهید  شیخان

اطلاعات تماس:
 • فیروز بختیاری نژاد

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • ناهید  شیخان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

مطالعات نشان می‌دهد که از موانع اصلی نظام نوآوری در کشور، نبود معیارهای درست و مؤثر ارزیابی کارکرد، سنجش و نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی است. بی‌شک یکی از شاخص‌های مؤثر در ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی، شاخص حمایت و پشتیبانی مدیریتی است. این شاخص از بعد درون‌سازمانی شامل حمایت‌های مدیریت داخل دانشگاه از واحدهای پژوهشی و از بعد برون‌سازمانی مرتبط با فضای حمایتی دولت به علت سیاست‌های بالادستی و اولویت‌گذاری در کشور است که این حمایت‌ها در قالب قوانین و مصوبه‌های دولت، مجلس و ... انجام می‌گیرد. این حمایت‌ها اثر به‌سزایی در کارکرد واحدهای پژوهشی داشته و باید در شاخص‌های ارزیابی کارکرد در نظر گرفته شود، زیرا بودجه‌های پژوهشی در حوزه‌های مختلف علوم و فناوری بهطور مساوی تسهیم نشده است و عقد قرارداد درحوزه‌ای علمی که مورد حمایت و پشتیبانی ویژه در مقطع زمانی خاص قرار می‌گیرد خیلی راحت‌تر و آسان‌تر از زمینه‌ای است که به‌دلایل مختلف در کشور نظیر واردات فناوری و کالاها و ... مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. در این مقاله مدلی برمبنای کارایی برای ارزیابی کارکرد واحدهای پژوهشی با در نظر گرفتن شاخص حمایت و پشتیبانی ویژه مدیریت طراحی شده و نتایج اجرای آن برای تعدادی از واحدهای پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان نمونه ارائه شده است. از نتایج به‌دست آمده از این ارزیابی می‌توان مسیر فعالیت‌های واحد‌های پژوهشی را تعیین کرد و برای حمایت و پشتیبانی بیشتر از واحدهای پژوهشی فعال‌تر استفاده کرد، واحدهای پژوهشی با کارکرد ضعیف‌تر را شناسایی و با آسیب‌شناسی دلایل عدم فعالیت کافی در رفع مشکلات آن‌ها اقدامات جدی اتخاذ کرد.

رفرانس ها: