نسخه متنی مقاله

بررسی وضعیت شاخص‏های دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب 2012 در دانشگاه تهران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • طاهره ترکمان

 • علیرضا  نوروزی

اطلاعات تماس:
 • طاهره ترکمان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • علیرضا  نوروزی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

ظهور دانشگاه کارآفرین به‌عنوان نمود عینی ارتباط صنعت و دانشگاه، افق‌های نوینی از اشتغال‌زایی و کارآفرینی در سطح گسترده را فراروی برنامه‌ریزان و مدیران دانشگاه‌ها قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش، تعیین وضعیت شاخص‏های دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب (2012) در دانشگاه تهران است.

روش این پژوهش، پیمایشی و توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش دانشکده‌های فنی مهندسی، مدیریت و کارآفرینی دانشگاه تهران است که 299 نفر از اعضای هیأت علمی به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند و تعداد 271 پرسش‌نامه برگردانده شده است. برای جمع‏آوری داده‏ها از پرسش‌نامه‏ استاندارد گیب (2012) استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده‏ها به وسیله نرم‏افزار آماری اس.پی.اس.اس انجام شده است.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مؤلفه‌های چشم‌انداز، مأموریت و راهکار دانشگاه؛ حاکمیت و اداره دانشگاه؛ ساختار و طرح سازمانی؛ چندرشته‌ای، فرارشته‌ای؛ قدرت نفوذ؛ مدیریت ذی‏نفعان و ارزش‌های جامعه؛ دانش‌آموختگان؛ انتقال دانش؛ مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در تمام شرکت‌های مشتق از دانشگاه در وضعیتی نسبتاً مطلوب و مؤلفه‌های بین‌المللی‏سازی و آموزش کارآفرینانه و سرمایه‌گذاری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

نتایج پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت کلی شاخص‌های دانشگاه کارآفرین برمبنای مدل گیب (2012) در دانشگاه تهران در حد نسبتاً مطلوبی است. بنابر نظرات اساتید دانشگاه تهران می‌توان نتیجه گرفت که شاخص‌های دانشگاه کارآفرین شامل: مؤلفه‌های چشم‌انداز، مأموریت و راهکار دانشگاه، حاکمیت و اداره دانشگاه، ساختار و طرح سازمانی، قدرت نفوذ و استفاده از منابع متنوع، مدیریت ذی‏نفعان و ارزش‌های جامعه، دانش‌آموختگان، چندرشته‌ای و فرارشته‌ای، انتقال دانش، مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکت‌های مشتق از دانشگاه در وضعیتی نسبتاً مطلوب و مؤلفه‌های بین‌المللی‏سازی، آموزش کارآفرینانه و آموزش سرمایه‌گذاری در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. با توجه به نتایج به دست آمده از بین مؤلفه‌های دانشگاه کارآفرین، شاخص‌ مرکز رشد، تأمین مالی مخاطرات در شرکت‏های مشتق از دانشگاه بیشترین تأثیر را در توسعه دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه کارآفرین دارد.

رفرانس ها: