نسخه متنی مقاله

چالش ها و ابهام ها در سنجش نوآوری: تناسب نماگرها با زمینه نوآوری در ایران

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • پريسا   رياحي

  دانشجوي دكتراي سياست گذاري علم و فناوري، دانشگاه تربيت مدرس
 • شعبان   الهي

  عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
اطلاعات تماس:
 • پريسا   رياحي

  Affiliation: دانشجوي دكتراي سياست گذاري علم و فناوري، دانشگاه تربيت مدرس
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • شعبان   الهي

  Affiliation: عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: elahi@modares.ac.ir
متن:

نماگرهای علم، فناوری و نوآوری مهم ترین منابع اطلاعاتی برای تصمیمگیریهای کاربران مختلف از جمله سیاستگذاران هستند. طراحی مسیر حرکت به سمت هدف مطلوب بدون شناخت کافی از وضعیت موجود و ارزیابی اقدام های قبلی امکان پذیر نیست و نماگرها علائم راهنما و ابزار ارزیابی هستند. این مقاله با هدف بررسی تناسب نماگر های مورد استفاده توسط سیاستگذاران علم، فناوری و نوآوری در ایران، ابتدا به بررسی مسیر ایجاد و تکامل نماگرها و دستنامه های استاندارد علم، فناوری و نوآوری پرداخته و سپس با تکیه بر مباحث نظری و بررسی اسناد سیاست گذاری، تناسب نماگرهای مورد استفاده در ایران را مورد بحث قرار داده است . توجه طراحان نماگرها و پیمایشها در ایران بیشتر معطوف بر نماگرهای علم و فناوری است و با وجود اهمیت بالای نوآوری در توسعه اقتصادی و رسیدن به جامعه دانشی، فعالیت های نوآوری مورد غفلت قرار گرفته اند. دوری مراکز سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در ایران از بنگاهها که محور رویکرد سیستمی به نوآوری هستند و همچنین سابقه طولانی رویکرد خطی و عرضه محور به نوآوری در این غفلت مؤثر است.

رفرانس :