نسخه متنی مقاله

بررسی الگوهای تعاملی نهادهای پشتیبان پژوهشی و اجرایی با شوراهای عالی سیاستگذاری علم و فناوری (کشورهای منتخب)

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • محمدامين   قانعي راد

  دانشيار مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 • عليرضا  محمدي

  كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور
 • نسرين  بيگدلو

  كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور
اطلاعات تماس:
 • محمدامين   قانعي راد

  Affiliation: دانشيار مركز تحقيقات سياست علمي كشور
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • عليرضا  محمدي

  Affiliation: كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • نسرين  بيگدلو

  Affiliation: كارشناس پژوهشي مركز تحقيقات سياست علمي كشور
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

فرایندهای سیاستگذاری علم و فناوری علاوه بر شوراها، کمیسیون ها و کمیته های تصمیم گیری که اغلب از مسئولا ن رده های بالا در بخش های مرتبط با فعالیت های علم و فناوری و نیز از دانشمندان و پژوهشگران برجسته در حوز ه های گوناگون علم و فناوری تشکیل می شود، به دو پیکرة پژوهشی و اجرایی نیز نیاز دارند. تعامل مؤثر و مناس ب بین شوراهای عالی سیاستگذار علم و فناوری با نهادهای پشتیبان پژوهشی و پشتیبان اجرایی می تواند به تدوین سیاست های مؤثر و کارا منجر شود. این مقاله به بررسی الگوهای نظام سیاستگذاری و پس از آن بررسی الگوهای تعامل نهادهای اصلی نظام سیاستگذاری علم و فناوری در شش کشور آمریکا، انگلستان، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و پاکستان می پردازد. یافته های این مطالعه، امکان سنخ شناسی الگوهای تعاملی و مقایسة آن با وضعیت موجود در ایران را فراهم می کند . در بخش پایانی مقاله نیز دلالت های سیاستی برای بهبود الگوی تعاملی در ایران پیشنهاد می شود.

رفرانس :