نسخه متنی مقاله

ارزیابی پژوهش: رویکردها، شیوه ها و چالش ها

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • حميدرضا جمالي مهموئي

  استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
اطلاعات تماس:
 • حميدرضا جمالي مهموئي

  Affiliation: استاديار دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

این مقاله به معرفی روش ها و رویکردهای مختلف ارزیابی پژوهش می پردازد. ارزیابی پژوهش می تواند قبل از انجام آن (پیشین) یا پس از انجام آن (پسین ) صورت پذیرد . ارزیابی پسین می تواند معطوف به ارزیابی برونداد، بر ایند و اثر، و یا فرایند پژوهش باشد. روش های متعددی برای ارزیابی برونداد، اثر و دستاورد پژوهش وجود داردکه می توان آنها را در قالب سه رویکرد کمی، کیفی و یا کمی-کیفی دسته بندی کرد.

رفرانس :