نسخه متنی مقاله

کاربرد رسانه‌های اجتماعی – تعاملی وب 2 در انجام تحقیقات دانشگاهی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • بهروز یل

  کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران و کتابدار دانشگاه ادیان و مذاهب
اطلاعات تماس:
 • بهروز یل

  Affiliation: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی تهران و کتابدار دانشگاه ادیان و مذاهب
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:

در دهه اخیر، به‌دلیل خدمات گوناگون و متنوع وب 2 از جمله دستیابی به اطلاعات روزآمد و ارتباط مؤثر و سریع دانشمندان و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف علوم، گروه‌های مختلف به استفاده از این خدمات روی آورده‌اند که دانشجویان دانشگاه نیز از این پدیده استثناء نیستند. علی‌رغم استفاده روزافزون دانشجویان از خدمات وب 2 در کشورهای پیشرفته، تحقیقات کمی در مورد رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان و میزان استفاده و کاربرد آنان از این شبکه و مشکلات کاربران و تأثیر وب 2 بر فعالیت‌های پژوهشی صورت گرفته است. ابزارهای وب 2 در انجام پژوهش خیلی مؤثرند و باعث بهبود کار دانشجویان در انجام پژوهش می‌شوند، این مقاله به‌طور خلاصه به مسائلی چون وب 2، ویژگی‌های وب 2، کاربرد وب 2 در انجام تحقیق می‌پردازد و ادامه 8 مورد از ابزارهای وب 2 که در انجام پژوهش به دانشجویان کمک می‌رسانند را معرفی و بعد نحوه کار هر کدام از آن‌ها و قابلیت‌هایی که در ارائه خدمت به دانشجویان دارند را معرفی می‌کند.

رفرانس :

1[      مهدی‌زاده، حسین؛ عزیزی، مریم، 1389، «بررسی دانش دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی غرب کشور در محیط‌های Web 2.0»، مجله تحقیقات نظام سلامت، 6 (3)، صص 406-397.

[2]    Snee, Helene, 2008, "Web 2.0 as a Social Science Research Tools", Retrived October 17, 2017, Available at:  
http://www.bl.uk/reshelp/bldept/socsci/socint/web2/web2.pdf

[3]    Junco, Reynol; Cole-Avent, Gail A., 2008, "An Introduction to Technologies Commonly Used by College Students" New Directions for Student Service, Number 124, PP 1-17.

[4]    Solomon,Gwen; Schrum, Lynne, 2007, "Excerpted From Web 2: New Tools, New Schoo, International Society for Technology in Education", Retrived October 28, 2017, Available at:
http://www.iste.org/images/excerpts/newtoo-excerpt.pdf

]5[    تاج‌الدینی، اورانوس؛ سادات موسوی، علی، 1387، «وب 2: تقابل حقیقت و ایده‌آل»، کتاب‌ ماه کلیات، شماره 131، صص 23-18.

]6[    ذراتی، ماشاءالله، 1388، «آشنایی با فناوری‌های وب 2»، ارتباط علمی. 12 (1).

[7]    Shafie, Latisha; Mansor, Mahani; Osman, Nazira; Nayan, Surina; Maesin, Anis, 2011, "Privacy,Trust and Social Network Sites of University Student in Malaysia", Research Journal of International Student,Issue 20, PP 154-162.

[8]    Giurgiu, Luminita; Barsan, Ghita, 2008, "The Prosumer –Core and Consequence of the Web 2.0 Era", No 9. PP 53-59. Retrived October 24, 2017, Available at: http://www.ris.uvt.ro/wp-ontent/uploads/2009/01/giurgiubirsan.pdf

]9[    نوروزی، علیرضا، 1387، «کتابخانه 2: خدمات کتابخانه‌ای مبتنی بر وب 2»، کتاب ماه کلیات 131، صص 35- 24.

[10]  Thomson, Helen, 2008, " Wikis, Blogs and Web 2.0 Technology, the university Melbourne", PP 1-5.Retrived October 25, 2017, Available at:http://www.unimelb.edu.au/copyright/information/guides/wikisblogsweb2blue.pdf

[11]  Lemke, C; Coughlin, E.; Garcia, L; Reifsneider, D; Baas, J., 2009, " Leadership for Web 2.0 in education: Promise and reality", Culver City, CA: Metiri Group. Commissioned by CoSN through support from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation.

]12[  نوروی، یعقوب؛ خویدکی، سمانه؛ کریمی، رضا، 1392، «بررسی شیوه‌های استفاده طلاب حوزه علمیه قم از فناوری وب 2»، دین و ارتباطات 44، صص 160- 137.

[13]  Malisart, Aurelien, 2009, "Researcher Profile: A Web 2.0 Application for Visualising Research Communities", PP 145-152. Retrived October 26, 2017, Available at:
http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1595834&dl=ACM&coll=DL&CFID=148597134&CFTOKEN=30992673

[14]  Nentwich, Michael, 2010, "Web 2.0 and Academia", Institute of Technology Assessment of the Austrian Academy of Sciences. PP 66-78. Retrived October 17, 2017, Available at:       
http://epub.oeaw.ac.at/ita/ita-papers/MN_10_1.pdf

[15]  Danlap, J. C. ; Lowenthal, P. R. (in press). “Learning, Unlearning:, and Using Web 2.0 Technologies to Support the Development of Lifelong Learning Skills”, E-infrastructures and technologies for lifelong learning: Next generation environments. Retrived November 26, 2017, Available at:                         http://www.patricklowenthal.com/publications/LLLandWeb20preprint.pdf

[16]   Scherp, Ansgar; Schwagereit, Felix; Ireson, Neil, “ Web 2.0 and Traditional Knowledge Management Processes”, PP 222-231. Retrived October 26, 2017, Available at: http://ansgarscherp.net/publications/pdf/W13-ScherpSchwagereitIreson-Web2.0AndTraditionalKMProcesses.pdf

[17]   Xu, Xian – Ming; Zhan, Justin ; Zhu Hai – tao, 2008, "Using Social Networks to Organize Researcher Community", Intelligence and Security Informatics Lecture Notes in Computer Science Springer- Verlag Berlin Heidelberg.vol 5075, PP 421-427

]18[   علی‌اکبری، مریم، 1390، «جادوی رهبران فکری در بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی»، فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 3- 4، صص 67-44.

]19[  رجبی فروتن، عبدالحسین؛ شیخ‌رضایی، حسین؛ کرمی، حسین، 1391، «نگاهی به نحوه حضور علم در رسانه‌های نوین»، رسانه، 84، صص 171-149

[20]  Ahn, June, 2011, "The Effect of Social Network Sites on Adolescents Social and Academic Development: Current Theories and Controversies", Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62 (8), PP 1435-1445. Retrived October 6, 2016, Available at:            http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi21540/epdf.

[21]  Hussain, Irshad, 2012, "A Study to Evaluate the Social Media Trends among University Students", Procedia - Social and Behavioral Sciences,64, PP 639-645.

[22]  Mastrodicasa, J. M; Kepic, G., 2005, "Parents Gone Wild.", Paper presented at the national meeting of the National Academic Advising Association,Las Vegas.

[23]  Junco, Roynol; Heibergert, G.; Loken, E., 2010, " The Effect of Twitter on College Student Engagement and Grades", Journal of Computer Assisted Learning, PP1-14. Retrived October 25, 2017, Available at: http://0www.ferris.edu.libcat.ferris.edu/HTMLS/administration/president/strategic/minutes/docs/StudentEngagementArticle.pdf

]24[  بادینر، آلن، 1389، «چگونه فیس‌بوک حریم خصوصی را در فضای اینترنت از بین برده است»، سیاحت غرب، 85، صص 29-20.

[25]  Boyd, Danah M. ; Ellison, N. B., 2008, "Social Network sites: Definition, history, and scholarship", Journal of Computer-Mediated Communication, 13 (1), PP 210-230.

[26]  Junco, R; Mastrodicasa, J., "Connecting to the Net.Generation: What Higher EducationProfessionals Need to Know About Today’s Students", Washington, D.C.: National Association of Student Personnel Administrators, 2007. Retrived October 27, 2017, Available at:   http://blog.reyjunco.com/pdf/NetGenerationProof.pdf

[27] Oradini, federic; Saunders, Gunter, "The use of social networking by students and staff in higher education", Retrived October 22, 2017, available at:         
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/downloaddoi=10.1.1.520.772&rep=rep1&type=pdf?

[28]  Embi, Mohamed Amin, 2012, "Web 2.0 Research tools: A Quick Guide ",Center for Academic Advancement University Kebangsaan Malaysia. Retrived November 25, 2016, Available at:         
http://www.scribd.com/doc/95039625/Web-2-0-Research-Tools-A-Quick-Guide

[29]  Richardson, W., 2008, "Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms", Thousand Oaks, CA: Corwin Press. Retrived October 23, 2017, Available at: http://hub.miracosta.edu/teaching-academy/online/supportpages/richardson.pdf

]30[  اصنافی، امیر رضا؛ مرادی، شیما، 1385- 1384، «ظهور پدیده‌ای نوین در کتابخانه: به‌کارگیری وبلاگ‌ها در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی»، کتاب ماه کلیات، 99 – 100، صص 73-64.

[31]  Godwin-Jones, Robert, 2003, "Emerging Technologies Blogs and Wikis:Environment for On-line Collaboration", Language Learning and Technologies. 7 (2). PP 12-16.

[32]  Namwar, Yousef; Rastgoo,Azam, 2008, "Weblog as a Learning Tool in Higher Education", Turkish Online Journal of Distance Education, 9 (3), PP 176 - 185

[33]  Jokisalo, Elina; Antoni, Riu, "Informal Learning in the era web 2.0", Ict and Lifelong Learning for a Creative and Inovative Europe Findings, Reflections and Proposals from the Learnovation Project. October 28, 2017, Available at:http://www.elearningeuropa.info/files/media/media19656.pdf

[34] Warschauer, M., 2009, " The future ain’t what it used to be. Symposium on Second Language Writing 2009", Arizona State University, Phoenix, AZ, USA. Retrived October 26, 2017, Available at:     
http://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0016/314611/faulkner00.pdf

]35[   تاج‌آبادی، رضا؛ قاری، سبحان، 1387، «توانایی‌ها و کاربردهای وبلاگ در کتابداری و اطلاع‌رسانی»، اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی، 7، صص 73-58.

[36]  West, James A. ;West, Margaret L., 2008, "Using wikis for online collaboration: the power of the read-write web", United States, Jossey-Bass

[37]  Reinhold, S., 2006, "WikiTrails: Augmenting wiki structure for collaborative", interdisciplinary learning.Proceedings of the 2006 International Symposium on Wikis. Odense, Denmark: August 21 -23, 47-58. Retrived October 22, 2017, Available at:http://wikisym.org/ws2006/proceedings/p47.pdf

]38[  صدیقی، حوریه، 1390، «ویکی، ابزار جدید مدیریت دانش در خدمات مرجع کتابخانه‌ها»، ارتباط علمی، 22 (1).

[39]  Poderi, G., 2009, "Comparing featured article groups and revision patterns correlations in wikipedia", First Monday, 14 (4-5), 1 – 3. Retrived October 20, 2017, Available at: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2365/2182

]40[  زوارقی، رسول؛ ابراهیمی، کمال، 1387، «دانش‌نامه‌های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانشنامه‌نویسی»، فصلنامه کتاب، 76، صص 210-193.

[41]  "Wikis In Education and Other Tools For Collaborative Writing Some good places ask if a wiki already exists include". Retrived October 28,2017, Available at:http://tep.uoregon.edu/shared/blogswikispodcasts/WikisBiblio.pdf

[42]  Parker, Kevin R.; Chao, Joseph T, 2007, "Wiki as a Teaching Tool", Interdisciplinary Journal of Knowledge and Learning Objects, Vol3, PP 57-72.

[43]  Gardner, Jessica, 2008, "Blogs, Wikis and Official Statistics:New perspectives on the Use of Web 2.0 by Statistical Offices", PP 92-99. Retrived October 26,2017, Available at:http://www.unece.org/fileadmin/DAM/oes/nutshell/2009/11_Stats.pdf

[44]  Duffy, Peter; Bruns, Axel, 2006, "The use of blogs, wikis and RSS in education: A conversation of possibilities". in Proceedings of the Online Learning and Teaching Conference 2006, Brisbane.PP 31-38. Retrived November 26, 2017, Available at: http://eprints.qut.edu.au/5398/1/5398.pdf

]45[  بشارتی، یوسف، 1390، «شبکه‌های اجتماعی»، تاریخ دسترسی 9/03/1396. قابل ‌دسترس در:
http://www.besharati.ir/PDF/social%20network.pdf

[46]  Ebner, Martin; Lienhardt, Conrad; Rohs, Matthias; Meyer, Iris, 2010, "Microblogs in Higher Education – A chance to facilitate informal and process-oriented learning " Computers & Education, 55 (1), PP 92-100.

[47]  Grosseck, Gabriela; Holotescu, Carmen, 2011, "The 7th International Scientific Conference Learning and Software for Education Bucharest”.

]48[  تریون، چاک، 1388، «چرا باید در توییتر حضور داشته باشید»، سیاحت غرب، ‌73، صص 64-58.

]49[  کبریایی‌زاده، حسین، 1390، «نقش شبکه‌های اجتماعی در شکل‌گیری تحولات سیاسی و فرهنگی با تمرکز بر امواج بیداری اسلامی در خاورمیانه»، روابط فرهنگی، 1، صص 37-30.

]50[  اکبری تبار، علی‌اکبر، 1390، «بازاریابی کتاب در رسانه‌های اجتماعی» فصلنامه تحلیلی پژوهشی کتاب مهر، 3‌–‌4، صص 87-68.

]51[  گرجی، عبدالرحیم و زارع‌زاده، سعید، 1387، «کاربردهای ویدئوکنفرانس»، اصلاح و تربیت، 80، صص 43-41.

[52]  Hai-Jew, Shalin, 2015, "Enhancing qualitative and mixed methods research with technology", IGI Global

[53]  Redlich-Amirav,Dorit; Higginbottom,Gene, "New Emerging Technologies in Qualitative Research",The Qualitative Report, 19 (26), PP1-14

[54]  Deakin, H; Wakefield, K., 2013, " Skype interviewing: Reflections of two PhD researchers. Qualitative Research", doi:10.1177/1468794113488126. Retrieved May 24, 2016

[55]  Janghorban, R and et al, 2014,"Skype Interviewing; The New Synchronous Interview In Qualitative Research", International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being,9,PP 1-3

[56]  Saumure, Kristie; Given, Lisa M. Using Skype as a Research Tool: Lessons Learned from Qualitative Interviews with Distance Students in a Teacher-Librarianship Program. Retrived Octobr 20,2017, Available at:                           
http://lrsv.umd.edu/abstracts/Saumure_Given.pdf

[57]  "Young People and Social Networking Servive a Childern International esearch Report", 2008, Retrived October 15, 2017, Available at:          
http://www.digizen.org/socialnetworking/downloads/Young_People_and_Social_Networking_Services_full_report.pdf

[58]  Estelles, Enrique; DEL Moral, Esther; Gonzalez, Fernando, 2010, "Social Bookmarking Tools as Facilitators of Learning and Research Collaborative Processes: the diigo Case" Interdisciplinary Journal of E- Learning and Learning Objects, Vol6,PP 175-191. Retrived October 25,2017, Available at:     http://www.ijello.org/Volume6/IJELLOv6p175-191Estelles683.pdfHttp://qrj.sagepub.com/content/early/2013/05/24/1468794113488126

[59]  Heymann, Paul; Koutrika, Georgia ; Molina, Hector Garcia, 2008, "Can social bookmarking improve web search", WSDM '08: Proceedings of the International Conference on Web Search and Web Data Mining, PP 195-206, New York, NY, USA. ACM. Retrived October 25, 2017, Available at: http://ilpubs.stanford.edu:8090/817/1/2007-33.pdf

[60]  Barnes, Laura L, 2011, "Social Bookmarking Sites: A Review," Collaborative Librarianship:Vol. 3: Iss. 3, Article 9. Available at:                
http://digitalcommons.du.edu/collaborativelibrarianship/vol3/iss3/9

]61[   آزادی احمدآبادی، قاسم؛ ریاحی‌نیا، نصرت، 1396، «مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت یولایک و بیبسونومی»، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (2)، صص 177-199.

[62]  Chung, Mun-Young, 2008, "Podcast Use Motivations and Patterns among College Students", Retrived October 20, 2017, Available at:          
http://krex.kstate.edu/dspace/bitstream/handle/2097/761/MunyoungChung2008.pdf?sequence=1

]63[   پاکدامن نائینی، مریم؛ مرادی، شیما؛ اصنافی، امیررضا، 1388، «مدیریت پادکست‌ها و ویدئوکست‌ها: نمونه موردی، کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی تخصصی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران»، کتاب ماه کلیات، ‌137، صص 63-70.

]64[ نگهبان، محمدباقر؛ روا، محمد، 1395، «خدمات و کاربردهای وب 2 و جامعه اطلاعاتی»، رهیافت 63، صص 65- 76.