نسخه متنی مقاله

سنجش دانش و مهارت با تکیه ‌بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • بهروز شاهمرادی

 • پیام  چینی فروشان

اطلاعات تماس:
 • بهروز شاهمرادی

  Affiliation:
  آدرس محل کار: تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سهیل، شماره 9
  تلفن محل کار: 021-۸۸۰۳۶۱۴۴
  فکس: 0۲۱-۸۸۰۶۱۷۴۷
  پست الکترونیک: Bsheco@yahoo.com
 • پیام  چینی فروشان

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
رویکرد پیچیدگی اقتصادی مبتنی بر این ایدئولوژی است که محصولات تولید شده در اقتصاد میتوانند معرف میزان دانش و مهارت مورد نیاز جهت تولید آنها باشند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمیکنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند سعی در محاسبه میزان انباشت دانش و مهارت نهفته در اقتصاد را خواهد داشت به همین منظور در مقاله پیش رو به پیچیدگی اقتصادی از منظر چگونگی سنجش دانش و مهارت پرداخته شده است در همین راستا ضمن بیان مفهومی شاخص پیچیدگی اقتصادی و پیچیدگی محصول نحوه محاسبه این دو شاخص را از منظر تنوع و فراگیری بهکار گرفتهشده در آنها بررسی نمودهایم تا نهایتا بتوان محصولات و اقتصادها را بر اساس میزان دانش و مهارت موجود در آنها رتبهبندی و سنجش نماییم
رفرانس :