نسخه متنی مقاله

اثر نوآوری باز درون‌گرا بر مدل کسب‌وکار شرکت‌های دانش‌بنیان

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • امین   پژوهش‌جهرمی

  استادیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
اطلاعات تماس:
 • امین   پژوهش‌جهرمی

  Affiliation: استادیار دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
شرکتهای دانشبنیان باید مدلهای کسبوکارشان را برای تطبیق راهبردهای نوآوری باز و افزایش عملکرد نوآورانه دوباره سازماندهی کنند ادبیات موضوعی درباره هماهنگی و همترازی مدل کسبوکار و راهبرد نوآوری باز درونگرا در طی دهه اخیر افزایش داشته اما در داخل کشور توجهی بدان نشده است چنانکه بهسختی میتوان به مقالهای فارسی در این باره دست یافت لذا این تحقیق در پی مطالعه همین موضوع برآمده است تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی از نظر نوع کیفی و با توجه نحوه گردآوری دادهها کتابخانهای و مبتنی بر منابع برخط خارجی است مقاله ضمن دستهبندی انواع راهبردهای نوآوری باز درونگرا تلاش میکند نشان دهد که چگونه اتخاذ انواع راهبردهای نوآوری باز درونگرا مدل کسبوکار شرکتهای دانشبنیان را با توجه به محتوا مجموعهای از فعالیتهای اصلی ساختار واحدهای سازمانی انجامدهنده فعالیتها و راههایی که این واحدها به هم مرتبط میشوند و نظارت بر تعاملات سازوکارهایی برای کنترل واحدهای سازمانی و ارتباط بین واحدها تحت تثیر قرار میدهد
رفرانس :

[1]   Saebi, T., & Foss, N. J. (2015). Business models for open innovation: Matching heterogeneous open innovation strategies with business model dimensions. European Management Journal, 33 (3), 201-213.

[2]   Prahalad, C.; Bettis, R.; “The Dominant Logic: The New Linkage Between Diversity and Performance”, Strategic Management Journal; 7: 485-501, (1986).

[3]   Shafer, Scott M., H. Jeff Smith, and Jane C. Linder. "The power of business models." Business horizons 48, no. 3: 199-207, (2005).

[4]   Linder, JC., Cantrell, S., “Changing Business Models: Surveying the Landscape”, A Working Paper from the Accenture Institute for Strategic Change, p. 1, (2000).

[5]   Chesbrough, Henry, and Richard S. Rosenbloom. "The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin‐off companies." Industrial and corporate change 11, no. 3: 529-555., (2002).

[6]   Johnson, Mark W. “Seizing the white space: Business model innovation for growth and renewal”, Harvard Business Press, (2010).

[7]   Nogalski, B., “Investigations of business models in enterprises as an interesting cognitive objective in research on strategic management”, Strategic management, pp. 37-38, (2009).

[8]   Winter, S. G., & Szulanski, G. (2001) Replication as strategy. Organization Science 12(6), 730–743.

[9]      Santos, J., Spector, B., & van der Heyden, L. (2015). Toward a Theory of Business Model Change. Business Model Innovation: The Organizational Dimension. Oxford University Press, Oxford.

[10]   Casadesus-Masanell, R., & Ricart, J. E. (2010) From strategy to business models and onto tactics. Long Range Planning 43 (2–3), 195–215.

[11]   Renault, Thiago. (2010). “Business model analysis of technology based academic start-ups using resources based view”, Triple Helix VIII International Conference on University, Industry & Government Linkages. Available from: www.leydesdorff.net

[12]   Druilhe, C. and Garnsey, E. (2004), ‘Do academic spin-outs differ and does it matter?’, Journal of Technology Transfer, 29 (3–4), 269–85.

[13]   Stankiewicz, R. (1994), ‘University firms: spin-off companies from universities’, Science and Public Policy, 21 (2), 99–107.

[14]   Abouzeedan, A. and T. Hedner. 2013. Organization Structure Theories and Open Innovation Paradigm. World Journal of Science, Technology and Sustainable Development. 9 (1): 6-27.

[15]   De Zubielqui, G. C., Fryges, H., & Jones, J. (2017). Social media, open innovation & HRM: Implications for performance. Technological Forecasting and Social Change.

[16]   Chesbrough, H. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.

[17]   Cheng, C. C. and Shiu, E. C. (2015), “The inconvenient truth of the relationship between open innovation activities and innovation performance”, Management Decision, Vol. 53 No. 3, pp. 625-647.

[18]   Hung, K. P. and Chou, C. (2013), “The impact of open innovation on firm performance: The moderating effects of internal R&D and environmental turbulence”, Technovation, Vol. 33 No. 10, pp. 368-380.

[19]   Billington, C., Davidson, R., 2013. Leveraging open innovation using intermediary networks. Prod. Oper. Manag. 22 (6), 1464–1477.

[20]   Scuotto, V., Del Giudice, M., della Peruta, M. R., & Tarba, S. (2017). The performance implications of leveraging internal innovation through social media networks: An empirical verification of the smart fashion industry. Technological Forecasting and Social Change, 120, 184-194.

[21]   Savino, T., Messeni Petruzzelli, A., Albino, V., 2015. Search and recombination process to innovate: A review of the empirical evidence and a research agenda. Int. J. Manag. Rev.      
http://dx.doi.org/10.1111/ijmr.12081.

[22]   Keinz, P., Hienerth, C., & Lettl, C. (2012) Designing the organization for user-driven innovation. Journal of Organizational Design 1 (3), 20–36.