نسخه متنی مقاله

الگوی پراکنش برون‌دادهای علمی آی‌اس‌آی ایران در حیطه‌های موضوعی مختلف طی سال‌های 2017-1970

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • وحید احسانی

  دکتری توسعه کشاورزی، پژوهشگر همکار دانشگاه رازی
 • سید محمد باقر نجفی

اطلاعات تماس:
 • وحید احسانی

  Affiliation: دکتری توسعه کشاورزی، پژوهشگر همکار دانشگاه رازی
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک: v.ehsani.a@gmail.com
 • سید محمد باقر نجفی

  Affiliation:
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
طی دهه های اخیر کمیت فعالیتهای پژوهشی و به تبع آن کمیت بروندادهای پژوهشی ایران به شدت افزایش یافته اما دیدگاه صاحبنظران و مطالعات صورت گرفته در این رابطه حاکی از آن است که مجموع این فعالیتها در قالب یک واحد کیفیت و اثربخشی بسیار ضعیفی داشته است بنابراین به منظور شناخت کاستیها و انحرافهای موجود در این عرصه نیاز است وضعیت نظام آموزش و پژوهش کشور از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد از آنجا که برخی صاحبنظران یکی از کاستیهای بنیادین نظام آموزش و پژوهش کشور را عدم رعایت تعادل میان شاخههای مختلف علم و به ویژه کم توجهی به علوم انسانی و اجتماعی عنوان کرده اند پژوهش حاضر با هدف مطالع الگوی پراکنش بروندادهای علمی آیاسآی ایران در حیطههای موضوعی مختلف طی سالهای صورت پذیرفته است در این راستا ابتدا دادههای مربوط به بروندادهای آیاسآی ایران از تارنمای وب آو نالج استخراج شد سپس روند تغییرات سهم هر حیط موضوعی از مجموع بروندادهای کشور سهم بروندادهای ایران از مجموع بروندادهای جهان در هر حیط موضوعی و رتب کشور از حیث تعداد بروندادها به تفکیک حیط موضوعی در باز زمانی مورد نظر بررسی و در قالب نمودار ترسیم گردید یافته ها نشان داد که تناسب قابل قبولی میان تعداد بروندادهای آیاسآی حیطه های موضوعی مختلف کشور وجود نداشته و در این میان سهم علوم انسانی و اجتماعی بسیار اندک بوده است در نتیجه این احتمال که یکی از علل بنیادین ناکارآمدی نظام آموزش و پژوهش کشور کم توجهی به علوم انسانی و اجتماعی باشد تقویت شده و پیشنهاد میگردد در مطالعات آتی این مسئله با جزئیات بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد
رفرانس :
 1. نوروزی چاکلی، عبدالرضا و مددی، زهرا، 1394، «توصیف مقایسه‌ای رابطه تولید علم و پیشرفت فناوری کشورها: آیا افزایش تولید علم به منزله پیشرفت در فناوری بوده است؟»، پژوهشنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 5 (1)، 204-129.
 2. محسنی، هدی و شفیع‌زاده، حمید، 1392، «بررسی وضعیت دانشگاه‌های دولتی تهران در تحقق فرایند تبدیل دانش به فناوری»، راهبرد اجتماعی و فرهنگی، 2 (7)، 170-135.
 1. Leydesdorff, L., 2010, “Knowledge based innovation systems and model of a Triple Helix of university industry and government relations, Conference new economic windows: new paradigms for the new millennium”, Salerno, Italy, 67-78.
 2. Baldini, N.; Grimaldi, R. & Sobrero, M., 2006, “Institutional changes and the commercialization of academic knowledge: A study of Italian universities patenting activities between 1965&2002”, Journal of research policy, 35 (3), 518-532.
 1. موسوی، عبدالرضا، شفیعی، مسعود و نعمتی، محمدعلی، 1392، نتحلیل محتوای موانع، فرصت‌ها، راهکارهای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه»، فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، 1 (5)، 20-5.
 2. ابراهیمی‌پور، حسین، اسماعیل‌زاده، حمید، دهنویه، رضا و جعفری سیریزی، مهدی، 1386، «ارزیابی وضعیت ارتباط با صنعت در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران»، مدیریت سلامت، 10 (30)، 32-25.
 1. Scandura, A.,2016, “University-industry collaboration and firm”s R&D effort”, Research policy, (45), 1907-1922.
 2. Siegel, D.; Waldman, D. A.; Atwater, L. E. & Link; A., 2004, “Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technology”, Journal of engineering and technology management. 21 (1, 2), 115-142.
 3. Cao, Y; Zhao, L. & Chen, R., 2009, “Institutional structure and incentives of technology transfer: Some new evidence from Chines universities”, Journal of technology management, 4 (1), 67-84.
 4. Seppo, M. & Lilles, A.,2012, “Indicators measuring university-industry cooperations”, Economic policy, 20 (1), 204-225.
 1. آراسته، حمیدرضا، 1383، «ارتباط دانشگاه و صنعت»، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (33)، 98-57.
 2. جوکار، طاهره و عصاره، فریده، 1392، «جریان انتشار مقالات علمی در کشور ایران طی سال‌های 2007 - 2011 بر اساس مدل مارپیچ سه‌گانه دانشگاه، صنعت و دولت»، پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (2)، 505–523.
 3. حاتمی، مهدیه و نقشینه، نادر، 1394، «بررسی کمی و مصورسازی همکاری‌های بین سازمانی در مدارک نمایه‌شده جمهوری اسلامی ایران در پایگاه استنادی اسکوپوس: از دیدگاه روابط دانشگاه- صنعت- دولت»، پژوهشنامه علم‌سنجی، 1 (1)، 69–92.
 4. نوروزی چاکلی، عبدالرضا و طاهری، بهجت، 1394، «تحلیل مقایسه‌ای رابطه دانشگاه و صنعت در ایران و ترکیه: مطالعه علم‌سنجی»، علم‌سنجی کاسپین، 2 (1)، 39–49.
 5. مروتی، مرضیه و جوکار، طاهره، 1395، «بررسی وضعیت روابط دانشگاه، صنعت و دولت در تولیدات علمی بر اساس مدل مارپیچ سه‌گانه»، سیاست علم و فناوری، 8 (3)، 71–84.
 6. عصاره، فریده، فرج‌پهلو، عبدالحسین و صراطی شیرازی، منصوره، 1395، «بررسی تأثیر نزدیکی جغرافیای بر‌هم‌انتشاری دانشگاه و صنعت در ایران با استفاده از مدل گرانشی نیوتون»، تعامل انسان و اطلاعات، 3 (3)، 55–65.
 1. Lundberg, J., Tomson, G., Lundkvist, I., Skar, J., & Brommels, M., 2006, “Collaboration Uncovered: Exploring The Adequacy of Measuring University-Industry Collaboration Through Co-Authorship and Funding”, Scientometrics, 69 (3), 575–589.
 2. Han YJ., 2007, “Linking Science And Technology with Industry” J. Technol. Manag. Innov, 2 (2), 7-17.
 3. Xu H. , 2010, “A Regional University-Industry Cooperation Research Based on Patent Data Analysis:, Asian Social Science , 6 (11), 88-94
 4. Wong, P. K., & Singh, A., 2013, “Do Co-Publications with Industry Lead to Higher Levels of University Technology Commercialization Activity ?”, Scientometrics, 97 (2), 245–265.
 5. Tijssen, R. J. W., Yegros-Yegros, A., & Winnink, J. J., 2016, “University–Industry R&D Linkage Metrics: Validity And Applicability in World University Rankings”, Scientometrics, 109 (2), 677–696.
 6. Skute, I., Zalewska-Kurek, K., Hatak, I., & Weerd-nederhof, P. , 2017, “Mapping The Field: A Bibliometric Analysis of The Literature on University–Industry Collaborations”, The Journal of Technology Transfer, 1–32. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9637-1
 7. Fan, X., Yang, X., & Chen, L., 2015, “Diversified Resources and Academic Influence: Patterns of University–Industry Collaboration in Chinese Research-Oriented Universities”, Scientometrics, 104 (2), 489–509
 8. Giunta, A., Pericoli, F. M., & Pierucci, E., 2016, “University–Industry Collaboration in The Biopharmaceuticals: The Italian Case”, The Journal of Technology Transfer, 41 (4), 818–840.
 9. Garousi, V., Eskandar, M. M., Herkiloglu, K., & Herkiloğlu, K., 2017, “Industry–Academia Collaborations in Software Testing: Experience and Success Stories from Canada and Turkey”, Software Quality Journal, 25 (4), 1091–1143.
 10. Confraria, H., & Vargas, F., 2017, “Scientific Systems in Latin America: Performance, Networks, And Collaborations with Industry” The Journal of Technology Transfer, 1-42. https://doi.org/10.1007/s10961-017-9631-7
 1. محسنی، رضاعلی، 1390، «همکاری دانشگاه و صنعت»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، (285)، 317-304.