نسخه متنی مقاله

استفاده مؤثر از تحولات اثرگذار بر آینده مدیریت منابع انسانی با تکیه بر اقتصاد دانش‌محور

اطلاعات مقاله:
نویسندگان:
 • سیدامیرحسین   طیبی ابوالحسنی

  دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
 • محمد  خدا بخشی

  استادیار مدیریت کسب و کار ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران
اطلاعات تماس:
 • سیدامیرحسین   طیبی ابوالحسنی

  Affiliation: دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
 • محمد  خدا بخشی

  Affiliation: استادیار مدیریت کسب و کار ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران،ایران
  آدرس محل کار:
  تلفن محل کار:
  فکس:
  پست الکترونیک:
متن:
امروزه حوزه مدیریت منابع انسانی فشارهای زیادی را برای تغییر، تجربه می‌کند. دگرگونی در اقتصاد، جهانی‌شدن، تنوع داخلی و فناوری؛ نیازهای جدیدی برای سازمان ایجاد کرده‌اند. این نیازهای جدید برای سازمان، در برخی جهات به طور کامل خلاق است و سازمان را به جلو پیش می‌برند و گاهی هم مضر و نابودکننده می‌شوند. اکثر این چالش‌ها، فرصت‌های زیادی را نیز برای منابع انسانی و سازمان ایجاد ‌کنند. هدف این مقاله، بررسی برخی از چالش و فرصت‌هایی است که آینده‌ مدیریت منابع انسانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این میان با بررسی‌های صورت گرفته بین‌المللی، مشخص شد عامل اقتصاد دانش‌محور، نمود بیشتری در این حوزه دارد که در این مقاله سعی شده به‌‌صورت توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهادهایی نیز برای استفاده مؤثر از این شرایط ارائه شود.
رفرانس :

[1]  آرمسترانگ، مایکل، «مدیریت استراتژیک منابع انسانی»، ترجمه: سید محمد اعرابی و امیر مهدیه، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی. 1390.

[2]  سعادت، اسفنديار، «مديريت منابع انساني»، تهران، انتشارات سازمان مطالعه تدوين كتب علوم انساني (سمت). 1380.

[3]  طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین، «شناسایی و طبقه‌بندی الزامات ورود موفق به بازار (مورد مطالعه شرکت‌های دانش‌محور با فناوری‌های پیشرفته)»، پایان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهید بهشتی. 1395.

[4]  SHRM, “The future of the HR profession eight leading consulting firms share their visions for the future of human resourcesˮ, Retrieve February 15, 2013 from         
http://www.shrm.org/ pressroom/Documents/future_of_hr. 2002.

[5]  Stone, Dianna l., and Deadrick, Dianna l. “Challenges and opportunities affecting the future of human resource managementˮ, Human Resource Management Review, 25 (2), pp. 134-139. 2015.

[6]  گروه‌ آينده‌انديشي بنياد توسعه فردا، «روش‌هاي آينده‌نگاري تكنولوژي»، تهران. 1384.

[7]  Groff, L. and Smoker. P. “Introduction to Future Studiesˮ. 1997.

[8]  Helmer, O. “Looking Forward: A Guide to Futures researchˮ. 1983.

[9]  حمیدی‌زاده، محمدرضا، «رویکرد دستیابی به کسب‌وکار دانش‌محور»، پژوهش‌های مدیریت، 1 (1)، صص190-163. 1387.

[10]  OECD, “Science, Technology and Industry Outlookˮ, Paris: OECD. 2001.

[11]  وحيدي، پريدخت، «اقتصاد دانش‌محور و نقش تحقيق و توسعه در آن»، همايش چالش‌ها وچشم‌اندازهاي توسعه ايران، تهران. 1380.

[12]  حسنی مهموئی، بهروز، «اقتصاد دانش محور»، وبلاگ مهندس اقتصاد، 1383.

[13]  صفرلو، حسن. و صفرلو، محسن، «الگوهای راهبردی برای بازاریابی و فروش فناوری در عرصه اقتصاد دانش‌بنیان»، اولین همایش بین‌المللی تجاری‌سازی فناوری، تهران. 1392.

[14]  عمادزاده، مصطفی. و شهنازی، روح‌اله، «بررسی مبانی و شاخص‌های اقتصاد دانایی‌محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران»، پژوهش‌نامه اقتصادی، 7 (4)، صص 175-143. 1386.

[15]  Mehrara, M., and AliRezaei, A. “Knowledge Economy Index (KEI) in Iran and Comparison with other Countries of Region: the Vision 1404 Documentˮ, International Journal of Applied Economic Studies, 3 (2). 2015.

[16]  یزدانی کاشانی، حسین. و سعیدی، غلامرضا، «جایگاه اقتصاد دانش‌بنیان در فرایند توسعه اقتصادی»، امور الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. 1393.

[17]  Cao, Y. “The impact of knowledge governance on knowledge sharingˮ, Management Decision. 2012.

[18]  Davenport, T. H., and Prusak, L. “Working knowledge: How organizations manage what they knowˮ, (MA), Harvard Business School, USA. 1998.

[19]  خدابخشی، محمد. و شکوهیار، سجاد و صمدی امین‌آباد، فاطمه، «ارزیابی میزان تأثیر روابط رسمی و غیررسمی سازمانی در تسهیم دانش زنجیره تأمین»، اندیشه آماد، 54 (14)، صص 22-1. 1394.

[20]  “Business Dictionary, Definitions. Retrieved August 29, 2014 from http://www. businessdictionary.com /definition/knowledge-economy.html. 2014.

[21]  Anderson, B., and Corley, M. “The theoretical, conceptual and empirical impact of the service economy (No. 2003/22). WIDER Discussion Papers//World Institute for Development Economics (UNU-WIDER)ˮ. 2003.

[22]  Karren, R., and Sherman, K. “Layoffs and unemployment discrimination: A new stigmaˮ, Journal of Managerial Psychology, 27 (8), pp. 848–863. 2012.

[23]  Bell, M. P., Berry, D. P., Marquardt, D. J., and Green, T. G. “Introducing discriminatory job loss: Antecedents, consequences, and complexitiesˮ, Journal of Managerial Psychology, 28 (6), pp.584–605. 2013.

[24]  Schuler, R. S., Jackson, S., Jackofsky, E., and Slocum, J.J. “Managing human resources in Mexico: A cultural understandingˮ, Business Horizons, pp.55–61. 1996.

[25]  حمیدی، همایون. و سرفرازی، مهرزاد، «جهانی‌شدن و مدیریت منابع انسانی»، مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، 1 (1)، صص 48-1. 1389.

[26]  “Oxford Dictionaryˮ, 2014b, Definitions. Retrieved August 28, 2014 from  http://www.oxforddictionaries.com /definition/english/globalization.

[27]  Sparrow, P. R. “Globalization of HR at function level: Four UK-based case studies of the international recruitment and selection processˮ, International Journal of Human Resource Management, 18, pp. 144–166. 2007.

[28]  Parry, E., Stavrou-Costea, E., and Morley, M. J. “The Cranet international research network on human resource management in retrospect and prospectˮ, Human Resource Management Review, 21 (1), pp.1-4. 2011.

[29]  Bureau of Economic, “Summary estimates formultinational companies: Employment, sales, and capital expenditures for 2011ˮ, Retrieved August 15, 2014 from www.bea.gov/newsreleases/ international/mnc/ mncnewsrelease.htm. 2013.

[30]  Schuler, R. S., Dowling, P. J., and De Cieri, H. “An integrative framework of strategic international human resource managementˮ, Journal of Management, 19 (2), pp. 419–459. 1993.

[31]  Welch, D. E. “HRM implications of globalizationˮ, Journal of General Management, 19 (4), pp. 52–68. 1994.

[32]  Aycan, Z., Kanungo, R., Mendonca, M., Yu, K., Deller, J., and Stahl, G. “Impact of culture on human resource management practices: A 10 country comparisonˮ, Applied Psychology, 49 (1), pp. 192–221. 2000.

[33]  Isenhour, L. C., Stone, D. L., and Lien, D. “Advancing theory and research on employee behavior in Chinaˮ, Journal of Managerial Psychology, 27 (1), pp. 4–8. 2012a.

[34]  Stone, D. L., Stone-Romero, E. F., and Lukaszewski, K.M. “The impact of cultural values on the acceptance and effectiveness of human resources policies and practicesˮ, Human Resource Management Review, 17, pp. 152–165. 2007.

[35]  Gelfand, M. J., Erez, M., and Aycan, Z. “Cross-cultural organizational behaviorˮ, Annual Review of Psychology, 58, pp. 479–514. 2007.

[36]  Isenhour, L. C., Stone, D. L., and Lien, D. “Enhancing theory and research: Employee behavior in China Part 2ˮ, Journal of Managerial Psychology, 27 (7), pp. 660–668. 2012b.

[37]  Stone, D. L., Johnson, R., Stone-Romero, E. F., and Hartman, M. “A comparative study of Hispanic-American and Anglo-American cultural values and job choice preferencesˮ, Management Research, 4, pp. 7–22. 2006.

[38]  Miller, J. S., Hom, P.W., and Gomez-Mejia, L. R. “The high cost of low wages: Does maquiladora compensation reduce turnoverˮ, Journal of International Business Studies, 32 (3), pp. 585–595. 2001.

[39]  Shacklock, K., and Brunetto, Y. “A model of older workers' intentions to continue workingˮ, Personnel Review, 40 (2), pp. 252–274. 2011.

[40]  Van Knippenberg, D., De Dreu, C. K., and Homan, A. C. “Work group diversity and group performance: An integrativemodel and research agendaˮ, Journal of Applied Psychology, 89 (6), pp.1008. 2004.

[41]  Cennamo, L., and Gardner, D. “Generational differences in work values, outcomes and person- organisation values fitˮ, Journal of Managerial Psychology, 23 (8), pp. 891–906. 2008

[42]  Twenge, J. M., Campbell, S. M., Hoffman, B. J., and Lance, C. E. “Generational differences in work values: Leisure and extrinsic values increasing, social and intrinsic values decreasingˮ, Journal of Management, 36 (5), pp. 1117–1142. 2010.

[43]  Armstrong-Stassen, M., Schlosser, F., and Zinni, D. “Seeking resources: Predicting retirees' return to their workplace", Journal of Managerial Psychology, 27(6), pp. 615–635. 2012

[44]  Cheung, F., and Wu, A. M. S. “Older workers' successful aging and intention to stayˮ, Journal of Managerial Psychology, 28 (6), pp. 645–660. 2013.

[45]  خليل، طارق، «مديريت تکنولوژي رمز موفقيت در رقابت و خلق ثروت»، ترجمه اعرابي و ايزدي، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌هاي فرهنگی، 1381.

[46]  حقیقی، محمدعلی. و طیبی ابوالحسنی، سید امیرحسین، «مدیریت فناوری و نوآوری»، تهران، انتشارات نورا، 1394.

[47]  طيبي ابوالحسني، سید اميرحسين. و پیشنماز، سید روح‌الله، «آینده‌پژوهی در فناوری»، کنفرانس بین‌المللی مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، 1393.

[48]  Gueutal, H. G., and Stone, D. L. “The brave new world of eHR: Human resources management in the digital ageˮ, San Francisco, CA: Jossey-Bass. 2005.

[49]  Strohmeier, S. “Research in e-HRM: Review and implicationsˮ, Human Resource Management Review, 17, pp. 19–37. 2007.

[50]  Strohmeier, S., and Kabst, R. “Organizational adoption of e-HRM in Europe: An empirical exploration of major adoption factorsˮ, Journal of Managerial Psychology, 24 (6), pp. 482–501. 2009.

[51]  Kiesler, S., Siegel, J., and McGuire, T.W. “Social psychological aspects of computer-mediated communicationˮ, American Psychologist, 39, pp. 1124–1134. 1984.

[52]  Dulebohn, J. H., and Johnson, R. D. “Human resource metrics and decision support: A classification frameworkˮ, Human Resource Management Review, 23, pp. 71–83. 2013.

[53]  Porter, M. E. “Building the Microeconomic Foundations of Competitiveness in the Global Competitiveness Report 2002-2003ˮ, World Economic Forum, New Yourk: Oxfore Universiyt Press. 2003.