شاخص ها و معیارها در انتخاب موضوعها و پروژه های تحقیق و توسعه و روش های تعیین اولویت تحقیق و توسعه

نویسنده

-

dor 20.1001.1.10272690.1376.7.17.10.2