تحلیلی بر استراتژی‌های سازما‌‌‌ن‌های پژوهش و فناوری در اتحادیه اروپا


عنوان مقاله [English]

Analysis of Research and Technology Organizations’ Strategies in European Union