بررسی حکمرانی و سیاستگذاری مواجهه با پدیده کرونا در دنیا و کشور ایران

نویسندگان

1 گروه سیاست علمی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران

2 پژوهشگر پژوهشکده آیندگان

چکیده

در دسامبر سال ۲۰۱۹، دنیا با خبر کشف یک ویروس ناشناخته از خانواده کرونا در ووهان چین مواجه شد؛ ویروسی که شاید در ابتدا بسیاری از سیاست‌گذاران و مردم دنیا تصور می‌کردند مانند سایر موارد، در مناطقی خاص منتشر می‌شود و به زودی سازوکارهایی برای کنترل آن شناسایی می‌شود؛ اما با گذر زمان و انتشار این ویروس به تمامی ۲۰۵ کشور کره زمین، این تصور که با پدیده‌ای ساده و متداول مواجه هستیم، به‌کلی از بین رفت. در میان دولت‌ها و سیاست‌گذاران در سراسر دنیا به منظور کاهش اثرات ناشی از ویروس کرونا در ابعاد مختلف، اقدامات متنوعی در دستورکار قرار گرفته که شاید به دلیل ماهیت ناشناخته ویروس و تبعات آن، این اقدامات و سیاست‌ها در کشورهای مختلف، متفاوت به نظر می‌رسید. در این پژوهش تلاش شده است تا با جمع‌آوری اطلاعات مربوط به سیاست‌ها، بازیگران و اقدامات کشورهای مختلف در طول زمان شیوع کرونا، گزارش و تحلیلی از اقدامات صورت گرفته توسط کشورها ارائه شود و سپس با به‌کارگیری روش توصیفی تحلیلی مقایسه‌ای، حکمرانی و سیاست‌گذاری دولت‌ها با پدیده کرونا از سه منظر متصدیان (بازیگران) حکمرانی، نوع و چگونگی (نهادی) حکمرانی و موضوع (سیاستی) حکمرانی با یکدیگر مقایسه شوند و شباهت‌ها و تفاوت‌های حکمرانی این کشورها تبیین گردد. در انتها با مقایسه این سیاست‌ها با شیوه عملکرد کشور در این مدت درس آموزه‌هایی استخراج و نتیجه‌گیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Governance and Policy Making of Dealing with the Corona Phenomenon in the World and in Iran

نویسندگان [English]

  • naser bagheri moghaddam 1
  • faezehsadat esfahani 2
  • mostafa zamanyan 2
1 National Research Institute for Science Policy
2 Ayandegan Institue
چکیده [English]

In December 2019, the world came across the discovery of an unknown virus from the Corona family in Wuhan, China; The virus, which was initially thought by many policymakers and the people of the world, will spread to certain areas, as in other cases, and mechanisms to control it will soon be identified. But over time, with the spread of the virus to all 205 countries around the world, the notion that we are dealing with simple and common phenomena has completely disappeared. governments and policymakers around the world, a variety of measures have been put on the agenda to reduce the effects of the coronavirus, which may have varied due to the unknown nature of the virus and its consequences in different countries. In this study, an attempt has been made to collect information about the policies, actors and actions of different countries over the time of the Corona outbreak, in addition to using the Oxford University database, to present a report and analysis of the measures taken and then to compare the analytical descriptive method. Governance and policy-making of governments should be compared with the Corona phenomenon from the three perspectives of governance officials, governance issues and policies, and governance diversity, and the similarities and differences in governance of these countries should be identified. Finally, by comparing these policies with the country's performance style, lessons learned and conclusions can be drawn during this period.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Policy
  • Corona