دانشگاه دیجیتالی بستری برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا

نویسندگان

1 استاد مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه مدیریت آموزشی- دانشکده مدیریت- دانشگاه خوارزمی- تهران- ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف معرفی دانشگاه دیجیتالی به عنوان بستری مناسب برای یادگیری دیجیتالی در دوران کرونا و پساکرونا انجام شد. امروزه شیوع ویروس کرونا، تغییرات چشم‌گیری در ماهیت و کارکرد آموزش عالی و به‌ویژه دانشگاه‌ها ایجاد کرده است که دانشگاه دیجیتالی، رهیافت مسیر تکاملی دانشگاه و مراکز آموزش عالی در مواجه با بحران کرونا و پس از آن به شمار می‌رود. پژوهش حاضر با روش مروری برای جمع‌آوری نظام‌مند مطالعات انجام شده به‌ویژه در دوران کرونا بود. یافته‌های پژوهش حاضر تأکید بر یکپارچه‌سازی دیجیتالی دانشگاه داشته به‌طوری‌که تمامی کارکردها، فرایندها و رویه‌های آن به صورتی دیجیتالی و یکپارچه درآید. یادگیری با تعریفی دیجیتالی، اجزایی ازجمله روش‌های یادگیری دیجیتالی، زمینه‌های یادگیری دیجیتالی، ابزارها و شبیه‌سازها و سیستم‌های پشتیبان یادگیری دیجیتالی را در برمی‌گیرد. با تأکید بر یادگیری دیجیتالی، ویژگی‌هایی ازجمله انعطاف‌پذیری، موازی‌سازی، اثربخشی، کارآمدی، برابری اجتماعی، بین‌المللی‌سازی، کیفیت و نقش جدید استاد-دانشجو در دانشگاه دیجیتالی بروز می‌نماید و مزایایی هم‌چون یادگیری بدون مشکل، ثبت تاریخچه یادگیری فراگیران، یادگیری تعاملی، کاهش هزینه‌ها و مانند آن را به وجود می‌آورد.ودر نهایت توجه به سیاستگذاری در محورهای(آموزشی شامل ارزشیابی، نظارت و کیفیت آموزش دیجیتالی، محتوای دیجیتالی، برنامه درسی دیجیتالی و فرایند یاددهی- یادگیری دیجیتالی) فنّاوری شامل(سیاست‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و سیاست‌های پشتیبانی) ساختاری شامل(سیاست‌ها و قوانین دیجیتالی، مدیریت و رهبری دیجیتالی) فرهنگی شامل(مدیریت ارتباطات دیجیتالی، بین‌المللی کردن دوره‌های آموزش عالی، شناخت و نگرش نسبت به دوره‌های دیجیتالی و دسترسی به آموزش عالی و برابری اجتماعی) و سیاستگذاری مالی(مدیریت مالی، روش‌های تأمین منابع مالی و شیوه‌های تخصیص منابع مالی) حائز اهمیت می‌باشد. براین اساس، دانشگاه دیجیتالی به عنوان بستری مناسب برای یادگیری دیجیتالی، راهبردی اثربخش در آموزش عالی در دوران کرونا و پس از آن را معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital University is a platform for digital learning in the Corona and post-Corona eras

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Arasth 1
  • kobra khabare 2
1 1. Full Professor, Higher Education Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to introduce digital university as a suitable platform for digital learning in the Coronavirus and post- Coronavirus eras. Today, the outbreak of the Coronavirus has brought about dramatic changes in the nature and function of higher education, especially universities. The digital university is the evolutionary approach of universities and higher education institutions in the face of the Coronavirus crisis and beyond. The present study was a review method for systematic collection of studies, especially in the Coronavirus period. Findings of the present study emphasize on the digital integration of the university so that all its functions, processes and procedures are digitally integrated. Digitally defined learning includes components such as digital learning methods, digital learning contexts, tools and simulators, and digital learning support systems. With an emphasis on digital learning, features such as flexibility, parallelism, effectiveness, efficiency, social equality, internationalization, quality, and a new professor-student role emerge at the digital university, And creates like it. Finally, attention to policy in the areas (education including evaluation, monitoring and quality of digital education, digital content, digital curriculum and digital teaching-learning process) and technology (software and hardware policies and support policies)Structure includes (digital policies and rules, digital management and leadership) cultural (digital communication management, internationalization of higher education courses, knowledge and attitudes towards digital courses and access to higher education and social equality) and financial policy (financial management, methods Funding and funding methods are important. Accordingly, the digital university, as a suitable platform for digital learning, introduces an effective strategy in higher education during and after Coronavirus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital University
  • Digital Learning
  • Higher education