عامل‌های کلیدی اثرگذار در همکاری‌های دانشگاه‌ها و صنایع دفاعی کشور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 دانشیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان

چکیده

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی در توسعه تعاملات و همکاری‌های صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها است.
روش پژوهش حاضر، استفاده از روش تبیینی-تحلیلی و مراجعه به پایگاه‌های معتبر داده‌ها و بهره گیری از منابع کتابخانه‌ای و فضای مجازی است که بر مبنای آن به شناسایی عامل‌های کلیدی مؤثر بر همکاری‌های صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها می‌پردازد.
بر مبنای بررسی‌های انجام شده، چهار عامل‌ کلیدی؛ معماری تعاملات، دانشی، اجتماعی و موفقیت همکاری به عنوان عوامل اصلی و همچنین نوزده عامل فرعی اثرگذار بر روابط صنایع دفاعی و دانشگاه‌ها شناسایی گردید.
نتایج به دست آمده مشخص ساخت که تنها مسیر مطمئن جهت افزایش قابلیت‌های صنایع دفاعی اتخاذ رویکرد پیش‌دستانه در مواجهه با تحولات محیطی است. بر این اساس، صنایع باید در کنشگری پیش دستانه و با پویش مستمر تحولات محیطی و فناوری‌های نوین و در تعامل با دانشگاه‌ها بر میزان یادگیری و توانایی‌های علمی و عملی خود افزوده تا با پارادایم‌ها و بحران‌های جدیدی که امکان خدمت رسانی مناسب را دشوار می‌سازند مواجهه مؤثرتری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Factors in Cooperation of University s and Defence Industries

نویسندگان [English]

  • saeed Hadavand 1
  • Amir Najafi 2
1 PhD Student, Department of Educational Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Associate professor, Department of Industrial Engineering, Zanjan Branch
چکیده [English]

The purpose of this research is to identify key factors in the development of defense industries and universities.
The research method is descriptive - analytic and refer to valid databases and the use of library resources and cyberspace based on which to identify key factors affecting defensive industry and university.
Based on the studies, four key factors: interaction architecture, knowledge, social and success factors as main factors as well as 19 sub factors affecting the relationship between defense industry and university were identified.
The results showed that the only reliable way to increase defense capabilities is to adopt pre - emptive approach in dealing with environmental changes. Accordingly, industries should deal with pre - emptive action and with continuous scanning of environmental changes and new challenges and in interaction with the university on the amount of learning and their scientific and practical ability to deal with new paradigms and solutions that make suitable service possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry and university
  • Defense industry
  • Key factors
  • R&D