مطالعه علم محور تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران

چکیده

بلاکچین، فناوری بنیادین است؛ که دنیای دیجیتال را تغییر داده است. هدف این مقاله مطالعه ای اجمالی و علم محور بر پایه
تحولات تجارت الکترونیک در عصر بلاکچین است. این مقاله گزارش هایی از توسعه موارد کاربردی قراردادهای هوشمند در
محیط تجارت الکترونیک را مورد استفاده قرار داده است و بررسی کلی از پنج مورد کاربردی شامل قراردادهای هوشمند در
فروش های دارایی دیجیتال و بازارهای سرمایه، قراردادهای هوشمند برای مدیریت زنجیره ت أمین، ثبت سوابق هوشمند برای
دولت و شهرهای الکترونیک، قراردادهای هوشمند برای ثبت های املاک و مستغلات، و قراردادهای هوشمند برای توانمندسازی
هویت مستقل را ارائه و توضیح م یدهد که بلاکچین چگونه با ایفای نقش خود در قراردادهای هوشمند، محیط تجارت الکترونیک
را متأثر و متحول ساخته است.
این مقاله حاضر با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوع می پردازد. مطالعات نشان داده که بلاکچین، یک ثبت و ضبط
دیجیتال توزیع شده، غیر متمرکز و ضد تهاجم تراکنش (دفتر کل توزیعی) است که به قراردادها ویژگی اعتبار، اعتماد و امنیت بالا
را می دهد که این امر قراردادها، تراکنش ها و ذخیره سازی آنها دنیای تجارت الکترونیک را متحول کرده است . به این ترت یب
پروتکل های اعتبار و اعتماد بلاکچین، برخی از ویژگی های قرارداد اجتماعی که با ظهور اینترنت گم شده بود را به تجارت آنلاین
بازگردانده اند. قراردادهای هوشمند فعال شده با بلاکچین، اطمینان و اعتماد بیشتری را برای معاملات آنلاین نسبت به آن چیزی
فراهم می آورد که برای محیط تجارت الکترونیک در 20 سال گذشته ارائه داده است. موارد کاربردی در حال ظهور قراردادهای
هوشمند در محیط تجارت الکترونیک تحت رژی مهای حقوقی کاملاً متفاوت قرار می گیرند.

عنوان مقاله [English]

A Science-based Study of E-commerce Developments in the Blockchain Era

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Jalali Karveh 1
  • mohammadjavad heydariandolatabadi 2
1 Associate Professor in Department of Law, Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A Student of International Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services of Justice, Tehran, Iran
چکیده [English]

Blockchain is a fundamental technology; that has changed the digital world. The purpose of this article
is to provide an overview of the evolution of e-commerce in the blockchain era. This article uses
reports on the development of smart contract applications in the e-commerce environment and
provides an overview of five applications including smart contracts in digital asset sales and capital
markets, smart contracts for supply chain management, and record-keeping, Smart for Government
and E-Cities, Smart Contracts for Real Estate Registration, and Smart Contracts for Empowering
Independent Identity. Moreover, it explains how blockchain has transformed the e-commerce
environment by playing a role in smart contracts.
This article examines the issue with a descriptive-analytical approach. Studies have shown that
blockchain is a distributed, decentralized and anti-invasive digital recording of transactions
(distributed general ledger) that gives contracts high credibility, trust and security features. This has
changed the world of e-commerce contracts, transactions and their storage. Thus, blockchain
credibility and trust protocols have restored some of the social contract features that were lost with the
advent of the Internet to online commerce. Smart blockchain-enabled contracts provide more security
and trust for online transactions than they have for the e-commerce environment over the past 20
years. Emerging applications of smart contracts in the e-commerce environment are subject to
completely different legal regimes