دوره و شماره: دوره 24، شماره 57، پاییز 1393 
1. علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی

علی اصغر پورعزّت؛ علی اصغر سعدآبادی؛ صدیقه دمرچی لو؛ مهدی پاکزاد


2. طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری

سید محمدحسین شجاعی؛ مهدی فاتح راد؛ سید حبیب اله طباطبائیان


5. دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی

محسن نظرزاده زارع؛ جواد پورکریمی؛ خدایار ابیلی؛ غلامرضا ذاکر صالحی