دوره و شماره: دوره 29، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 1-130 
8. راهکارهای وقف‌بنیان در اصلاح و توسعه نظام آموزشی ایران

صفحه 91-106

حمید رضا بهرمن؛ ابوالفضل جعفری؛ محمد مهدی کارگزار