دوره و شماره: دوره 29، شماره 75، پاییز 1398، صفحه 1-138 
4. آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای

صفحه 43-54

داود قرونه؛ اکبر حیدری تاشه‌کبود؛ فاطمه ثنائی‌پور