نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اثبات گرایی گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • ارزیابی سیاست ها طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • اشتراک دانش کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • اعضای هیئت علمی توانا تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • اقتصاد دانش پایه » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • اقتصاد علم بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • الگوهای طبقه بندی طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • انگیزه های چاپ مقاله انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • انواع طبقه بندی طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]

ب

 • بررسی دقیق انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]

پ

 • پارادایم گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پدیدارشناسی گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • پروژه های ملی ماکرو کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]

ت

 • تأمین مالی بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • تجاریسازی بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • تخصیص بودجه بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • تفسیری گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • توسعه پایدار تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • توسعه دارو جدید بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • تئوری داده بنیاد گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]

خ

 • خوداستنادی نویسنده بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]

د

 • دانش » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • دانشگاه کلاس جهانی دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • داوری مقالات علمی انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • دستورالعمل فراسکاتی بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]

ر

 • رتبه بندی بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • رقابت تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]

ز

 • زیست دارو بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • زیست فناوری بررسی فرایندتجاری سازی زیست داروها: درس هایی برای صنعت داروی ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]

س

 • سازماندهی دانش کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • سازمان کلاس جهانی دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • سیاست علمی علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • سیاستهای علم، فناوری و نوآوری طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]

ش

 • شاخص ها تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • شاخص ها بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • شهر دانش » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]

ض

ط

 • طبقه بندی طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]

ع

 • علم طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • علم سودمند علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • علم و فناوری کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]

ف

 • فراچارچوب طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • فرآیند سیاستگذاری از منظر دای کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]

ق

 • قطب علمی تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • قوم نگاری گذر پارادایمی از پژوهشهای کمّی به پژوهشهای کیفّی در علوم انسانی [دوره 24، شماره 57، 1393]

ک

 • کتابخانه دیجیتال کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • کتابخانه دیجیتالی معنایی کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی کتابخانه دیجیتالی معنایی اجتماعی: دورنمایی برای کتابخانههای دیجیتالی در ایران [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • کشورهای آسیای جنوب غربی بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • کلاس جهانی دانشگاه تراز جهانی به عنوان بخشی از پارادایم جدید آموزش عالی [دوره 24، شماره 57، 1393]

م

 • میانگین استناد به هر مقاله بررسی تأثیر خوداستنادی نویسنده بر رتبهبندی کشورهای منطقه چشمانداز 1404 بر اساس میانگین استناد به هر مقاله [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مجله ها انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مجله های علمی انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مجله های نامعتبرعلمی انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مدیریت دانش » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مدل ارزیابی عملکرد تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قطبهای علمی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • مسائل عمومی علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • معیار برای تعریف و تصویب پروژه ها کاربرد دیدگاه دای در بررسی فرایند سیاستگذاری طرحهای کلان ملی علم و فناوری [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • منابع پژوهشی بررسی شاخصها و روشهای مبتنی بر دستورالعمل فراسکاتی در زمینه تحلیل بودجه پژوهشی [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • منافع ملّی علم سودمند؛ خطّ مشی گذاری دانش برای توسعة منافع ملّی با رویکرد فازی [دوره 24، شماره 57، 1393]

ن

 • نظام ارزیابی سیاست ها طرحی برای نظام ارزیابی سیاستهای علم، فناوری و نوآوری [دوره 24، شماره 57، 1393]
 • نوآوری » شهر دانش پایه « مبانی و اصول شکل گیری» [دوره 24، شماره 56، 1393]
 • نویسندگان انتشار مقاله های ایرانی در نشریه های نامعتبر : انگیزه ها و رویکرد نویسندگان [دوره 24، شماره 56، 1393]